« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Veřejnoprávní smlouva Turisti - dotace 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejnopravni-smlouva-turisti-dotace-2022.pdf
V E Ř E J N O P R Á V N Í S M L O U V A
<br> o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Felbabka v roce 2022
<br>
<br>
Poskytovatel
<br> Obec Felbabka
IČ: 00233226,DIČ: ---
<br> se sídlem: Felbabka č.p.79,268 01 Hořovice
<br> zastoupené: Liborem Štorkánem,starostou
<br> bankovní spojení: KB Hořovice
<br> č.ú.: 10620131/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br>
<br> Jméno a Příjmení / firma
<br> Klub turistů Felbabka
<br> IČ: -----
<br> se sídlem: Felbabka 56
<br> zastoupená: Jaroslavou Polákovou,pokladník KT
<br> bankovní spojení: ----
<br> č.ú.: ----
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto
<br>
<br> smlouvu o poskytnutí dotace
<br>
<br>
I <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele na provoz Klubu turistů
<br> Felbabka v roce 2022 na základě jeho žádosti ze dne 22.11.2021 <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Výše a způsob poskytnutí dotace
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout na účet příjemce příspěvek ve výši 10.000,- Kč
<br> (slovy: deset tisíc korun) a to po schválení poskytnutí dotace zastupitelstvem obce
<br> dne 29.11.2021.Částka bude vyplacena v hotovosti <.>
<br> Výše příspěvku je nepřekročitelná.V případě nevyčerpání poskytnutých finančních
<br> prostředků příjemcem z dotace musí být nevyčerpané prostředky příjemcem vráceny.Tyto
<br> prostředky poukáže příjemce zpět na účet poskytovatele do 7 kalendářních dnů od uplynutí
<br> termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování příjemcem <.>
<br> Na poskytnutí dotace není právní nárok,jejím poskytnutím se nezakládá nárok na poskytnutí
<br> další dotace <.>
<br> III <.>
<br> Účel využití dotace
<br>
<br> Dotace je poskytnuta na dopravné,vstupné,poplatky za fotografování,nákup materiálů na
<br> propagaci a administraci a kulturní akce v roce 2022 <.>
<br> Příjemce je povinen použít poskytnutý příspěvek pouze k uvedeným účelům <.>
<br> Vyúčtování dotace za rok 2022 je příjemce povinen doložit vyplněnou přílohou č.1
<...

Načteno

edesky.cz/d/5290083


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz