« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Veřejná vyhláška - Krajský úřad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ odbor regionálního rozvoje,územního plánovánía stavebního řádu oddělení územního plánování U Zimního stadionu l95zlz 37o 76 české Budějovice KUJCK34703/2022 OREG 34703/2022 I dare SO Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX XLX reza bkova @ kraj-j i hocesky.cz 8.4.2022 Dle rozdělovníku I lllillil il lililil iltil til ililil tilil ilil1ililil lllilililil ilil ilt ilil KUCBXOl2JCSE Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum: VEREJNA VYHLASKA DoRUčEnÍ nÁvnHu 4.AKTUALIZAcE zÁsnp ÚzrunÍHo RozvoJE JIHočESKÉHo KRA!E A ozNÁMENÍ o VEŘEJNÉM pnoJEDNÁNÍ nÁvnn \) A.AKTUALIZAcE,rrv,zAsAD UZEMNIHo RozvoJE JIHocEsKÉHo KRAIE Krajský úřad Jihočeskfho \.1a;.e.' odbor-regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále též jen,<,> krajský úřad"),jako příslušný orgán územního plánování podle $ 7 odst.1 písm' a) zákona č.t'gs/zooo Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen,<,> stavební iákon',),v souládu s ustanovením $ 39 odst.1stavebního zákona oznamuje,žebylzpracován návrh 4.aktualizaceZásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dáte též jen,<,> 4.aktualizace"),pro veřejné projednání.S ohledem na skutečnost,že vzhledem k rozsahu návrhu 4.aktualizace ji není možno celou zveřejnit na klasické úřednídesce,je kompletní dokumentace návrhu 4.aktualizace včetňě vyhodnocení vlivů na uořžitetný rozvoj území velektronické formě v souladu s ustanovením $ 772 odst.2 správního řádu zveřejněna na hÍt0s://9egDqrtal'krai-jihoQeskv.oov.czlportal/uzemni-planovani/jíhoceskv-krai/zasady-uzemniho_rozvoíe_ i ihoceskeho-kraje/4aktualizace-zu r.V tištěné podobě je návrh 4.aktualizace k dispozici a je do něj moŽno nahlédnout na Krajském úřadě Jihočeského kr{e,odboru regionálního rozvoje,územního plánováhí a stavebního řádu,odděÉní územního plánování v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,U Zimního stadioíu Lg52l2| české Budějovice,I.patro.Podrobné informace a odpovědi na dotazy poskytnou pracovníci oddělení územního p...

Načteno

edesky.cz/d/5308089

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz