« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje 1/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana č. 1_2022_vyhlášení období sucha_2..jpeg [0,89 MB]
élének 2
<br> Sankce
Za nesplnénl' povinnosti mflie orgén,ktery'l poru§eni povinnosti zjistil,uloiit pokutu dle zvléétnl'ho prévnl'ho
pFedpisu <.>
<br> élének 3
l'léinnost
Toto rozhodnutl' nabWé fiéinnosti vyvééem’m na flFedm' desce Krajského l'JFadu Jihoéeského kraje a konél' dnem
<br> ukonEem’ obdobl' zvy'léeného nebezpeél' vzniku poiéru,pokud hejtman kraje nerozhodne jinak pFed ukonéenl'm
této doby <.>
<br> Obecnl' L'JFady zveFejnI' toto rozhodnutl’ na flFedm'ch deskéch <.>
<br> V Cesky'lch Budéjovicn’ch,dne 28.bFezna 2022
<br>
<br> Vyvééeno dne 28.3.2022 ve 13:00 hodin na dFean' desce Krajského (JFadu Jihoéeského kraje <.>
Rozhodnutl’ se vyvééuje na CIFean'ch deskéch obecnl'ch uFadfi v§ech obci v Jihoéeském kraji <.>
PFedéno na OPIS HZS Jihoéeského krajevdne 28.3.2022 ve 13:00 hodin ke zveFejnénI' v
hromadny’lch informaénl'ch prostFedcn'ch CT 1,CRO — Radioiurnél,rédio Faktor <.>
<br>
<br> 1’ § 2 pl'sm.a) zékona E.289/1995 Sb <.>,0 lesich a o zméné a doplnénl’ néktery’lch zékonfi (Iesnl' zékon),ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfl <.>
2’ Zékon é.183/2006 Sb <.>,zékon o L’Jzemm’m plénova’nl' a stavebnl'm Fédu (stavebm’ zékon) <.>
<br> 3) Pfiloha E.1 vyhlééky (“2.246/2001 5b <.>,0 stapovenl' podml’nevk poiérm’ bezpeénosti a Wkonu stétnl'ho dozoru (vyhlééka o poiérnl’
prevenci),ve zném’ pozdéjél'ch pFedpisfi,CSN 73 0804 a CSN 73 0842 <.>
<br> Strénka 2 z 2
Rozhodnutí hejtmana č. 1_2022_vyhlášení období sucha_1.jpeg [1,03 MB]
JIHOCVIESKY KRAJ
<br> KRAJSKY L’IIiAD
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
<br> U Zimnl’hp stadionu XXXX/X
370 76 Ceské Budéjovice
<br>
<br> ROZHODNUTi
hejtmana Jihoéeského kraje
<br> E.1 /2022 ze dne 28.3.2022
o vyhlééeni obdobi zvyéeného nebezpeéi vzniku poiéru
<br> Podle NaFI’zenI’ Jihoceského kraje c.2/2016 ze dne 21.dubna 2016,kterym 5e stanovi podmI’nky k zabezpeéenl’
pozérnI’ ochrany v dobé zvyseného nebezpeCI’ vzniku pozéru (déle jen,<,> naFI’zenI’ kraje c.2/2016“) vydaného dle
zakona c.133/1985 Sb,0 pozérnI’ ochrané,ve znénI’ pozdéjsich pFedpisu,na zékladé zmocnénI’ usnesenI’m
<br> 3.97/2016/RK- -86 Rady Jihoceského kraje a na zékladé posouzenI’ situace a névrhu Hasicského zachranného
sboru Jihoceského kraje ze clne 27.bFezna 2022
<br> v y h I a 1’5 uj i
OBDOBi zWéENI'sHo NEBEZPEéi VZNIKU PoiARu
<br> na dobu od 28.3.2022 od 13.00 hodin do odvo|énI’ z duvodu nepFI’znivych klimatickych podmI’nek pro vznik a
SI’FenI' pozéru (zejména sucho a VI’tr),dlouhodobé podmI’nky puan’ vlhkosti a reélné vzniklé pozéry v pFI’roan’m
prostFean’ vcetné jejich rozsahu a poctu nasazenych sila prostFedkfi jednotek poza’rnI’ ochrany pro celé uzemI’
Jihoceského kraje <.>
<br> élének 1
Omezeni a opatFeni
<br> Po dobu I’Jéinnosti tohoto rozhodnutI’ se ve smyslu éla’nku 4 odst.1 naFI’zenI’ kraje (32/2016 zakazuje:
a) spotFebovavénI’ vody ze zdroje pro ha§eni poiérfi k jinym I’Jéelfim nei k ha§enI’ <,>
b) pouzivanI’ pyrotechnickych vyrobku <,>
c) pouzivanI’ jinych zdroju zapalenI’,napFI’klad létajI’CI’ pFénI’,lampiony,pochodné,svitI’ci munice nebo jiné
osvétiovaci prostFedky <,>
<br> da’le se zakazuje na mI’stech se zvyéenym nebezpeél’m vzniku poia’ru uvedenych v Ela’nku 3 naFI’zenI’ kraje
c.2/2016:
d) rozdélavénI’ nebo udrzovanI’ otevFeného ohné (napFI’klad pélenI’ klestu a kury,spalovénI’ hoFIavych Iétek) <,>
e) kouFenI’ (s vyjimkou elektronickych cigaret) <,>
f) odhazovénI’ hoFI’CI’ch nebo doutnajI’CI’ch pFedmétfi <,>
<br> Za mI’sta se zvyéenym nebezpeél’m vzniku poiéru se povaiuje
<br> a...

Načteno

edesky.cz/d/5259518

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz