« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Němčice - rekonstrukce VO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situce stavby, Němčice - rekonstrukce VO.pdf
vy <,>
<br> „ <,>
<br> " 29.98m
<br> 32.72m
<br> 2.36m
<br> mym—>?
<br> 22.66m
<br> AYKYAHG
<br> 7.02m '.GBm IIB
<br> * AYKY—1356444
<br> J \
<br> fi)
<br> V\Š
<br> wm"
<br> 16.681“
<br> AYKY “6
<br> m m [\3
<br> WBZ'
<br>.JJm
<br> umi“
<br> AYKY4HS
<br>.GBm ——
<br> 1/2/
<br> 4.20'“ 33 1270“
<br> GN
<br> 270/2
<br> LEGENDA:.nový při? VD,? nový stožár (výšin Sm).<.> unum.? nový atolů (výiku 7m! “ uvíuam \ nová kabelová „.o-nivu : chrůličkou o unmnům'm - t—v _.anmomái imunita "cm' vo ? “tivnícínužúr
<br> \ namíchanou“ vne—vivo Trasu nového kabelová vedem'_V0 je projektováno v koorďmucis výstavbou nové kubekwé
<br> vedení NN (EOD.a.s.) přislovbe= "Nemcice - VN,TS,NN kmelizoce'ť
<br> Umíslčm'stožórů se svílidly doďžuje výsledek výpočtů o reálné situace "Studie osvětlení" <.>
<br> V umu: Bf-VW' ""If“ | z“""“'*'"'" | "“““" "*" E!.EKHFOSTAV smmoucc.s.r.o.Ísln slaby: MC:! u Volyne Pisum 283,385 01$lrdmrice Slwátl'úřut: Votyně lreU 383321217Jlmeleklmslwchz sm om navi-.=“ Němčic mm t9 Česl'n “"“"" Mm slwby: Cisb sluvby! DOMO/2021 ' " - lrukce vere ho ěll "mne “ls " osv m DnlllTF 02/2021 Formúl výkresu: A5
<br> Název výkresu: Měřílluv C'slo výkresu;
<br> Zdues slmw\
<br> 12750
<br> "Wms m
<br> <.>
<br> LEGENDA:.nový PW W 3 1 nový nožů (výiko Sm).<.> unum ? nový noiúr (vino 7ml " ovílianm _ „ov-' kabnbvó vld'nŠVO : chráničkou o uzemněním _.<.> V _ _ “montáž vúovrňo vod-ní vo ? núvořcílloióv
<br> _ slávo'p'ókúohvó vodu-'VD
<br> Trasu nového kdwtovú vedefíVO 'e rojektovúnu v koofdinuc' ' t ' ' vedeníNN (EOD.o.s.) přístavbě "Němgice — VN,tS.NN kwelizášex.ys ovbou nove kobetove
<br> Umístění stožá'ů se svítidly doďžuie výsledek výpočtů (: reálné situace "Stuáe osvětlerí" <.>
<br> 33mm: Bf'vm M13" J Zw'p'omm': | huwa V““ | mxmsuv 51mm sro : '“ “ff“ = *"“f' " “V" | P'smá 255.555 msuuůic'z' ' i - A - vm tcL=JBSJZIII7.l-l.dútmstmslu \ Slavení.: obu Němčizmúnči'.: 44:587 19 čar-:= " = Muvslwuyz " _ _ _ _.Csln stavby: tmm/2021 * Nunclce - rekonstrukce verepeho osvellm Dutun: 02/2021 _...
2022-ZÚŘ_VV,Němčice - rekonstrukce VO.pdf
Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a životní prostředí
<br> Nám.Svobody 41,387 01 Volyně
tel.: 383 317 222,fax: 383 317 225
<br> Spis.zn.:
Vyřizuje
<br> MěÚV/1102/2022/02/Dv
XXXXX XXXXXXXXX
<br> Volyně dne XX.X.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Němčice,IČ: 00667731,Němčice 44,387 19 Čestice (dále jen "žadatel") v zastoupení společností
ELEKTROSTAV Strakonice,s.r.o.Písecká 283,386 01 Strakonice,IČ: 47239034 podal dne 7.3.2022
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod ozn.:
<br> „ NĚMČICE – REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“ <,>
s umístěním stavby na pozemcích par.č.490,488/3,267/2,277/2,st.54,468,6/4,68,55/8,55/3 <,>
<br> 55/10,469/3,45,1277,473/2,135/5,1270/1,485/2,470/5,465/2,465/3,1266,487/3,59,41,7/1,st.64 <,>
6/5,6/2,6/1,69/1,467/1,63/2,134/3,351/1,347/1,266/2,st.68,35,58/1,st.47,355/1,1141,135/4 vše v
<br> k.ú.Němčice u Volyně,obec Němčice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o stavbu vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící,zabezpečovací <,>
informační a telekomunikační techniky,uvedenou § 103 odst.1 bod 8.stavebního zákona,která
nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení <.>
<br> Popis a účel stavby:
Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení v obci Němčice u Volyně.Z důvodu plánované rekonstrukce
distribuční sítě elektrické energie (spol EG.D,a.s.),která bude spočívat v kabelizaci sítě NN v obci a s
tím související demontáží venkovního vedení NN + VO vč.podpěrných bodů,bude provedeno nové
zemní kabelové vedení sítě veřejného osvětlení v obci Němčice o délce cca 2623 m a osazení 64 ks
nových stožárů VO (na nových pozicích dle studie osvětlení podle platných norem a legislativy) s
novými svítidly <.>
<br> Ze stávajícího rozvaděče RVO bude vyveden 3 x nový kabel VO AYKY 4x16.Tyto tři kabely budou
tvořit 3 hlavní paprsky nového zemního vedení VO (směr 1.Střídka,2.Kraselov,3.Hoslovice) a budou
smyčkově propojovat jednotlivé nové stožáry s novými svíti...

Načteno

edesky.cz/d/5280175

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz