« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z veřejného zasedání č.2 ze dne 6.4.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220604 -priloha c.3 prezencni listina - verejnost .pdf [0,44 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.2 konaná dne 6.4 2022 od 19:00 hodin V budově obecního úřadu č.p.1
<br> Jméno Podpis $% Muk-ONQÉELQ (šesxc „
220604 -priloha c.2 prezencni listina - zastupitelstvo c.2.pdf [0,15 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.2 konaná dne 6.4 2022 od 19:00 hodin v budově obecního úřadu č.p.1
<br> Bc.XXXXX XXXXXX — starosta
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mgr.XXXXX XXXXX XXXXXXXXX — členka zastupit lstva
<br> -------------------------------------
<br> Ing.XXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
<br> Ing.J iří Bláha — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> XXXX XXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> L:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Roman Jand'ourek — člen zastupitelstva „M M.<.> /“
<br> /
220406 - zapis z VZ c.2.pdf [0,75 MB]
Zápis z veřejného zasedání č.2 Zastupitelstva obce Kbelnice,konaného dne 6.dubna 2022 od 19:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kbelnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 starostou obce Filipem Smolíkem (dále též jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 5 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích").Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kbelnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 30.XXXXXX do X.dubna XXXX.Současně byla zveřejněna na „elektronická úřední desce" <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ***
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Pera Mařana a Ing.Jana Vávru azapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou.K návrhu nebyly vzneseny žadné protinávrhy ani námitky.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu pana Pera Mařana a ing.XXXX XXXXX & zapisovatelem paní Mgr.Lenku Sofií Smolíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0.Usnesení &.220406101 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl do programu zařadit body Revokace usnesení zastupitelstva č.211215104 a rozpočtové opatření RO 1.Další návrhy na doplnění či změnu programu zasedání nebyly vzneseny <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o ná...
220406 - priloha c.1 zápisu smlouva SFŽP.PDF [0,08 MB]
1
<br>
<br>
<br> Smlouva č.1190901463
<br> o poskytnutí podpory
<br> ze Státního fondu životního prostředí České republiky
<br>
<br>
Smluvní strany
<br>
<br>
<br> Státní fond životního prostředí České republiky
<br> se sídlem: Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11
<br> korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4
<br> IČO: 00020729
<br> zastoupený: Ing.Petrem V a l d m a n e m,ředitelem SFŽP ČR
<br> bankovní spojení: Česká národní banka
<br> číslo účtu: 40002-9025001/0710
<br> (dále jen „Fond“)
<br>
<br> a
<br>
<br> Obec Kbelnice
<br> se sídlem: Kbelnice 59,506 01 Kbelnice
<br> IČO: 00578380
<br> zastoupený: Bc.Filipem S m o l í k e m,starostou obce
<br> bankovní spojení: Česká národní banka
<br> číslo účtu: 94-7312541/0710
<br> (dále jen „příjemce podpory“)
<br>
<br>
<br> se dohodly takto:
<br>
<br> I <.>
<br> Předmět smlouvy
<br>
<br> 1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen
<br> „Smlouva“) se uzavírá na základě Společného rozhodnutí ministra životního prostředí
<br> č.j.SFZP 048376/2022 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České
<br> republiky ze dne 09.03.2022 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č.4/2015 o poskytování
<br> finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního
<br> programu Životní prostředí (dále jen „Směrnice MŽP“),platné ke dni podání žádosti <.>
<br> 2) Příjemce podpory potvrzuje,že se seznámil se Směrnicí MŽP (včetně jejích příloh) a Výzvou č.9/2019
<br> k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí,vydanou
<br> podle čl.3 Směrnice MŽP (dále jen „Výzva“),a že náležitosti akce odpovídají podmínkám stanoveným
<br> touto Směrnicí MŽP a Výzvou <.>
<br> 3) Podpora je určena výhradně na akci:
<br> „Realizace osazeni stromů v obci Kbelnice“
<br> (dále jen „projekt“ nebo „akce“) realizovanou v roce 2021.Akce je neinvestiční <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>...
220406 - priloha c.1 Informace o programu verejneho zasedani 6_4_2022.pdf [0,12 MB]
Obecní úřad KBELNICE
<br> Veřejné zasedání č.2 obce Kbelnice konané dne 6.4.2022
<br> Místo konání: Obec Kbelnice,Obecní úřad,Kbelnice 1
<br> Doba konání: středa 6.dubna 2022 od 19:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Smlouva s AIS SFŽP ČR 2.Diskuse 3.Závěr
<br> V Kbelnici dne 30.3.2022
<br> Vyvěšeno 30.3.2022
<br> Seimuto

Načteno

edesky.cz/d/5295321

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz