« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
/W/////Z/7,4//zz,1 KRAMÝ ÚŘAD lıılılııılıııılılıllılıılıııllillllllilllllllı 2' 1 " JIHOČESKÝ KRAJ 6 Á Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení silničního hospodářství U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice _ ıııı n ııı-ıııııı ııınııı-I I-nıfl-ıı ınıııııııııv ııııııır ;-ııııııx-n Naše č.j.: KUJCK 37456/2022 Sp.Zn.: ODSH 32081/2022/pelul SO Vyřizuje: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX E-mail: lukschova@kraj-jihocesky.cz Datum; XX.3.2022 V I /V vERE;/VA v›/HLAS/64 OPATQENI OBECNÉ POVAHY STANOVENI PREcfloDNÉ ÚPRAVY ı3RovoZu NA POZEMNICH KoMuNIı‹AcIcH Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně a místně příslušný orgán státní Sprá\/y pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst.4 písm.b) Zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a O změnách některých zákonů,v platném Znění (dále jen,<,> Zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne 10.03.2022 žádost od navrhovatele: Město Volyně,IČO: 00252000,náměstí Svobody 41,387 01 Volyně,(dále jen,<,> žadatel") o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu S § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,v platném Znění (dále jen,<,> Správní řád"),na základě stanoviska Policie CR,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu Strakonice Č.j.KRPC-19976-2/ČJ-2022-020706 ze dne 17.02.2022 a dále v souladu S § 77 odst.1,2 a 5 Zákona O provozu na pozemních komunikacích Stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/4 na území města Volyně dle Situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou Součástí tohoto opatření obecné povahy,Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu rekonstrukce chodníku vulici Nádražní.Termín: 29.03.2022 - 30.06.2022 Podmínky: 1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského opatření,který je nedílnou příl...

Načteno

edesky.cz/d/5285265

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz