« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 8. RM (13.4.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. RM (13.4.2022)
Z Á P I S
ze 8.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 13.dubna 2022
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
<br> tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXX XXXXXXX a RNDr.XXXX XXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.XX.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Program jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Rozpočtové opatření č.2/2022
4.Program 20.zasedání Zastupitelstva města Volyně
5.Obecně závazná vyhláška města Volyně o nočním klidu
6.Realizace a financování projektu: „Bytový dům 24 b.j.Volyně“ (KODUS)
7.Dodatek č.1 k SoD k akci „I/4 Volyně chodník a kanalizace v ulici Nádražní – II.etapa“
8.Zápis z majetkové komise ze dne 6.4.2022
9.Zadávací řízení k VZ MR - „Základní škola Volyně – osazení elektrického hodinového
<br> stroje“
10.Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci "ZTV pro RD Nad Skalkou
V.etapa"
11.Smlouva o dílo „Územní studie Volyně centrální část SO28,B29 a VP"
12.Příkazní smlouva „Územní studie Volyně centrální část SO28,B29 a VP“
13.Pronájem části pozemku parc.č.305/1 v k.ú.Volyně
14.Výzva k podání nabídek na realizaci zakázky „Bytový dům 24 b.j <.>
Volyně“ (KODUS)
15.Rekonstrukce hotelových pokojů „Na Nové“
16.Přidělení bytu č.10 v domě čp.701,ulice Pod Malsičkou ve Volyni
Bod dodatečně:
17.Pravidla pro poskytování finančního příspěvku pro děti narozené od 1.1.2022
<br>
Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že je
přítomno X členů rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.26/04/22:
RM schvaluje doplnění programu o bod 17 a program jako celek,poté přistupuje k projednání
jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 5,proti: 0,zdržel se: 0
ad 2/
Usnesení č.27/04/22:
RM schvaluje Ing.Václava Valhodu a RNDr.Jiřího Homol...

Načteno

edesky.cz/d/5308327

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz