« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace; Základní umělecká škola, Horní Slavkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace; Základní umělecká škola, Horní Slavkov
Město Loket T.G.Masaryka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 634 001
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INDIVtDUÁLNÍ DOTACE z ROZPOČTU MĚSTA LOKET
<br> uzavřené podle ustanovení 5 1746 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,a 5 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Město Loket
<br> se sídlem : T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket zastoupene : Ing.Mgr.Petrem Adamcem,starostou města IČ : 00259489
<br> DIČ : 0200259489
<br> Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s <.>,pobočka Karlovy Vary,č.účtu 306083831910800 (dále jen „Město")
<br> a Základní umětecká škola Horní Slavkov,příspěvková organizace se sídlem : Školní náměstí 214,357 31 Horní Slavkov zastoupen : Bc.Janem Zapfem,dipl.um <.>,ředitelem příspěvkové organizace ič : 75005450 DIČ : není plátce DPH
<br> Bankovní spojení : 210048012712010 (dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku,tuto veřejnoprávní smlouvu O poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Loket:
<br> či.1 PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Předmětem této smlouvy je závazek Města poskytnout příjemci individuální dotaci (dále jen „dotace") z rozpočtu města Loket na pořízení pianina pro potřeby výuky v hudebním oboru ZUŠ
<br> ve výši 75 000 Kč,slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých
<br> a tO za podmínek V této smlouvě dále uvedených,a závazek příjemce použít tuto dotaci v souladu s touto smlouvou a splnit veškeré povinnosti vtáto smlouvě dále uvedené.Poskytnutím této dotace nevzniká příjemci automaticky právo na poskytnutí dotace v příštích letech <.>
<br>,Čl.2 UČEL DOTACE
<br> Individuální dotace uvedená v Čl.1 se poskytuje výhradně na:.pořízení pianina pro potřeby výuky v hudebním oboru ZUŠ
<br> Finanční prostředky nesmí být použity kjiněmu účelu <.>
<br> Čl.3 POSKYTNUTÍ DOTACE (1) Město se zavazuje,že dotace dle Čl.1 bude poskytnuta příjemci převodem na bankovní účet uvedený
<br> v záhlaví této smlouvy dO 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.Dne...

Načteno

edesky.cz/d/5282039

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz