« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Vyhlášení období déletrvajícího sucha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení SCK 3-2020_o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.pdf
____________________________________________________________
Systém XXXX - stav k XX.X.XXXX do částky 36/2022 Sb.a 3/2022 Sb.m.s.- RA1947
3/2020 (KS) - o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - poslední
stav textu
<br>
3/2020
<br>
NAŘÍZENÍ
<br>
Středočeského kraje
<br>
ze dne 20.4.2020 <,>
<br>
o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7 a § 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích
(krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a k provedení § 27 odst.2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární
ochraně,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o požární ochraně") vydává toto nařízení:
<br>
Čl.1
<br>
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:
<br> a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí požáru" nebo "vysoké
nebezpečí požáru",zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby <,>
<br> b) doba,po kterou je v účinnosti vyhlášení "doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru" Krajským úřadem Středočeského kraje
na základě doporučení odborného orgánu (např.Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,Odboru životního
prostředí a zemědělství apod.) <,>
<br> c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin,slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dále jen "období
sklizně")1) <.>
<br>
Čl.2
Informační povinnost
<br>
Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl.1 písm.a) a b) uveřejňuje Krajský
úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřadu.O dosažení stupně rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou obce informovány cestou Krajského operačního a informačního střediska
Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni rizika
nebez...
Portálu krizového řízení Středočeského kraje
Rozcestník Vyhlášení období déletrvajícího sucha | Portál krizového řízeníVyhlášení období déletrvajícího sucha
24.března 2022
V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24.března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha <.>
Období déletrvajícího sucha je obdobím nepříznivých klimatických podmínek,které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízením Středočeského kraje č.3/2020,o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.Bližší informace naleznete zde <.>
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zejména zakázáno:
rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např.pálení klestu a kůry,spalování hořlavých látek na volném prostranství) <,>
kouření (s výjimkou elektronických cigaret) <,>
používání zábavní pyrotechniky <,>
vypouštění „lampionů štěstí“ <,>
jízda parní lokomotivy <,>
používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení <,>
vypouštění „lampionů štěstí“ <,>
vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování <,>
zastavení motorových vozidel na místech,kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály,např.suchou trávou,slámou,strništěm,podrostem,listím,rozlitým palivem apod <.>
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!

Načteno

edesky.cz/d/5259532

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz