« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

35843_38252_MestoVolyne_pout.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I.TŘÍDY
<br>
<br> Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle § 77 odst.5,zákona o silničním provozu,v souladu s ustanovením § 171 a násl.zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
STANOVUJE
<br> navrhovateli:
Město Volyně,IČO: 0052000,náměstí Svobody 41,387 01 Volyně,kterého na základě plné moci
zastupuje XXXXX XXXXX – dopravně inženýrské opatření,IČO: XXXXXXXX,Mnichov XXX,386 01 Strakonice (dále
jen „žadatel“)
<br>
přechodnou úpravu provozu úseku na silnici č.I/4 ve Volyni (ulice Vimperská,náměstí Svobody <,>
Palackého,náměstí Hrdinů,Nádražní) okres Strakonice dle situace dopravně inženýrského
opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy (viz příloha) z důvodu konání
společenské akce: „Volyňská pouť“ <.>
<br>
Termín: 05.08.2022 – 07.08.2022
<br>
Za těchto podmínek:
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2.Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 3.Bude dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,dopravní
inspektorát Strakonice pod č.j.: KRPC-26164-4/ČJ-2022-020706 ze dne 08.03...
35843.pdf
22F'avel Bílek- dopravně inženýrská opatření Mnichov 132,386 01 Strakonice “
<br> tel.380 120 530,774 124 140 s
<br> c:mailz bilek©dioservís.cz
<br> |C:_65013395
<br> DiC: CZ 691225124?
<br> Datum: 2/2022
<br> “am““ un
<br> DZ 528 s DT E13,E83,E80 umístit v předstihu 7 dnů před zahájením mulrky nam.Svobody <.>
<br> „mamma
<br>.44%
<br> „V“
<br> _l Una; V"/
<br> : Š a“-.<.> ___.-.<.> < % Ě 3.š Dočasně umístěný označnlk '“ ; zastávky BUS pravidelné |inkové_._._ D
<br> aulobusnvé dopravy <.>
<br>.3 1 i.9.i 1 O O '0.<.> —.I'.<.>.- ' s [[ s_mer -.|_ a r.— -.„ - ( ml,/„a “Cesnet-=.<.>.1 _ „3% e,0 * ili/1704 W704 Na 3 „.<.> “M.-| a “ „ar'/“'““.<.> “' UW'W 0 c ;.|h- -.„MF.<.> „Hmmm.v _ "se.<.> Hmmm-»“.>.- usnwnm.<.> „* <.>
<br> & ÚVoluyíněw *
<br> W“ 5m ; <.>
<br> <.>,_,„,Ž - “* E „ : x,Š.<.> * 7 Ě ": i; ' ; ; "ě g.<.> __ ! ?.J » =.' 5.:.u.—„ -.l' in | ' <-.- šwbmň ' " „ „ |—.'“.<.> \ ".l-u “".a_- ;.:::.sl -.<.> 2.— a."".“ g + <.>,-.<.>.:.92.<.> a -- É.„- _ 3 '.1.= _.% u.__ % 0-,<.>.„ (JJ ".<.> ' '“" xu ' |: -1t ' ' v " _,tě?“
<br> směr ' <.>
<br> Zechovice III/1706 '._.<.> u ' ' c ;: lt? lt.:.<.> l : l MW ' _ _"
<br> rl
<br> aůsn scl'i'uucflo “ _ cz,MM?
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> cm;.207 <.>
<br> por.XXXXXXXX XXXXXX.DiS.směr na XX XXXXXDll:XX.Dylana mu.<.>.Vimperk pm Jamswav Krum.ns FOLlCIE CEsKE REPUBLIKY
<br> NED "FLE
<br> Dwoa z:.správ/nesl vyholnvem
<br> Zastávka na jízdním pluhu <.>
<br> :
<br> _Í—
<br> Naxu-\lbvm
<br> -—— —
<br>.“ “Ill „ nulu." “"
<br> Dočasn: neplatnost siavancích svislych dopravmch značek bude provedena skrtnutim páskou s cranzovo— (zelným pruhem v ŠM 50 mm!
<br> Skrtnout aktuálně neplatne cíle <.>
<br> Uplnáýuzavírka silnlce |I4 náměstí Svobody ve Volyni a MK Celakovského ve Volyni,okres Strakonice.Objižd'ka uzavřeného místa <.>
<br> Dočasné zřlzeni autobusové zastávky na silnici IM
<br> DlO - Volyně pouť _ silnice | <.>,|| <.>,|||.třída
<br> 0% __ ©? 2022 _uzavírka |-4 nám.Svobody,MK Čelakovskéh...

Načteno

edesky.cz/d/5297210

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz