« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 7. RM (6.4.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podklady dotace.pdf
Dotace z rozpočtu města na podporu sportovních aktivit pro občany 2022
<br> Finanční alokace 500 000,- 520 000,- 520 000,- 520 000,- 520 000,- 520 000,- 520 000,-
Spolek Dotace 2020 Dotace 2021 Žádost 2022 Návrh FV Návrh ZK Návrh RM Návrh ZM
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX
Volyně XXX XXX,- XXX XXX,- 270 000,- 235 000,- 235 000,- 235 000,-
<br> SK Slavoj Volyně,z.s.225 000,- 235 000,- 280 000,- 235 000,- 235 000,- 235 000,-
<br> Tenisový klub Volyně,z.s.25 000,- 20 000,- 50 000,- 20 000,- 20 000,- 20 000,-
<br> SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů 25 000,- 30 000,- 35 000,- 20 000,- 30 000,- 20 000,-
<br> Bikerz Volyně,z.s.x x 65 000,- 10 000,- 0,- 0,-
<br> Celkem 500 000,- 520 000,- 700 000,- 520 000,- 520 000,- 510 000,-
<br> Bikerz Volyně – podle Výpisu ze spolkového rejstříku má spolek sídlo Holečkova 364,Strakonice II,386 01 Strakonice (v PROGRAMU pro
poskytování dotací na podporu sportu a sportovních aktivit pro občany na rok 2022 článek 4 Okruh žadatelů je uvedeno: Žadateli o dotaci
mohou být nestátní neziskové organizace i jiné právnické a fyzické osoby,které nejsou zřízené za účelem dosahování zisku,které mají sídlo ve
městě Volyně a jeho částech a zabezpečují pro občany města některou z těchto aktivit:
a) sportovní činnost
b) práce s dětmi a mládeží v oblasti sportu <.>
<br> Spolek splňuje Cíl výzvy (ve VÝZVĚ: PODPORA SPORTU 2022 je uvedeno: Podpora sportovních spolků,klubů,družstev i jednotlivců provozující
sportovní činnost ve správním území města Volyně.Záměrem výzvy je podpořit především pravidelné výkonností aktivity v oblasti sportu a
sportovních činností dětí a mládeže <.>
<br> Vyhotovila:
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Dotace z rozpočtu města na podporu zájmových a kulturních aktivit pro občany 2022
<br> Finanční alokace 220 000,- 230 000,- 230 000,- 230 000,- 230 000,- 230 000,- 230 000,-
Spolek Dotace 2020 Dotace 2021 Žádost 2022 Návrh FV Návrh ZK Návrh RM Návrh ZM
<br> SPAS Volyně,z.s <.>,Spolek
aktivních seniorek a seniorů
a zdravotně postiženýc...
07. RM 6.4.2022_web.pdf
Z Á P I S
ze 7.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 6.dubna 2022
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> omluven: RNDr.XXXX XXXXXXX
tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXXXXX
zápis pořízen dne: XX.XX.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Program jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Žádost o poskytnutí dotace – Diecézní charita České Budějovice,Kanovnická 18,České
<br> Budějovice IČO: 45018316
4.Návrh zájmové komise a finančního výboru na přidělení dotací dle vyhlášené výzvy
<br> Podpora zájmových a kulturních aktivit pro občany 2022
5.Návrh zájmové komise a finančního výboru na přidělení dotací dle vyhlášené výzvy
<br> Podpora sportu 2022
6.Žádost o souhlas s navýšením kapacity počtu žáků školní družiny ZŠ Volyně
7.Žádost MŠ Volyně o navýšení příspěvku zřizovatele na rok 2022
8.Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci „Průtah města Volyně III/1704
Lidická ulice“
9.Souhlas s umístěním zahradního domku
10.Výběr dodavatele projektových prací na akci „Areál tvrze ve Volyni“
11.Souhlas s provedením vyrovnání zůstatků dle výsledku provedené kontroly PO za rok 2021
12.Kontroly v příspěvkových organizacích za rok 2021
13.Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.8076167014
Bod dodatečně:
14.Příkazní smlouva spočívající v zajištění uspořádání zadávacího řízení pro výběr dodavatele
na akci „KoDuS Volyně – 24 b.j (PB)“
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že jsou
přítomni X členové rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.01/04/22:
RM schvaluje doplnění programu o bod 14 (projednán po jednání majetkové komise) a program
jako celek,poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 4,proti: 0...

Načteno

edesky.cz/d/5298595

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz