« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu
Městský úřad Loket T.G.Masaryka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 684 002 ODBOR FINANCÍ
<br> Sp.zn.839/2022/OF č.jednací: 839/2022/OF Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX V Lokti dne: XX.X.XXXX
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství dle Obecně závazné vyhlášky města Loket č.212021 z důvodu mimořádné události
<br> Městský úřad Loket jako správce daně podle ust.& 10 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),z moci úřední rozhodl
<br> takto:
<br> V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,který je považován za mimořádnou událost,přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob,které diSponují minimálními finančními prostředky a majetkem.Sohledem na jejich osobní,psychické a majetkové poměry,které vedou k výraznému snižení jejich platebních schopnosti,se podle ust.5 16b zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích") a ust.5 259 daňového řádu,místní poplatek zpobytu stanovený Obecně závaznou vyhláškou města Loket č.212021 za poplatkové období od 1.3.2022 do 31.12.2022 včetně jeho příslušenství zcela promíjí všem fyzickým osobám,které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti sválečným konfliktem na Ukrajině konfliktem s příslušným vízem (strpěni,dočasná ochrana),a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Obecně závazná vyhláška města Loket č.2/2021 o poplatku z pobytu stanoví poplatníkum v čl.6 odst.2 poplatkovou povinnost k místnímu poplatku z pobytu ve výši 50,- Kč za každý i započatý den pobytu,s výjimkou dne jeho počátku <.>
<br> Dle ust.5 16b odst.1 zákona o místních poplatcích obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných,zejména živelních událostech <.>
<br> V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,který je považován za mimořádnou událost,přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických osob,...

Načteno

edesky.cz/d/5287122

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz