« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Závěrečný účet obce za rok 2021 - NÁVRH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet NÁVRH 2021 list 4 (48.17 kB)
ÚČEL DOTACE POSKYTNUTO POUŽITO VRÁCENO
<br> Ze státního rozpočtu na státní správu 164 000,00 Kč 164 000,00 Kč - Kč
<br> Ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný přísp.21 634,81 Kč 21 634,81 Kč - Kč
Ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný přísp.84 558,08 Kč 84 558,08 Kč - Kč
Ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný přísp.4 651,97 Kč 4 651,97 Kč - Kč
<br> Ze státního rozpočtu Volby do PS Parlametu ČR 31 000,00 Kč 17 255,00 Kč 13 745,00 Kč
<br> Z KÚPK neinvstiční pro Hasiče 39 584,00 Kč 39 584,00 Kč - Kč
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
<br> Příspěvek od obce Rybnice 320 000,00
<br> Příspěvek z Krajského úřadu 1 967 024,00
<br> Příspěvek ze státního rozpočtu 0,00
<br> Vlastní příjmy 156 879,50
<br> Výnosy celkem 2 443 903,50
<br> Náklady celkem 2 396 421,72
<br> Hospodářský výsledek 47 481,78
<br> Přezkoumání hospodaření obce Rybnice za rok 2021 bylo provedeno firmou HZ Plzeň,spol.s r.o <.>
na základě údajů o ročním hospodaření obce <.>
<br> Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce Rybnice za rok 2021 jsme nezjistili žádné chyby
a nedostatky <.>
<br> "Byla provedena následná finanční kontrola "
<br> Příkazce - starosta obce
<br> Zpracovala : XXXXXXX XXXXXX - účetní obce Rybnice Správce rozpočtu
Hlavní účetní
<br> Vyvěšeno dne : 21.4.2022 Sejmuto dne :
<br> VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ
<br> HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> Účet č.431 - výsledek hospodaření va schvalovacím řízení byl převeden na účet č.432 - nerozdělený
zisk,neuhrazená ztráta minulých let <.>
<br> do projednání Závěrečného
účtu obce Rybnice za rok 2021
Závěrečný účet NÁVRH 2021 list 2 a 3 (56.29 kB)
PŘÍJMY ZA ROK 2021
PŘÍJMY DAŃOVÉ 8 763 527,04
PŘÍJMY NEDAŇOVÉ 282 556,03
PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ 45 300,00
<br> PŘIJATÉ DOTACE
4111 neinv.přijaté transf.z VPS SR 141 844,86
4112 neinv.přijaté transf.ze SR 164 000,00
4122 neinv.přijaté transf.od krajů 39 584,00
4216 ost.invest.transf.ze SR 0,00
4222 invest.transf.od krajů 0,00
4134 převody z ropočtových účtů 360 844,86
<br> celkem 706 273,72
<br> CELKEM 9 797 656,79
VÝDAJE ZA ROK 2021
<br> VÝDAJE
<br> 1031 pěstební činnost 0,00
2212 pozemní komunikace 271 677,72
2292 provoz veř.siln.dopravy 31 350,00
2310 pitná voda 19 893,28
2321 kanalizace 659 587,53
3111 Mateřská škola 323 854,93
3314 knihovnická činnost 5 961,00
3319 kronikářská a kulturní činnost 5 250,00
3412 sport.zařízení v majetku obce 423 192,56
3419 tělovýchovná činnost 0,00
3631 veřejné osvětlení 63 186,27
3639 komunální služby 27 298,09
3721 nebezpečný odpad 8 871,32
3722 sběr a svoz komunálního odpadu 678 815,14
3723 biologický odpad 200 469,14
5213 krizová opatření 5 718,20
5512 požární ochrana 115 911,16
6112 zastupitelstvo obce 441 846,00
6114 Volby do PS Parlamentu ČR 17 255,00
6171 místní správa 1 342 562,60
6310 úroky 98 284,30
6320 pojištění budovy 7 212,00
6330 převody vlastním rozpočtům 360 844,86
6399 ostatní finanční operace 59 776,83
6402 vratky VOLBY 7 958,00
<br> CELKEM 5 176 775,93
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 4 620 880,86 Kč
<br> 8115 změna stavu na bankovních účtech 3 621 138,98 Kč-
8123 dlouhodobě přijaté půjčené prostředky - Kč
8124 uhrazené splátky dlouhodob.přij.půj.prostř.1 002 000,00 Kč-
8901 operace z peněžních účtů 2 258,12 Kč
<br> celkem 4 620 880,86 Kč-
<br>
<br> ROZVAHA K 31.12.2021
AKTIVA STÁLÁ
č.019 dlouhodobý nehmotný majetek 156 849,00
č 021 stavby 49 753 302,27
č.022 samostatné movité věci a soubory mov.věcí 4 253 590,00
č.031 pozemky 5 335 592,83
č.042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 407 805,00
č.069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 424 000,00
celkem 61 331 139,10
<br> AKTIVA OBĚŽNÁ
112 materiál na skladě BEST 7 ...
Závěrečný účet NÁVRH 2021 list 1 (41.57 kB)
návrh
<br> XXXXXXXX XXXXX XXXXX
místostarosta Mgr.XXXX XXXXX
<br> členové XXXXXX XXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXX
Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> předseda Mgr.XXXXX XXXXXXX
členové XXXXXX XXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br> předseda XXXXXX XXXX
členové XXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXXXX
<br> předseda Mgr.XXXX XXXXX
členové XXXXXX XXXX
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> X pracovní smlouva účetní obce
X dohoda o pracovní činnosti údržbář
11 dohod o provedení práce
<br> 600 osob
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Pracovníci obce v roce 2021 :
<br> Počet obyvatel k 31.12.2021 -
<br> Obecně závazné vyhlášky VYDANÉ v roce 2021 :
<br> OZV č.1/2021
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RYBNICE ZA ROK 2021
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech <.>
<br> Zastupitelstvo obce v roce 2021 :
<br> Finanční výbor v roce 2021 :
<br> Kontrolní výbor v roce 2021 :
<br> Inventariz.komise v roce 2021 :

Načteno

edesky.cz/d/5307802

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz