« Najít podobné dokumenty

Město Zliv - XIII. zasedání zastupitelstva města Zliv - 31.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bod k doplnění a) OZV č. 1-2021 o místních poplatcích
MĚSTO ZLIV
<br> Zastupitelstvo města Zliv
<br> Obecně závazná vyhláška města č.1/2021 <,>
<br> o místních poplatcích
<br>
<br> Zastupitelstvo města Zliv se na svém zasedání dne 31.5.2021 usnesením
<br> č.…… usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
<br> předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> ČÁST I <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Město Zliv touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky (dále jen „poplatek“):
<br> a) Poplatek ze psů
<br> b) Poplatek z pobytu
<br> c) Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> d) Poplatek ze vstupného
<br>
<br> (2) Správcem poplatku je městský úřad.1
<br> ČÁST II <.>
<br> POPLATEK ZE PSŮ
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
<br> dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br> lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho
<br> ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen <,>
<br> místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další a...
Bod k doplnění - OZV č. 1-2021 o místních poplatcích
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br> č.XIII <.>
<br> Konané dne: 31.5.2021 Bod jednání: k doplnění
<br>
<br>
<br> Předmět jednání: Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místních
<br> poplatcích
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 31.5.2021
<br>
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada –
<br>
<br> Předloženo na základě: Zákon 128/2000 Sb <.>
<br>
<br> Související usnesení: Usnesení RM
<br>
<br> Finanční krytí: není třeba Datum: Podpis:
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br> Zastupitelstvo města Zlivi
<br>
<br> Schvaluje:
<br>
<br> Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místních poplatcích <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> - městskému úřadu OZV č.1/2021 zveřejnit a dodržovat
<br> - kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br> Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> kontrola: finanční výbor ZM Zliv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> Důvodová zpráva:
<br>
<br> Na základě informace z Oddělení dozoru České Budějovice – Jihlava Ministerstva
<br> vnitra je potřeba upravit OZV o místních poplatcích.Došlo ke změně zákona 565/1990 o
<br> místních poplatcích,hlavně v části týkající se poplatku z pobytu <.>
<br>
<br> V OZV jsou následující změny:
<br>
<br> - v čl.4 odst.a) se mění text z „za jednoho psa přihlášeného v rodinném domě“ na
„za jednoho psa chovaného v rodinném domě“
<br> - v čl.4 odst.c) se mění text z „za jednoho psa přihlášeného v ostatních domech“
na „za jednoho psa chovaného v ostatních domech a objektech“
<br> - v čl.6 se v nadpisu Osvobození a úlevy vypouští slovo „úlevy“
- v čl.6 odstavec 2 se vypouští „nebo úlevy“
- v čl.7 odst.1 se ...
Bod 11 - Rozpočtové opatření č. 5 v rozpočtu města na r. 2021 - schválení
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br> č.XIII <.>
<br> Konané dne: 31.5.2021 Bod jednání: 11
<br>
<br>
<br> Předmět jednání: Rozpočtové opatření č.5 v rozpočtu města na
<br> r.2021 - schválení
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 31.5.2021 Podpis:
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada –
<br>
<br> Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb <.>,§ 16
<br>
<br> Související usnesení: Usnesení RM
<br>
<br> Finanční krytí: z přebytku 2021 Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zlivi
<br>
<br> Schvaluje:
<br>
<br> rozpočtové opatření č.5 v rozpočtu města Zliv na rok 2021 <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> - radě města a městskému úřadu dodržet a zabezpečit provedení schváleného usnesení <,>
<br> provést změny v rozpočtu na rok 2021
<br> - kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br> Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> kontrola: finanční výbor ZM Zliv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> Důvodová zpráva:
<br>
<br> Rozpočtové opatření 5/2021 v příjmech obsahuje kompenzační bonus pro rok 2021 <,>
<br> věcné břemeno pro E.GD,přeplatek za energie v DPS a u bytového hospodářství <.>
<br> Ve výdajích obsahuje nedoplatek za energie v knihovně,dotaci pro TJ Sokol na antuku <.>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.5 v rozpočtu města Zliv na rok 2021 (v Kč)
<br> Příjmy N/Z UZ paragraf položka částka
<br> Kompenzační bonus pro rok 2021 98037 4111 146 081,87
<br> Věcné břemeno pro E.GD 2119 6 050,00
<br> Přeplatek za energie DPS 2324 4 848,00
<br> Přeplatek za energie bytové
<br> hospodářství 2324 900,00
<br>
<br>
<br> Příjmy celkem 157 8...
Bod 10 - Tabulka vlastníků
Bod 10 - Vzor smlouvy
Slobodník & Partners s.r.o <.>,advokátní kancelář IČO 260 71 401 DIČ CZ 260 71 401 se sídlem U Rybníčku 553,Prachatice pobočka Rudolfovská 131/69,České Budějovice KONTO CZK 1225268002 /2700 IBAN CZ9727000000001225268002 E-mail slobodnik@akslobodnik.cz WEB www.akslobodník.cz Společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn.C 12178 JUDr.XXXXXX XXXXXXXXX,Ph.D <.>,advokát a jednatel zapsaný v ČAK pod evid.č.18462 Tel.: 777 28 00 28 ID datové schránky: 2y8mnnd SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ dle § 1785 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXX „smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne mezi: paní XXXXXXXXXXX,RČ: XXXXXXXXX,bytem XXXXXXXXXXXXXXX (dále též jako „budoucí prodávající“) a městem Zliv,IČO: 002 45 721,Dolní náměstí 585,373 44 Zliv,zastoupené panem Radkem Rothschedlem,starostou,(dále též jako „budoucí kupující“) (společně dále XXX XXXX „budoucí smluvní strany“) takto: A.Povinnost uzavřít smlouvu X.Budoucí prodávající prohlašuje,že má ve svém výlučném vlastnictví níže uvedenou nemovitou věc: - pozemek parc.č.XXXXXXXX,trvalý travní porost,o výměře XXX m2,zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,katastrální pracoviště České Budějovice,pro obec Zliv,k.ú.Zliv u Českých Budějovic,na LV č.XXXXXX (dále XXX XXXX „pozemek“).X.Budoucí kupující prohlašuje,že na své náklady zpracuje geometrický plán,na jehož základě bude oddělena část pozemku,která bude následně na základě níže uvedené kupní smlouvy převedena na budoucího kupujícího (dále XXX XXXX „budoucí předmět koupě“).X.Budoucí kupující prohlašuje,že má zájem o koupi budoucího předmětu koupě za sjednanou kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.4.Budoucí prodávající se tímto zavazuje,že do 10ti pracovních dnů po vyzvání budoucího kupujícího (telefonicky či e-mailem) uzavře kupní smlouvu s níže uvedeným obsahem.5.Po dobu platnosti této smlouvy budoucí prodávající nepřevede vlastnické právo k budoucímu předmětu koupě nebo po...
Bod 10 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní pozemky od více vlastníků pod Cyklostezkou Munice-Zliv_
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br>
<br> č.XIII <.>
<br>
Konané dne: 31.5.2021 Bod jednání: 10
<br>
Předmět jednání: Smlouva o smlouvě budoucí kupní – pozemky od
<br> více vlastníků pod „Cyklostezkou Munice-Zliv“ <.>
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 31.5.2021 Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada – ano
<br>
<br> Předloženo na základě: Žádosti Města Zliv
<br>
Související usnesení: Usnesení RM /21
<br>
<br> Finanční krytí: rozpočet města Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zliv
<br>
<br> schvaluje
<br>
<br> uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí kupní mezi městem Zliv a vlastníky pozemků (dle
<br> přílohy) v trase plánované Cyklostezky Munice – Zliv,cena výkupu byla stanovena ZM
<br> na 150 Kč/m2,náklady spojené s koupí pozemku nese město Zliv <.>
<br> Ukládá:
<br> • Starostovi města Zliv Radku Rothschedlovi podepsat příslušné smlouvy
<br> • MÚ Zliv zajištění uzavření smluv
<br> • kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ověření: ověřovatelé zápisu
<br> kontrola: kontrolní výbor
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br>
<br>
<br> Důvodová zpráva:
<br> Město Zliv ve spolupráci s městem Hluboká nad Vltavou připravuje projektovou
<br> dokumentaci pro realizaci cyklostezky Munice – Zliv.Z tohoto důvodu je nutné zajištění
<br> souhlasů se stavbou a souhlasů s prodejem pozemků,ideálně podložené Smlouvou o
<br> smlouvě budoucí kupní pod cyklostezkou <.>
<br>
<br>
<br> Příloha:
<br> 1) Vzor smlouvy
2) Seznam vlastníků pozemků
Bod 09 - Příloha 1) Smlouva
Slobodník & Partners s.r.o <.>,advokátní kancelář IČO 260 71 401 DIČ CZ 260 71 401 se sídlem U Rybníčku 553,Prachatice pobočka Rudolfovská 131/69,České Budějovice KONTO CZK 1225268002 /2700 IBAN CZ9727000000001225268002 E-mail slobodnik@akslobodnik.cz WEB www.akslobodník.cz Společnost vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn.C 12178 JUDr.XXXXXX XXXXXXXXX,Ph.D <.>,advokát a jednatel zapsaný v ČAK pod evid.č.18462 Tel.: 777 28 00 28 ID datové schránky: 2y8mnnd SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ SMĚNNÉ dle § 1785 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXX „smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne mezi: městem Zliv,IČO: 002 45 721,Dolní náměstí 585,373 44 Zliv,zastoupené panem Radkem Rothschedlem,starostou,(dále též jako „budoucí první směňující“) a panem Radkem Pechánkem,RČ: 750917/1241,bytem V Úvoze 61,373 44 Zliv,(dále též jako „budoucí druhý směňující“) (společně dále XXX XXXX „budoucí smluvní strany“) takto: A.Povinnost uzavřít smlouvu X.Budoucí první směňující prohlašuje,že má ve svém výlučném vlastnictví níže uvedenou nemovitou věc: - pozemek parc.č.1712,trvalý travní porost,o výměře 229 m2,zapsaný v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,katastrální pracoviště České Budějovice,pro obec Zliv,k.ú.Zliv u Českých Budějovic,na LV č.1 (dále XXX XXXX „pozemek I“).X.Budoucí druhý směňující prohlašuje,že má ve svém výlučném vlastnictví níže uvedené nemovité věci: - pozemek parc.č.3329/14,vodní plocha,o výměře 259 m2 a pozemek parc.č.1490/8,orná půda,o výměře 2585 m2,to vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,katastrální pracoviště České Budějovice,pro obec Zliv,k.ú.Zliv u Českých Budějovic,na LV č.2100 (dále XXX XXXX „pozemky II“).X.Budoucí druhý směňující prohlašuje,že na náklady prvního směňujícího bude zpracován geometrický plán,na jehož základě budou odděleny části pozemků II,které budou následně na základě níže uvedené směnné smlouvy...
Bod 09 - Směna pozemků - pozemek ve vlastnictví města p. č. 1712 o výměře 229 m2 a částí pozemků p. č. 3329_14 a p. č. 1490_8
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br>
<br> č.XIII <.>
<br>
Konané dne: 31.5.2021 Bod jednání: 9
<br>
Předmět jednání: Směna pozemků - pozemek ve vlastnictví města p.č <.>
<br> 1712 o výměře 229 m2 (naproti benzínové stanici
<br> podél hlavní komunikace) a částí pozemků p.č <.>
<br> 3329/14 a p.č.1490/8 o stejné výměře ve vlastnictví
<br> p.Radka Pechánka (pro „Cyklostezku Munice-
<br> Zliv“)
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 10.5.2021 Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada – ano
<br>
<br> Předloženo na základě: Žádosti Města Zliv
<br>
Související usnesení: Usnesení RM 728/21
<br>
<br> Finanční krytí: není potřeba Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zliv
<br>
<br> schvaluje
<br>
<br> uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí směnné mezi Městem Zliv a p.Radkem
Pechánkem s předmětem budoucí směny pozemku p.č.1712 o výměře 229 m2
ve vlastnictví Města Zliv za část pozemků p.č.3329/14 a p.č.1490/8 o stejné
výměře ve vlastnictví p.Radka Pechánka <.>
<br>
Ukládá:
<br> • Starostovi Města Zliv Radku Rothschedlovi podepsat příslušnou smlouvu
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> • MÚ Zliv zajištění uzavření smlouvy
<br> • kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ověření: ověřovatelé zápisu
<br> kontrola: kontrolní výbor
<br>
<br>
Důvodová zpráva:
<br> Město Zliv ve spolupráci s Městem Hluboká nad Vltavou připravuje projektovou
<br> dokumentaci pro realizaci cyklostezky Munice – Zliv.Pozemek p.Pechánka je součástí
<br> připravované stavby.Směnou pozemků město získá část pozemku potřebného ...
Bod 08 - VPS - verze 26.4.21
Bod 08 - Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Hluboká nad Vlt. na zajištění výkonu činnosti Městské policie Hluboká nad Vlt. na území města Zliv
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br>
<br> č.XIII <.>
<br>
Konané dne: 31.5.2021 Bod jednání: 8
<br>
Předmět jednání: Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Hluboká nad
<br> Vlt.a Zliv o zajištění výkonu činnosti Městské
<br> policie Hluboká nad Vlt.na území města Zliv
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 10.5.2021 Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada – ano
<br>
<br> Předloženo na základě: Žádosti Města Zliv
<br>
Související usnesení: Usnesení RM 726/21
<br>
<br> Finanční krytí: rozpočet města Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zliv
<br>
<br> schvaluje
<br>
<br> uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Hluboká nad Vltavou podle ustanovení § 63
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,na jejímž
<br> základě bude Městská policie Hluboká nad Vltavou zabezpečovat místní záležitosti
<br> veřejného pořádku v rozsahu dle zákona o obecní policii na území města Zliv <.>
<br> Ukládá:
<br> • Starostovi města Zliv Radku Rothschedlovi podepsat příslušnou smlouvu
<br> • MÚ Zliv administraci věci (zajištění uzavření a schválení veřejnoprávní smlouvy)
<br> • kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> ověření: ověřovatelé zápisu
<br> kontrola: kontrolní výbor
<br>
<br>
Důvodová zpráva:
<br> V současné době má Město Zliv uzavřenou platnou VPS s Městem Hluboká nad Vltavou
<br> pouze na výkon činnosti městské policie v oblasti dopravy.Nová smlouva umožní městské
<br> policii plný výkon činnosti v k.ú.Zliv u Českých Budějov...
Bod 07 - příloha 2) Stanovisko advokátní kanceláře Slobodník & Partners, s.r.o.
Slobodník óPartnersm
<br> ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
<br> Město Zliv Dolní náměstí 585 373 44 Zliv
<br> v českých Budějovicích dne 8.4.2021 Věc: fireTITAL s.r.o."v likvidaci" — uplatnění pohledávky Vážený pane starosto <,>
<br> pečlivě jsem prostudoval předložené podklady ve věci smlouvy o dílo se společností fireTlTAL s.r.o <.>,IČO 294 58 781,sídlem Florykova 556,Lazce,779 00 Olomouc [dále jen „fireTlTAL"],ze dne 21.10.2015 a navazujících řízení,ve kterých byla řešena individuální trestní odpovědnost jednatelů společností.Níže předkládám své stanovisko,a to zejména pro rozhodnutí rady města o vymáhání pohledávek obce a jejich dobytnosti <.>
<br> Dne 21.10.2015 uzavřela obec Zliv a společnost fireTlTAL smlouvu o dílo,dle které měl zhotovitel provést technické zhodnocení požární techniky akce 114D214—cisternová automobilová stříkačka,a od které obec jako objednatel dne 5.5.2016 odstoupila v souladu s ustanovením 5 2593 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku.Práce uvedené ve smlouvě o dílo nebyly provedeny a odstrojené hasičské auto bylo převezeno zpět do Zlivi <.>
<br> Odstoupení od smlouvy 5 2001 Od smlouvy lze odstoupit,ujednají-li si to strany,nebo stanoví-li tak zákon <.>
<br> 5 2004
<br> (1) Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku <.>
<br> [2] Plnil-lí dlužník zčásti,může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění.Nemá—li však částečné plnění pro věřitele význam,může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění <.>
<br> [3] Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění,může věřitel od smlouvy odstoupit XXX s účinky do budoucna.To neplatí,nemají-li již přijatá dílčí plnění XXXX o sobě pro věřitele vyznam <.>
<br> X XXXX
<br> [1] Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran.Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře <.>
<br> [2] Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,pokud...
Bod 07 - příloha 1) Email a výpis emailu advokátní kanceláře Mgr. Radky Prokopcové
Bod 07 - Odpis pohledávky společnosti fireTITAL s.r.o., Olomouc (technické zhodnocení požární CAS)
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI strana 1/2 č.XIII.Konané dne: 31.5.2021 Bod jednání: 7 Předmět jednání: Odpis pohledávky společnosti fireTITAL s.r.o <.>,Olomouc (technické zhodnocení požární CAS) Předkládá: XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis: Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis: Materiál projednán: radou města Datum: 10.5.2021 Podpis: Doporučení: rada – ano Předloženo na základě: Žádosti Města Zliv Související usnesení: Usnesení RM 725/21 Finanční krytí: není potřeba Datum: Podpis: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Zliv schvaluje odpis pohledávky za společností fireTITAL s.r.o.v celkové výši 2.447.290,- Kč Ukládá: • MÚ odepsat pohledávku • kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení.Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX ověření: ověřovatelé zápisu kontrola: kontrolní výbor MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI strana 2/2 Důvodová zpráva: Nedořešený účetní případ z roku 2015 byl předán advokátní kanceláři Mgr.Radky Prokopcové k učinění nezbytných kroků a posouzení kauzy fireTITAL s.r.o.<.> Byla zaslána předžalobní výzva panu Bornayovi,kterou si nepřevzal.Advokátní kancelář následně upozorňuje,že vzhledem k velkému množství exekucí je nepravděpodobné uspokojení pohledávky a je třeba zvážit ekonomiku věci,kde v případě pokračování vymáhání budou vznikat další náklady a vymáhání je nepravděpodobné.Email je přílohou důvodové zprávy.Po doporučení,nepokračovat ve vymáhání pohledávky byla kauza předána k vyhotovení právního stanoviska advokátní kanceláři Slobodník & Partners,s.r.o.Tato advokátní kancelář prostudovala dostupné materiály,popsala stav kauzy a konstatovala,že je pohledávka nedobytná.Advokátní kancelář posoudila i jednání bývalého starosty Ing.Štabrňáka a konstatovala,že i v případě nevymáhání pohledávky bývalým starostou nedošlo k porušení péče řádného hospodáře.Advokátní kancel...
Bod 05 - Rozpočtové opatření č. 4.2021 - na vědomí
MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 1/2
<br> č.XIII <.>
<br> Konané dne: 31.5.2021 Bod jednání: 5
<br>
<br>
<br> Předmět jednání: Rozpočtové opatření č.4 v rozpočtu města na r <.>
<br> 2021 – na vědomí
<br>
<br>
Předkládá:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX Podpis:
<br>
<br>
<br> Materiál projednán: radou města Datum: 12.4.2021
<br>
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br> Doporučení: rada – ano
<br>
<br> Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb <.>,§ 16
<br>
<br> Související usnesení: Usnesení RM 710/21
<br>
<br> Finanční krytí: z přebytku minulých let Datum: Podpis:
<br>
<br>
<br>
Návrh na usnesení:
<br>
Zastupitelstvo města Zlivi
<br>
<br> Bere na vědomí:
<br>
<br> rozpočtové opatření č.4 v rozpočtu města Zliv na rok 2021 schválené radou města dne
<br> 12.4.2021 <.>
<br>
<br> Ukládá:
<br> - kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
<br> Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv
<br> Zodpovídá: vyhotovení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> kontrola: finanční výbor ZM Zliv
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTO ZLIV
<br>
<br>
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
<br>
<br> strana 2/2
<br> Důvodová zpráva:
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.4/2021 ve výdajích obsahuje dotaci pro IMY,o.p.s <.>
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.4 v rozpočtu města Zliv na rok 2021 (v Kč)
<br> Příjmy N/Z UZ paragraf položka částka
<br>
<br> Příjmy celkem 0,00
<br>
<br> Výdaje
<br> Dotace IMY 4359 2 000,00
<br>
<br> Výdaje celkem 2 000,00
<br>
<br> Financování 8115 2 000,00
Bod 04 f) Inventarizační zpráva 2020 město
Bod 04 e) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020 město
Bod 04 d) Zpráva o výsledcích finančních kontrol 2020
A) Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného sytému finanční kontroly
<br> Na základě jakých kritérií je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?
<br> 50 - 500 znaků
<br> Jak jsou využívány výsledky z veřejnosprávní kontroly?
<br> 50 - 500 znaků
<br> Poskytuje vnitřní kontrolní systém dostatečné ujištění o účelném,hospodárném a efektivním nakládání s veřejnými prostředky?
<br> 50 - 500 znaků
<br> B) Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol
<br> ######## ########
<br> ######## ########
<br> ######## ########
<br> ######## ########
<br> ########
<br> ######## ########
<br> ######## ########
<br> ######## ########
<br> ######## ########
<br> ########
<br> ######## ########
<br> Město Zliv
<br> Ano
<br> Ano
<br> Ano
Ano
<br> Ne
<br> Ano/Ne
<br> Je proces výkonu interního auditu upraven ve vnitřním předpisu?
<br> 3
<br> 0
<br> 4
<br> Počet ukončených veřejnosprávních kontrol,které byly obsažené v plánu
<br> kontrol
<br> Počet ukončených veřejnosprávních kontrol,které nebyly obsažené v plánu
<br> kontrol
<br> Byla sloučena funkce správce rozpočtu a hlavního účetního?
<br> Je vytvářen plán veřejnosprávní kontroly?
<br> Název organizace:
<br> Je proces řídicí kontroly upraven ve vnitřním předpisu?
<br> Je proces schvalování majetkových operací upraven ve vnitřním předpisu?
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL
ZA ROK 2020
<br> Počet zaměstnanců,kterým bylo vydáno pověření k výkonu veřejnosprávní
<br> kontroly
<br> Kontrola hospodaření podřízených organizací podle ustanovení § 7 odst.2 písm.a),§ 8 odst.1,§ 9 odst.1 a 9 a odst.1 zákona o
<br> finanční kontrole – oblasti ve kterých byly zjištěny nedostatky s významným rizikem pro hospodaření s veřejnými prostředky:
<br> 7.finanční kontrola
<br> IČO: 00245721
<br> Ano/Ne
<br> 10.4.účtování
<br> 10.5.oceňování majetku
<br> 9.poskytování veřejné finanční podpory
<br> 9.1.účel
<br> 9.2.veřejné zakázky
<br> 9.3.jiné podmínky stanovené rozhodnutím / smlouvou /
<br> právním aktem o poskytnutí veřejné fin...
Bod 04 c) Příloha k 31.12.2020 město
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Město Zliv; IČO 00245721; Dolní náměstí 585,Zliv,373 44
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších přepisů,novel
ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka účtuje o odpisech dlouhodobého majetku,způsob odepisování rovnoměrný-účtováno čtvrtletně,od 1.1.2015 je zbytková hodnota majetku Kč 0,00,při výpočtu
odpisů se odečítá zbytková hodnota majetku.Účetní jednotka vytváří opravné položky
k pohledávkám vždy k 31.12.Účtuje o reálné hodnotě určeného k prodeji,zásoby účtuje zbůsobem B.Úč.jednotka netvoří rezervy.Způsob účtování sociálního fondu
prostřednictvím účtu 401 0019 <.>
Věcná břemena oprávněná (VB na cizím pozemku),která nejsou součástí DM se od 40.000,- účtují na účet 029 <,>
a do 40.000,- se účtují na účet 028.VB,která jsou součástí stavby se učtují na účet 021 <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701- č.710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 959 265,13 933 312,46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 90...
Bod 04 b) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 město
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Město Zliv; IČO 00245721; Dolní náměstí 585,Zliv,373 44
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 53 009 115,83 0,00 52 476 083,82 0,00
I.Náklady z činnosti 38 432 739,83 0,00 38 646 851,82 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 870 632,98 0,00 2 239 227,85 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 813 797,48 0,00 735 580,79 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 9 663 290,45 0,00 9 287 018,48 0,00
<br> 9.Cestovné 512 520,00 0,00 19 623,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 83 241,92 0,00 46 902,66 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 6 154 504,89 0,00 5 489 674,55 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 6 727 955,00 0,00 6 204 559,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 2 064 673,00 0,00 1 876 606,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 21 266,00 0,00 19 440,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 29 180,00 0,00 80 543,16 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 86 500,00 0,00 90 050,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 9 600,00 0,00 7 400,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 1 589,00 0,00 1 073,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 5 000,00 0,00 1 620,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 23 000,0...
Bod 04 a) Rozvaha k 31.12.2020 město
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Město Zliv; IČO 00245721; Dolní náměstí 585,Zliv,373 44
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 825 028 158,47 221 973 485,20 603 054 673,27 591 324 448,18
A.Stálá aktiva 663 707 736,18 221 269 685,95 442 438 050,23 431 577 372,92
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 2 578 450,66 1 130 307,46 1 448 143,20 1 592 407,20
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 606 759,20 91 754,00 515 005,20 555 493,20013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 415 897,46 415 897,46 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 555 794,00 622 656,00 933 138,00 1 036 914,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 658 679 527,52 220 139 378,49 438 540 149,03 427 537 675,72
<br> 1.Pozemky 29 895 636,27 0,00 29 895 636,27 22 603 236,57031
<br> 2.Kulturní předměty 770 175,00 0,00 770 175,00 770 175,00032
<br> 3.Stavby 563 565 172,11 198 612 593,67 364 952 578,44 367 032 046,67021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 54 343 810,31 15 916 001,95 38 427 808,36 35 152 499,03022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 610 375,87 5 610 375,87 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 43 560,00 407,00 43 153,00 43 560,00029
<br> 8.Nedokončený...

Načteno

edesky.cz/d/5298208

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz