« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Objížďka Horka II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Objížďka Horka.pdf (695.12 kB)
*MUKHSP07022167 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/026410/2022/02 COLAS CZ,a.s <.>
Rubeška 215
190 00 Praha
<br>
<br>
Č.J.: MKH/045834/2022
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 24.března 2022
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
podání,které dne 16.2.2022 podala společnost
<br> COLAS CZ,a.s <.>,IČO 26177005,Rubeška 215,190 00 Praha <,>
kterou zastupuje XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,M.Kudeříkové XXXX,XXX 01 Benešov <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu provádění I.etapy rekonstrukce silnice č.II/336 toto
opatření obecné povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích č <.>,II/126,II/335,II/336,II/339,III/1267,III/03312,III/03313 <,>
III/03314,III/03315,III/33914,III/33916,místních a účelových komunikací v obci Čejtice a Onšovec
v územním obvodu Kutná Hora během provádění stavebních prací v rámci stavby „II/336 Buda – Čejtice,I <.>
etapa“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého
dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou...

Načteno

edesky.cz/d/5291878

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz