« Najít podobné dokumenty

Město Zliv - XVI. zasedání Zastupitelstva města Zliv

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod 7 - Rozpočtové opatření č. 4 v rozpočtu města na r. 2022 - schválení
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br> č.XVI <.>
<br> Konané dne: 21.2.2022 Bod jednání: 7
<br>
<br>
<br> Předmět jednání: Rozpočtové opatření č.4 v rozpočtu města na
<br> r.2022 - schválení
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 21.2.2022 Podpis:
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada –
<br>
<br> Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb <.>,§ 16
<br>
<br> Související usnesení: Usnesení RM
<br>
<br> Finanční krytí: z přebytku minulých let Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zlivi
<br>
<br> Schvaluje:
<br>
<br> rozpočtové opatření č.4 v rozpočtu města Zliv na rok 2022 <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> - radě města a městskému úřadu dodržet a zabezpečit provedení schváleného usnesení <,>
<br> provést změny v rozpočtu na rok 2022
<br> - kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br> Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> kontrola: finanční výbor ZM Zliv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> Důvodová zpráva:
<br>
<br> Rozpočtové opatření 4/2022 v příjmech obsahuje pokutu udělenou KPP a daň z příjmů
<br> PO za obec <.>
<br> Ve výdajích obsahuje dotace pro SK Zliv,HbC Zliv,Charitu Zliv,výdaje na realizaci
<br> stavby Stezka Zliv-Munice,vratku přeplatku za energie Charitě Zliv,daň z příjmů PO
<br> za obec <.>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.4 v rozpočtu města Zliv na rok 2022 (v Kč)
<br> Příjmy N/Z UZ paragraf položka částka
<br> Pokuta udělená KPP 2212 1 000,00
<br> Daň z příjmů PO za obec 1122 1 413 600,00
<br> Příjmy celkem 1 414 600,00
<br>
<br> Výdaje
<br> Dotace SK Zliv 3419 175 000,00
<br> Dotace HbC Zliv 3419 85 00...
Bod 06 - 2. Smlouva o spolupráci na akci Stezka Munice - Zliv mezi městy Hluboká nad Vltavou a Zliv - schválení
1
<br>
<br> Smlouva o spolupráci
<br>
<br> uzavřená dle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve
<br> znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Smluvní strany
<br> město Zliv
IČO: 002 45 721
Dolní náměstí 585
373 44 Zliv
zastoupené starostou Radkem Rothschedlem
<br>
(dále též jako „investor nebo Zliv“)
<br> a
<br> město Hluboká nad Vltavou
IČO: 002 44 899
Masarykova 36
373 41 Hluboká nad Vltavou
zastoupené starostou Ing.Tomášem Jirsou
<br> (dále též jako „partner nebo Hluboká nad Vltavou“)
<br>
<br> společně též jako „Smluvní strany“
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci,jejímž účelem je
<br> vzájemná spolupráce a koordinace postupu Smluvních stran při realizaci akce
<br> „Stezka Munice – Zliv“ (dále též jako „Smlouva“) <.>
<br> I <.>
<br> Úvodní ustanovení
<br> 1.Smluvní strany hodlají vybudovat tuto stavbu: „Stezka Munice – Zliv“ (dále také jen
<br> „stezka“),která je blíže vymezena v situačním plánku,který je přílohou č.1 této
<br> smlouvy a je její nedílnou součástí <.>
<br> 2.Za tímto účelem se smluvní strany rozhodly postupovat společně.K dosažení
<br> společného cíle se smluvní strany dohodly na konkrétních podmínkách tak,jak
<br> dále následují <.>
<br> 3.Smluvní strany se domluvily,že město Zliv bude investorem stavby „Stezka Munice –
<br> Zliv“ (dále též jako „stezka“),která je zpracována v projektové dokumentaci,jež byla
<br> podkladem pro společné povolení stavby (DUSP) a pro provádění stavby (PDPS)
<br> „Stezka Munice – Zliv“ (dále také jako „dokumentace“).Z tohoto titulu bude Zliv
<br>
<br>
<br>
2
<br> zároveň příjemcem příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále též
<br> jako „SFDI“) a Hluboká nad Vltavou současně pověřuje Zliv ve vztahu k této
<br> cyklostezce k podání žádosti na SFDI o poskytnutí příspěvku na její financování <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je zejména úprava vzájemných vztahů smluvních stran
<br> při jejich spoluprác...
Bod 06 - 1. Smlouva o spolupráci na akci Stezka Munice - Zliv mezi městy Hluboká nad Vltavou a Zliv - schválení
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br>
<br> č.XVI <.>
<br>
Konané dne: 21.2.2022 Bod jednání: 6
<br>
Předmět jednání: Smlouva o spolupráci na akci Stezka Munice - Zliv
<br> mezi městy Hluboká nad Vltavou a Zliv - schválení
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 24.1.2022 Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučení: Rada města Zliv: ano
<br>
<br> Předloženo na základě: Usnesení Rady města č.78/22 ze dne 24.1.2022,Usnesení č.870/22
<br>
<br>
<br>
Finanční krytí: rozpočet města Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zliv
<br>
<br> - schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Hluboká nad Vltavou a
<br> městem Zliv pro účely podání žádosti o příspěvek ze SFDI na akci „Stezka Munice -
<br> Zliv“,ve které bude investorem a žadatelem o příspěvek ze SFDI určeno město Zliv <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> • Starostovi města uzavřít smlouvu o spolupráci
<br> • Radě města Zliv uzavírat dodatky ke smlouvě
<br> • Kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: sdělení: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> ověření: ověřovatelé zápisu
<br> kontrola: kontrolní výbor
<br>
<br>
Důvodová zpráva:
<br> Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí
<br> příspěvků pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro rok 2022.Z rozpočtu
<br> SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových
<br> uznatelných nákladů akce <.>
<br> V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci na akci „Cyklostezka Munice -
<br> Zliv“ a bylo vydáno stavební...
Bod 05 - zrušení a změna názvu položek rozpočtu na základě vyhlášky MF - na vědomí
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/3
<br>
<br> č.XVI <.>
<br> Konané dne: 21.2.2022 Bod jednání: 5
<br>
<br>
<br> Předmět jednání: Zrušení a změna názvu položek rozpočtu na
<br> základě vyhlášky MF – na vědomí
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města 10.1.2022 Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada – bere na vědomí
<br>
<br> Předloženo na základě: Vyhlášky č.412/2021 MF
<br>
Související usnesení: Usnesení RM č.861/22
<br>
<br> Finanční krytí: není potřeba Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zliv
<br>
<br> Bere na vědomí:
<br>
<br> zrušení položky 1340 - Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy <,>
<br> třídění,využívání a odstraňování odpadů.Tato položka je nahrazena od 1.1.2022
<br> položkou 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem
<br> z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a položkou 1349 – Příjem
<br> ze zrušených místních poplatků pro dobíhající platby za poplatek za odpad (předepsané
<br> do 31.12.2021) a změnu názvu položek rozpočtové skladby 1111,1112,1113,1121 <,>
<br> 1211,1341,1342,1343,1344,1356,1361,1381,1511,2111,2131,2132,2141 <.>
<br> Zastupitelstvo města Zliv na svém jednání konaném dne 15.12.2021 usnesením č <.>
<br> XV/I.b) schválilo schodkový rozpočet.Při rozpisu závazných ukazatelů byla provedena
<br> následující změna ze zákona:
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/3
<br>
<br> Položka 1340 ve výši 2.300.000,- Kč se mění na položku 1345 ve výši 2.140.000,- Kč a
<br> položku 1349 ve výši 160.000,- Kč <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> - městskému úřadu dodržet rozpočet
<br> - kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br> Termín kontroly plnění...
Bod 04 f) - Žádost o dotaci Charita Zliv
Bod 04 e) - Žádost o dotaci HbC Zliv
Bod 04 d) - Žádost o dotaci SK Zliv
Bod 04 c) - Smlouva o poskytnutí dotace Charita Zliv 2022
Smlouva o poskytnutí dotace
<br>
uzavřená ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších a §
<br> 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> I <.>
<br> Obecná ustanovení
<br>
<br> Zastupitelstvo města Zliv rozhodlo svým usnesením č.…… podle § 85 písm.c) zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále
<br> uvedených v této smlouvě <.>
<br> II <.>
<br> Poskytovatel a příjemce dotace
<br> 1.Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
<br>
<br> Město Zliv,Dolní náměstí 585,373 44 Zliv,IČ: 00245721,zastoupené Radkem
<br> Rothschedlem,starostou města,č.ú.: 3126231/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> 2.Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
<br>
<br> Charita Zliv zastoupená panem Jiřím Kohoutem,ředitelem,IČ: 73634841,náměstí Míru 10 <,>
<br> 373 44 Zliv,č.ú.107-6819960277/0100 <.>
<br> (dále jen příjemce“)
<br> III <.>
<br> Účel dotace
<br> 1.Poskytovatel tuto dotaci poskytuje na činnost s mládeží,konkrétně na energie,nájemné <,>
<br> BOZP,revize,kancelářské potřeby <.>
<br>
<br> IV <.>
<br> Časové užití dotace a doba,ve které má být dosaženo účelu dotace
<br>
<br> Dotace může být využita od podpisu smlouvy do 30.11.2022 <.>
<br>
<br> V <.>
<br> Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace)
<br> Dotace bude poskytnuta jednorázově ve výši 75.000,- Kč bezhotovostním převodem z účtu
<br> poskytovatele č.3126231/0100 na účet příjemce č.107-6819960277/0100 po podpisu této
<br> smlouvy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VI <.>
<br> Povinnosti příjemce dotace
<br> a) poskytnout informace o pořádání sportovní nebo kulturní akce,případně dalších veřejných
<br> aktivit své činnosti minimálně do 9.dne měsíce před...
Bod 04 b) - Smlouva o poskytnutí dotace HbC 2022
Smlouva o poskytnutí dotace
<br>
<br> uzavřená ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších a §
<br> 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> I <.>
<br> Obecná ustanovení
<br>
<br> Zastupitelstvo města Zliv rozhodlo svým usnesením č.….<.> podle § 85 písm.c) zákona č.128/2000
<br> Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů“),o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále uvedených v této
<br> smlouvě <.>
<br> II <.>
<br> Poskytovatel a příjemce dotace
<br> 1.Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
<br>
<br> Město Zliv,Dolní náměstí 585,373 44 Zliv,IČ: 00245721,zastoupené Radkem
<br> Rothschedlem,starostou města,č.ú.: 3126231/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> 2.Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
<br>
<br> Spolek HbC Zliv,Haškova 243,373 44 Zliv,IČ: 26595290,zastoupený Ing.Jaroslavem
<br> Masařem,předsedou a Miroslavem Vebrem,místopředsedou,č.ú.179610094/0300 <.>
<br> (dále jen příjemce“)
<br> III <.>
<br> Účel dotace
<br> 1.Poskytovatel tuto dotaci poskytuje v celkové výši 85.000,- Kč <.>
<br> - 35 tis.Kč na údržbu areálu v majetku města (energie,chladnička na léčiva,gely apod.)
- 50 tis.Kč na činnost s mládeží (doprava,startovné,rozhodčí,ubytování – soustředění <,>
<br> utkání,mini mantinely,sportovní vybavení a potřeby,lékárnička – mládež)
<br>
<br>
<br> IV <.>
<br> Časové užití dotace a doba,ve které má být dosaženo účelu dotace
<br>
<br> Dotace může být využita od podpisu smlouvy do 30.11.2022 <.>
<br>
<br> V <.>
<br> Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace)
<br> Dotace bude poskytnuta jednorázově ve výši 85.000,- Kč bezhotovostním převodem z účtu
<br> poskytovatele č.3126231/0100 na účet příjemce č.179610094/0300 po podpisu této smlouvy ...
Bod 04 a) - Smlouva o poskytnutí dotace SK Zliv 2022
Smlouva o poskytnutí dotace
<br>
<br> uzavřená ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších a §
<br> 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů
<br>
<br> I <.>
<br> Obecná ustanovení
<br>
<br> Zastupitelstvo města Zliv rozhodlo svým usnesením č.…… podle § 85 písm.c) zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),o poskytnutí dotace ve výši a za podmínek dále
<br> uvedených v této smlouvě <.>
<br> II <.>
<br> Poskytovatel a příjemce dotace
<br> 1.Poskytovatelem dotace podle této smlouvy je:
<br>
<br> Město Zliv,Dolní náměstí 585,373 44 Zliv,IČ: 00245721,zastoupené Radkem
<br> Rothschedlem,starostou města,č.ú.: 3126231/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> 2.Příjemcem dotace podle této smlouvy je:
<br>
<br> Spolek Sportovní klub Zliv,z.s <.>,Švermova 486,373 44 Zliv,IČ: 60076798,zastoupený panem
<br> Karlem Jindrlem,předsedou a paní Mgr.Brigitou Jindrlovou,sekretářem,č.ú <.>
<br> 412030513/0300 <.>
<br> (dále jen příjemce“)
<br> III <.>
<br> Účel dotace
<br> 1.Poskytovatel tuto dotaci poskytuje v celkové výši 175.000,- Kč <.>
<br> - 120 tis.Kč na údržbu areálu v majetku města (pohonné hmoty,náhradní díly,travní směs <,>
postřiky,hnojivo,zem + písek,údržba tartanu,materiál na opravy areálu,el.energie 30% <,>
<br> vodné 10%)
<br> - 55 tis.Kč na činnost s mládeží (doprava na zápasy a turnaje,startovné turnaje,materiál <,>
dresy,tréninkové náčiní a nářadí,tréninkové prostory,lékárnička – mládež)
<br>
<br>
<br> IV <.>
<br> Časové užití dotace a doba,ve které má být dosaženo účelu dotace
<br>
<br> Dotace může být využita od podpisu smlouvy do 30.11.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V <.>
<br> Výše a čerpání dotace (způsob proplácení dotace)
<br> Dotace bude...
Bod 04 - schválení účelově určených dotací neziskovým organizacím (dotace nad 50 tis. Kč) a smluv
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br>
<br> č.XVI <.>
<br> Konané dne: 21.2.2022 Bod jednání: 4
<br>
<br>
<br> Předmět jednání: Schválení účelově určených dotací neziskovým
<br> organizacím na činnost r.2022 (dotace nad 50.000,-
<br> Kč) a smluv o dotaci
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města 7.2.2022 Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada – ano
<br>
<br> Předloženo na základě: Žádostí organizací + doporučení rady
<br>
<br> Související usnesení: Usnesení RM č.882/22
<br>
<br> Finanční krytí: rozpočtové opatření č.4/2022 Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zliv
<br>
<br> Schvaluje:
<br>
<br> na základě žádostí účelově určené dotace těmto neziskovým organizacím:
<br>
<br> - SK Zliv částku 175 tis.Kč,z toho 120 tis.Kč na údržbu areálu v majetku města
(pohonné hmoty,náhradní díly,travní směs,postřiky,hnojivo,zem + písek <,>
<br> údržba tartanu,materiál na opravy areálu,el.energie 30%,vodné 10%) a 55 tis <.>
<br> Kč na činnost s mládeží (doprava na zápasy a turnaje,startovné turnaje <,>
<br> materiál,dresy,tréninkové náčiní a nářadí,tréninkové prostory,lékárnička –
<br> mládež)
<br> - HbC Zliv částku 85 tis.Kč,z toho 35 tis.Kč na údržbu areálu v majetku města
(energie,chladnička na léčiva,gely apod.) a 50 tis.Kč na činnost s mládeží
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> (doprava,startovné,rozhodčí,ubytování – soustředění,utkání,mini mantinely <,>
<br> sportovní vybavení a potřeby,lékárnička – mládež)
<br> - Charitě Zliv částku 75 tis.Kč na činnost s mládeží (energie,nájemné,BOZP <,>
revize,kancelářské potřeby)
<br>
<br> Dále schvaluje:
<br>
<br> Smlouvy o poskytnutí dotace organizacím SK Zliv,HbC Zliv a Charitě Zliv <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> - mě...
Bod 03 - Rozpočtové opatření č. 16-2021 a 1,2,3-2022 - na vědomí
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/5
<br> č.XVI <.>
<br> Konané dne: 21.2.2022 Bod jednání: 3
<br>
<br>
<br> Předmět jednání: Rozpočtové opatření č.16 v rozpočtu města na r <.>
<br> 2021,rozpočtové opatření č.1,2 a 3 v rozpočtu
<br> města na r.2022 – na vědomí
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 31.12.2021
<br> 14.1.2022
<br> 24.1.2022
<br> 7.2.2022
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada – ano
<br>
<br> Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb <.>,§ 16
<br>
<br> Související usnesení: Usnesení RM 858/21,866/22,876/22,883/22
<br>
<br> Finanční krytí: 16/2021 z přebytku roku 2021,1/2022,2/2022
<br> a 3/2022 z přebytku minulých let <,>
<br> Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zliv
<br>
<br> Bere na vědomí:
<br>
<br> rozpočtové opatření č.16 v rozpočtu města Zliv na rok 2021 schválené radou města dne
<br> 31.12.2021,rozpočtové opatření č.1 v rozpočtu města Zliv na rok 2022 schválené radou
<br> města dne 14.1.2022,rozpočtové opatření č.2 v rozpočtu města Zliv na rok 2022
<br> schválené radou města dne 24.1.2022,rozpočtové opatření č.3 v rozpočtu města Zliv na
<br> rok 2022 schválené radou města dne 7.2.2022 <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> - kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/5
<br> Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> kontrola: finanční výbor ZM Zliv
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva:
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.16/2021 v příjmech obsahuje daň z příjmu FO placenou
<br> poplatníky,daň z příjmu FO vybíranou srážkou,daň z příjmu PO,daň z přidané
<br> hodnoty,poplatek z pobytu,daň z ha...
Bod 02 - kontrola zápisu, plnění usnesení
pozvánka ZM
MĚSTO ZLIV
<br> Dolní náměstí 585,373 44 Zliv,Ě 387001191 e-mail: mu.zliv©sendme.cz,http:/lwww.zliv.cz
<br> Zliv,dne 9.2.2022
<br> Pozvánka na XVI.veřejné zasedání Zastupitelstva města Zliv
<br> které se bude konat
<br> v pondělídne 21.2.2022 odíťLSO hodin
<br> na MěÚ Zliv,v zasedací místnosti (III.poschodí) <.>
<br> Program:
<br> 0 D D
<br> 0
<br> 3
<br> ©
<br> 0
<br> ©
<br> %
<br> Zahájení.Kontrola zápisu,plnění usnesení <.>
<br> Rozpočtové opatření č.16 vrozpočtu města na r.2021,rozpočtové opatření č.1,č.2 a č.3 v rozpočtu města na r.2022 » na vědomí <.>
<br> Schválení účelově určených dotací neziskovým organizacím na činnost v r.2022 (nad 50 tis.Kč _ SK,HbC,Charita) a smluv o dotaci <.>
<br> Zrušení a změna názvu položek rozpočtu na základě vyhlášky MF — na vědomí <.>
<br> Smlouva o spolupráci na akci Stezka Munice-Zliv mezi městy Hluboká nad Vlt.a Zliv - schválení <.>
<br> Rozpočtové opatření č.4 v rozpočtu města na r.2022 — schválení <.>
<br> Různé,diskuze <.>
<br> Závěr <.>
<br> Podklady pro jednání,včetně všech důvodových zpráv,budou k dispozici na stránkách města www.zlivxz,v sekci Dokumenty a dokumenty zastupitelstva města — podklady pro zastupitele.Členové rady se sejdou v 16.00 hodin v kanceláři starosty <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX starosta města

Načteno

edesky.cz/d/5298211

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz