« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Vodovod Němčice u Volyně - domovní přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

C.2.1-situace KN1Němčice -domovní vodovodní přípojky.pdf
ad 1 D
N80
<br> ad
1
<br> -3
D
<br> N
50
<br> ad
1
<br> DN
80
<br> ad
1-
<br> 5
<br> ad
1
<br> D
N8
<br> 0
<br> ad 1 PE
D90
<br> DN
80
<br> ad
1-5
<br> DN
50
<br> ad
1-
<br> 2
<br> ad
1
<br> -3
<br> ad
1-3
<br> -1 D
N50DN
<br> 50
<br> ad 1 DN
80
<br> ad 1
-4 D
<br> N80
<br> ad
1
<br> -1
DN
<br> 80 D
N5
<br> 0
<br> ice - 1 : 1000
<br> SITUACE KN.1
<br> Vypracoval:
Objednatel:
Místo,k.ú: Okres:
<br> Formát
Datum
Stupe
<br> ís.zak <.>
<br> 4 x A4
XI/2021
<br> M:.výkr <.>
<br> Akce-objekt:
<br> íloha:
Stavební objekt: -
<br> HIP:
<br> Situace.2
<br> Legenda:
Projektované vodovodní p ípojky
Projektovaný vodovod (není sou ástí této dokumentace)
Dot ený pozemek KN
<br> DSP+PDS
SO-01 Vodovodní p ípojky
<br> – DOMOVNÍ P ÍPOJKY
VODOVOD N ICE U VOLYN
C.2.2 situace KN 2Němčice -domovní vodovodní přípojky.pdf
ad
-1
<br> D
N
<br> 50
<br> ad 1 DN80
<br> ad 1-8 DN50
<br> ad 1-8 DN50H1
<br> ad 1
DN80
<br> ad
1
<br> D
N
<br> 80
<br> ad 1-7 DN80
<br> ad
1
<br> -6
-1
<br> D
N
<br> 50
<br> ad 1-
6 DN
<br> 50
<br> ad 1-6 DN50
ad 1-9 DN50
<br> ice - 1 : 1000
<br> SITUACE KN.2
<br> Vypracoval:
Objednatel:
Místo,k.ú: Okres:
<br> Formát
Datum
Stupe
<br> ís.zak <.>
<br> 3 x A4
XI/2021
<br> M:.výkr <.>
<br> Akce-objekt:
<br> íloha:
Stavební objekt: -
<br> HIP:
<br> Situace.1
<br> Legenda:
Projektované vodovodní p ípojky
Projektovaný vodovod (není sou ástí této dokumentace)
Dot ený pozemek KN
<br> DSP+PDS
SO-01 Vodovodní p ípojky
<br> – DOMOVNÍ P ÍPOJKY
VODOVOD N ICE U VOLYN
2022ÚR-Vodovod Němčice u Volyně - domovní přípojky.pdf
Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a ŽP
<br> Nám.Svobody 41,387 01 Volyně
tel.: 383 317 222,fax: 383 317 225
<br> Spis.zn.:
Vyřizuje:
<br> MěÚV/1000/2022/03/Dv
XXXXXXXXX XXXXX
<br> Volyně dne XX.X.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Volyně,odbor stavební úřad a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 1.3.2022 podal žadatel
<br> Obec Němčice,IČ: 00667731,Němčice 44,387 19 Čestice
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
pod ozn.:
<br> „VODOVOD NĚMČICE U VOLYNĚ – DOMOVNÍ PŘÍPOJKY“ <,>
s umístěním stavby na pozemcích par.č.45,57/3,55/1,55/8,55/10,55/9,55/15,267/2,468,469/3 <,>
<br> 473/2,479/2,490,1277,st.7/3,465/3,470/5,st.34,st.24,38,st.76,267/5,st.21,55/5,58/3,st.14,st.10 <,>
55/16,406/2,407,1099,st.52,st.62,1141,st.43,st.35,st.9,st.47,46,st.8,st.17,10,29/2,st.68,135/3 <,>
<br> 355/2,st.22/1,st.22/2,st.75,267/1,st.11,st.15/1,255/1,255/5,255/2,255/4,24/3,432/18,355/1 <,>
st.26/1,st.7/1,492,1079,st.41,491,41,63/2,134/3,268,430/6,254/2,263/2,st.18,496,st.30/1,58/1 <,>
<br> st.25,st.27,39,353/10,135/4,58/4,474 a st.23/1,st.7/2,26/1,26/2,st.20,st.74,st.73,st.72,st.5,st.4 <,>
st.48,st.66,st.46,st.44,st.38,st.36 st.32,st.31,405/2,43 vše v k.ú.Němčice u Volyně,obec Němčice <.>
<br> Navržená stavba obsahuje - popis stavby:
a) druh a účel umisťované navrhované stavby:
- Výstavba vodovodních přípojek pro zajištění zásobování pitnou vodou nemovitostí v obci Němčice z
...

Načteno

edesky.cz/d/5298138

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz