« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-af556.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.1/2022
ze dne 9.3.2022
<br>
<br> Usnesení č.1a
ZO schvaluje: zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXXX a návrhovou
komisi ve složení: XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
Usnesení č.Xb
ZO schvaluje: program jednání
Usnesení č.2a
ZO bere na vědomí: inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace obecního majetku provedené ke dni
31.12.2021
Usnesení č.2b
ZO schvaluje: návrh na vyřazení majetku dle fyzické inventury ze dne 07.01.-10.01.2022 v hodnotě 122.424 Kč
Usnesení č.3
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.S22-034-0071 s firmou Swietelsky
stavební s.r.o <.>,Jahodová 60,620 00 Brno,IČ:48035599 jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Horní Bojanovice
– IS v lokalitě Za Dvorem II.etapa“.Dodatkem č.1 se zvyšuje cena díla o 250.829,74 Kč bez DPH,takže celková cena díla
vč.Dodatku č.1 činí 11.059.058,47 Kč s DPH <.>
Usnesení č.4
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o přeložce vodovodu č.20211055/Hutt se společností VaK
Břeclav a.s <.>,Čechova 1300/23,690 02 Břeclav,IČ: 49455168
Usnesení č.5
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu žádosti o dohodu o budoucím provozování nových vodovodních řadů se
společností VaK Břeclav a.s <.>,Čechova 1300/23,690 02 Břeclav,IČ: 49455168
Usnesení č.6
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s Jihomoravským krajem,Žerotínovo nám.449/3,601 82 Brno,IČ: 70888337
Usnesení č.7
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Souhlasu vlastníka a provozovatele stávající technické infrastruktury se
stavbou,činností v ochranném pásmu a zásahem do vedení stávající dešťové kanalizace <.>
Usnesení č.8
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k podpisu Souhlasu vlastníka a provozovatele stávající dopravní infrastruktury se
stavbou a zásahem do stávajících místních...

Načteno

edesky.cz/d/5296897

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz