« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Výkazy za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha za rok 2021 (127.83 kB)
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.01.2022 8:48:17
<br> Název účetní jednotky: Obec Rybnice
<br> Sídlo: Rybnice 105
<br> 331 51 Rybnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00572969
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> K 1.1.2021 nedošlo ke změnám účetních předpisů.Účty,účetní metody a postupy účtování se nemění.Došlo k
<br> dílčím změnám rozpočtové skladby dle vyhlášky 343/2019 Sb.<.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> ÚJ účtuje o cizích prostředcích - opatrovník - na účtu 245 66 <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.005 Strana 1 Tisk: 04.04.2022 9:58:02
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.01.2022 8:48:17
<br> Název účetní jednotky: Obec Rybnice
<br> Sídlo: Rybnice 105
<br> 331 51 Rybnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00572969
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 34 012,50 34 012,50
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 34 012,50 34 012,50
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů
<br> 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.transferů 911
<br> 2.Kr.podm.závazky z předfin.transferů 912
<br> 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913
<br> 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914
<br> 5.Ostatní kr.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné po...
výkaz zisku a ztráty za rok 2021 (64.15 kB)
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.01.2022 8:48:16
<br> Název účetní jednotky: Obec Rybnice
<br> Sídlo: Rybnice 105
<br> 331 51 Rybnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00572969
<br> Kontaktní osoba:
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.6 043 952,08 4 989 079,36 NÁKLADY CELKEM
<br> I.5 459 506,78 4 477 729,06 Náklady z činnosti
<br> 1.125 756,77 148 997,73501 Spotřeba materiálu
<br> 2.93 252,63 106 409,70502 Spotřeba energie
<br> 3.80 600,82 26 242,29503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.-4 000,00506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.1 277 442,27 39 890,79511 Opravy a udržování
<br> 9.5 562,00 462,00512 Cestovné
<br> 10.513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.1 262 177,56 1 367 237,59518 Ostatní služby
<br> 13.956 038,00 939 192,00521 Mzdové náklady
<br> 14.170 542,00 172 304,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.1 599,00 1 644,00525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.2 870,00527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.1 320,00 2 030,00538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.13 419,00 57 448,95543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.2 100,00 544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.1 377 596,00 1 442 674,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.2 447,37554 Prodané...
rozvaha za rok 2021 (66.04 kB)
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.01.2022 8:48:16
<br> Název účetní jednotky: Obec Rybnice
<br> Sídlo: Rybnice 105
<br> 331 51 Rybnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00572969
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 66 840 720,58 70 379 855,83 22 411 734,57 92 791 590,40 A CELKEM
<br> 61 435 247,57 A.61 331 139,10 22 411 577,07 83 742 716,17 Stálá aktiva
<br> 159 093,00 I.156 849,00 195 230,40 352 079,40 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.172 799,40 172 799,40018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 159 093,00 6.156 849,00 22 431,00 179 280,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 59 852 154,57 II.59 750 290,10 22 216 346,67 81 966 636,77 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 5 269 310,64 1.5 335 592,83 5 335 592,83031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 50 005 045,93 3.49 753 302,27 19 770 291,50 69 523 593,77021 Stavby
<br> 4 432 978,00 4.4 253 590,00 1 022 386,00 5 275 976,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 423 669,17 1 423 669,17028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 144 820,00 8.407 805,00 407 805,00042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 1 424 000,00 III.1 424 000,00 1 424 000,00 Dlouhodobý finanční m...
výkaz FIN za rok 2021 (67.7 kB)
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 005729692021 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Rybnice
<br> Rybnice 105
<br> 331 51 Rybnice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 500 000,00 1 450 000,00 1 353 833,35 90,3 93,40000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX XXX,00 81 931,69 273,1 107,00000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.120 000,00 230 000,00 224 579,78 187,1 97,60000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 1 100 000,00 1 978 000,00 1 895 259,92 172,3 95,80000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 40 000,00 28 700,00 28 690,00 71,7 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 4 784 000,00 4 230 035,36 151,1 88,40000 1211
<br> Odvody za odnětí půdy-z.p.f.4 000,00 4 000,00 1 356,00 33,9 33,90000 1334
<br> Poplatek za komunální odpad 400 000,00 448 000,00 445 432,00 111,4 99,40000 1337
<br> Poplatek ze psů 6 000,00 6 000,00 5 240,00 87,3 87,30000 1341
<br> Správní poplatky 5 000,00 10 600,00 10 050,00 201,0 94,80000 1361
<br> Daň z hazardních her 35 000,00 63 000,00 62 496,44 178,6 99,20000 1381
<br> Odvod z loterií a her krom VHP 2,840000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 350 000,00 450 000,00 424 619,66 121,3 94,40000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 141 844,86 141 844,86 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.166 000,00 164 000,00 164 000,00 98,8 100,00000 4112
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 39 584,00 39 584,00 100,00000 4122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 687,00 17,2 17,21039 2111
<br> Ost.záležitosti lesního hosp.4 000,00 4 000,00 687,00 17,2 17,21039
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12 200,00 12 200,00 12 159,00 99,7 99,72310 2132
<br> Pit...

Načteno

edesky.cz/d/5307803

Meta

Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz