« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - MROPSZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

- příloha 7 - Přehled úvěrů, půjček a NFV (43.57 kB)
Tabulka č.1: Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Mikroregion Opavsko severozápad Úvalno 58,Úvalno,793 91,IČO 75077841
<br> Sestaveno k 31.12.2021
<br> IČO
poskytovat
ele úvěru <,>
zápůjčky
nebo NFV
<br> 1
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> 2 3
<br> Určení <,>
zda se
jedná o
<br> úvěr (Ú) <,>
zápůjčku
(Z),nebo
<br> NFV
(NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo NFV
<br> 4 5
<br> Kód
měny
<br> 6
<br> Sjednaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky
nebo NFV
<br> 7
<br> Splacená výše
jistiny úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> 8 9
<br> Výše
zaplacených
<br> úroků
a poplatků
<br> Úroková
sazba
v %
<br> Okamžik
uzavření
<br> smlouvy o
úvěru
<br> nebo smlouvy
o zápůjčce <,>
<br> veřejnoprávní
smlouvy o
poskytnutí
NFV,nebo
okamžik
vydání
<br> rozhodnutí
o poskytnutí
<br> NFV
<br> Termín
splatnosti Způsob ručení
<br> 10 11 12 13
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Vypracoval: Zdeňka Kurečková,595176278 Kontroloval: bc.XXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
(jméno a příjmení,telefon) (jméno a příjmení,telefon)
<br> 11/
- příloha 6 - inventarizační zpráva (178.67 kB)
Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021
<br> Na základě příkazu předsedy DSO ze dne 25.11.2021 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 v Mikroregionu Opavsko severozápad,IC: 75077841 s tímto
<br> výsledkem:
<br> Byla jmenována inventarizační komise ve složení: Předseda: XXXXXX XXXXX,ing <.>
<br> Členové: XXXXXXXXX XXXX,ing <.>,XXXXX XXXXX,ing <.>
<br> Byla jmenována Likvidační komise ve složení: Předseda: XXXXXX XXXXX,ing <.>
<br> Členové: XXXXXXXXX XXXX,ing <.>,XXXXX XXXXX,ing
<br> Členové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 25.1 1.2021 <.>
<br> Inventarizace byla zahájena dne 4.1.2022 a ukončena dne 14.01.2022
<br> Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb.O inventarizaci majetku a závazků a vnitřní Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků DSO.Metodika
<br> postupů při inventarizaci byla dodržena.Termín inventur byl dodržen <.>
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly svědomitě připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,pohledávek,závazků a ostatních inventarizačních položek,který je zaznamenán v inventurních soupisech.K účtům s nulovým zůstatkem nebyly vyhotoveny inventurní soupisy.Skutečný stav byl porovnán se stavem
<br> účetním <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které
<br> jsou uvedeny v rekapitulaci
<br> Číslo účtu Název účtu
<br> Zůstatek k 31.12.2021
<br> 013 Software 261 239,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný maietek 172 580.00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 588 033.00 022 Samost.hm.mov.včci a soub.lrm.movit.věcí 726 000.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný maietek 938 426.59 073 Om'ávkv k software 138 822.00 078 Oprávkv k drob.dlouh.nehmotne'mu majetku 172 580.00 079 Oprávlw k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 400 379.00 082 Opráv.k XXX.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 113 490.00 088 ODrávkv k drob.dlouh.<.> hmotnému ...
- příloha 5 - zpráva o přezkumu hospodaření (428.75 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX02KBS2G
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO
Mikroregion Opavsko severozápad <,>
<br> IČ 75077841 za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 bylo provedeno v rozsahu stanoveném
zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti
ze dne 29.4.2021 <.>
<br>
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.10.2021 bylo vykonáno dne 18.11.2021 <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2021 bylo vykonáno dne 28.2.2022 <.>
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Úvalno <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2021 dne 2.11.2021 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 28.2.2022 <.>
<br>
Zástupci územního celku,kteří byli přítomni při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření:
<br> - Bc.XXXX XXXXXXX,předseda
- Zdeňka Kurečková,účetní
<br>
<br>
Čj.:
MSK 32482/2022
<br>
<br> Sp.zn.:
KON/10480/2021/Sam
113.1 V5 W
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 32482/2022 Sp.zn.: KON/10480/2021/Sam
<...
- příloha 4 - příloha (84.91 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Mikroregion Opavsko severozápad; IČO 75077841; Úvalno 58,Úvalno,793 91
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti <.>
Účetní jednotka nemá informace o to,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám od roku 2012,ÚJ vede plné podvojné účetnictví <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka provádí účetní odpisy rovnoměrně,čtvrtletně.Účtování o majetku řešeno směrnicí <.>
Podrozvah.účty:
2017: 902,nákup odpad.košů,stojanů na kola,pro všechyn obce MR (133 044,34 Kč)
<br> 2021: 902,převod,vyřazení kompostérů á 900 l ( 2410 ks) na občany 9 obcí MR
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 138 503,34 6 157 333,74
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 904,00 2 904,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 135 599,34 6 154 429,74
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 25 000,00 25 000,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatn...
- příloha 3 - Výkaz zisku a ztrát (68.69 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Mikroregion Opavsko severozápad; IČO 75077841; Úvalno 58,Úvalno,793 91
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 721 407,45 0,00 1 196 360,87 0,00
I.Náklady z činnosti 721 407,45 0,00 1 196 360,87 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 22 982,00 0,00 3 577,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 742,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 337 773,45 0,00 688 783,87 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 125 021,00 0,00 153 488,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,...
- příloha 2 - Rozvaha (88.13 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Mikroregion Opavsko severozápad; IČO 75077841; Úvalno 58,Úvalno,793 91
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 8.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 840 475,67 1 763 697,59 1 076 778,08 4 073 148,47
A.Stálá aktiva 2 686 278,59 1 763 697,59 922 581,00 1 144 089,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 021 852,00 711 781,00 310 071,00 440 787,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 261 239,00 138 822,00 122 417,00 155 081,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 172 580,00 172 580,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 588 033,00 400 379,00 187 654,00 285 706,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 664 426,59 1 051 916,59 612 510,00 703 302,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 726 000,00 113 490,00 612 510,00 703 302,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 938 426,59 938 426,59 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,000...
- příloha 1 - FIN (132.12 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Mikroregion Opavsko severozápad; IČO 75077841; Úvalno 58,Úvalno,793 91
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 12.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 183 080,00 297 920,00 297 920,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4122 25 000,00 125 000,00 125 000,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 208 080,00Bez paragrafu 422 920,00 422 920,00 100,00XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 100 000,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 100 000,00 0,006330 XXXX
<br> 6409 2111 30 000,00 30 000,00 24 200,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80,67
<br> 30 000,00Ostatní činnosti jinde nezařazené 30 000,00 24 200,00 80,676409 XXXX
<br> 120,80452 920,00238 080,00Celkem 547 120,00
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 3299 5021 12 000,00 29 099,97 29 021,00Ostatní osobní výdaje 99,73
<br> 3299 5139 0,00 4 000,00 3 991,00Nákup materiálu jinde nezařazený 99,78
<br> 3299 5166 45 000,00 67 500,00 67 500,00Konzultační,poradenské a právní služby 100,00
<br> 57 000,00Ostatní záležitosti vzdělávání 100 599,97 100 512,00 99,913299 XXXX
<br> 6330 5348 0,00 0,00 100 000,00Převody do vlastní pokladny 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 100 000,00 0,006330 XXXX
<br> 6402 5364 0,00 177 368,42 177 368,42Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 100,00
<br> 6402 5367 0,00 860 430,00 860...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - MROPSZ (148.69 kB)
N A V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> MIKROREGION OPAVSKO SEVEROZÁPAD Dobrovolný svazek obcí (DSO)
<br> (š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> (údaje j sou v tis.Kč)
<br> Schválen' U raven' % plnění y p V y Plnění k 31.12.2021 k upravenému rozpočet rozpocet c rozpoctu Třída 2 — Příjmy,nedaňové 30,0 30,0 24,2 80,67 Třída 4 — Přijaté transfery 208,1 422,9 422,9 100,00 Příjmy celkem 238,1 452,9 547,1 120,71 Třída 5 - Běžné výdaje 1 161,0 1 549,4 1 634,5 105,49 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0 0 0 0 Výdaje celkem 1 161,0 1 549,4 1 634,5 105,49 Saldo: Příjmy — výdaje -922,9 -1 096,5 -1 087,4 99,17 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 _0 0 0 Prostředky minulých let 0 0 0 0 Financování celkem 922,9 1 096,5 1 087,4 __99,17
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 (výkaz FIN 2-12) a je k nahlédnutí na podatelně
<br> _obecního úřadu.případně v sídle DSO,lj.Úvalno čp.58 <.>
<br> Tento Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Opavsko severozápad za rok 2021 musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů elektronicky na úřední desce webu www.opavsko-severozapad.cz a na úřední desce členské obce (v tištěné a elektronické podobě,ta V plném rozsahu včetně všech příloh) před jeho projednáním členskou schůzí svazku.(Data na úřední desce fyzické a e-desce musí být shodná) <.>
<br> Po schválení členskou schůzí svazku seznámí se závěrečným účtem zastupitelstvo členské obce starosta obce.Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Podpis oprávněné osoby a razítko obce,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
<br> Po sejmutí z úřední desky obce,zaslat potvrzené na adresu: Úvalno čp.58,793 91 <.>
<br> 2) Údaje o hospodaření s...

Načteno

edesky.cz/d/5267720

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz