« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Veřejnoprávní smlouva č.1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VS1-2021.pdf [1,50 MB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,oba ve znění pozdějších právních předpisů,a se zák.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> Číslo smlouvy 01/2021
<br> |.Smluvní strany
<br> Svazek obcí Drahansko a okolí <,>
<br> IČO: 75055594
<br> Za Školou 379,798 48 Protivanov
<br> Zastoupen: Mgr.Milanem Markem,předsedou svazku bankovní spojení: 279842327/0300
<br> (dáte jen „poskytovatel“)
<br> 3
<br> Obec Stařechovice <,>
<br> IČO: 00288802
<br> Stařechovice 71,798 41 Kostelec na Hané Zastoupené: Pavlínou Menšíkovou,starostkou obce bankovní spojení: 153150392/0300
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> Il.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne z rozpočtu Svazku obcí Drahansko a okolí příjemci finanční dotaci podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a se zák.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění
<br> ve výši 257 546,56 Kč
<br> Ill.Podminky čerpání dotace
<br> Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci dle této smlouvy,která je určena na výdaje neinvestičniho charakteru za účelem úhrady nákladů spojených sůhradou za elektrické energie přečerpávacích stanic a přenosy dat GDF vobdobi 2018 — 2021 u akce „Obec Stařechovice stoková sít'“ dle podané Žádosti o poskytnutí dotace.Dotace ve výši 257 546,56 Kč bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce,uvedený v záhlaví smlouvy <.>
<br> IV.Povinnosti příjemce
<br> Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl.||| <.>
<br> V.Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky
<br> Poskytovatel má právo kontroly účelového a efektivního čerpání poskytnutých finančních prostředků jím pověřenými osobami <.>
<br> Použití dotace příjemcem kjinému než stanovenému účelu nebo nevrácení nevyčerpané dotace,popř.její části dle čl.lV.této smlouvy,je porušením rozpočtové kázně ve smyslu ?; 22 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtov...

Načteno

edesky.cz/d/5302195


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz