« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (330.41 kB)
Na’zev druhu pozemku orné pfida orné pflda orné pflda orné pfida orna’ pCIda orné pflda orné pfida orné pfida orné pfida orné pfida trvalv travm’ porost orné pCIda orné pfida ostatm’ plocha ostatnl' plocha orné pfida trvaN travm’ porost orna’ pfida ostatm’ plocha orné pfida ostatnl’ plocha orné pflda orné pfida orné pflda orné pfida orné pCIda Nézev zpfisobu vyuiitl’ pozemku jiné plocha jiné plocha neplodné pL°Ida neplodné pfida Parcela (formétovéno) Kozojedy u Zlunic 797677,E.Kozojedy u Zlunic 797677,(E.Kozojedy u flunic 797677,E.Kozojedy u ilunic 797677,E Kozojedy u Zlunic 797677,E Kozojedy u 2|unic 797677,E.Kozojedy u Zlunic 797677,E Kozojedy u ilunic 797677,E.Kozojedy u Zlunic 797677,E Kozojedy u 2|unic 797677,E Kozojedy u 2|unic 797677,E.Kozojedy u Zlunic 797677,E Kozojedy u ilunic 797677,E Kozojedy u Zlunic 797677,E.Kozojedy u ilunic 797677,E Kozojedy u ilunic 797677,E.Kozojedy u Zunic 797677,Kozojedy u 2|unic 797677,Kozojedy u Zlunic 797677,Kozojedy u Zlunic 797677,Kozojedy u 2|unic 797677,Kozojedy u Zlunic 797677,Kozojedy u Zlunic 797677,Kozojedy u Zlunic 797677,Kozojedy u zlunic 797677,Kozojedy u Zlunic 797677,6.fi< O< O< n< p< fi< n< p< (k 210/41 210/41 210/41.210/41.210/65 210/51.210/53 210/23.307/66.307/ 78 392.303/11.303/20 475.475 210/65 392 406 407 406 407 456 457 210/59 453 455
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (290.25 kB)
OPSUB -adresa
<br> Zunme
<br> ilunice
<br> Zlunice
<br> Zunme
<br> Zunme
<br> tip.43,Zlunice
<br> dp.43,Zunke
<br> 0p.43,Zlunice
<br> 0p.67,50703 Kozojedy
ép.67,50703Kozqedy
50703Kozqedy
dp.13,Koufledy
<br> E.p.13,Kozojedy
ép.42,Koufledy
<br> 6p.42,Kozojedy
<br> flunme
<br> 50703 Kozojedy
<br> Husitské 42,Ziikov,13000 Praha
Husnské42,2fikov,13000Praha
OldFichova 80/31,46007 Liberec
Oldfichova 80/31,46007lJberec
6p.62,50732 Slavhostice
dp.62,50732$bvhosfice
<br> Cp.25,Zlunice
<br> Sbvhosfice
<br> Kozojedy
<br> ID vlastnictvi
1594381604
1594382604
1594383604
1594384604
1594387604
1594393604
1594393604
1594393604
1594397604
1594397604
1594595604
1594608604
1594608604
1594369604
1594370604
1594388604
1594598604
18233731010
18233731010
18233730010
18233730010
1594427604
1594427604
1594428604
1594441604
1594445604
<br> Podil (:itatel
<br> I—‘Hl—‘l—‘l—‘HD—‘i—‘l—‘HHI—‘HHI—‘HI—‘f—‘l—‘I—‘D—IHI—‘I—‘HH
<br> Podl’l jmenovatel
<br> Parcela - vyméra
<br> 4 8031
4 8031
4 8031
4 8031
2 5485
2 2877
2 2877
2 4314
2 943
2 2017
2 29
<br> 3 19857
3 5974
2 216
2 216
2 5485
2 29
<br> 4 8604
4 131
4 8604
4 131
1 2758
1 2706
1 3033
1 2876
1 5752
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem (357.7 kB)
Nézev okresu
Jiél'n
Jiél’n
Jiél’n
Jiél'n
Jiéin
Jiél'n
Jiél'n
Jiéin
Jiél'n
Jiél'n
Jiél'n
Jiéin
Jiél'n
Jiél’n
Jiél’n
Jiél'n
Jiél’n
Jiél'n
Jiéfn
Jiél'n
Jiél'n
Jiél’n
JIEI'n
Jiéin
Jiél'n
Jiél'n
<br> Nézev obce
<br> Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
Kozojedy
<br> Nézev kl’J
<br> Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u flunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u flunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u Zlunic
Kozojedy u ilunic
Kozojedy u ilunic
<br> OPSUB-typ OPSUB-rE/IC OPSUB—nézev
<br> OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
OFO
<br> Vrét’ala Franti§ek
Vrét’ala Alois
<br> Vrét'ala Véclav
Vrét'ala Josef
KopeckV Véclav
Soukupova’ Miloslava
Soukupové Miloslava
Soukupova’ Miloslava
Bydiovsky Frantiéek
Bydiovsky’l Frantiéek
Kode§ Franti§ek
Syrfiéek XXXXX XXXX <.>
Syrfiéek XXXXX XXXX <.>
Kansvohlova’ Marie
XXXXXXXX XXXXXX
Kopecké Marie
Kode§ové Frantiéka
Strénské Marie
Strénské Marie
XXXXXXX XXXXXXXX
Novoth Jaroslav
Kchopové Frantiéka
Kchopové Frantiéka
Sobotova’ Franti§ka
Matuékové Anna
Sobotové Frantiéka
Dopis (476.22 kB)
URAD PRO ZASTUPOVANI STATU VE VECECH MAJETKOVYCH
RASINOVO NABREZI 390/42 128 00 NOVE MESTO,PRAHA 2
UZEMNI PRACOVISTE HRADEC KRALOVE
<br> ODBOR ODLOUCENE PRACOVISTE JICiN <,>
DENISOVA 1073,506 01 JICiN
<br>
<br> Illl||||||||||||||||l|||||||||l||||||||ll|||||||||||||||||||||||
<br> 967/HJC/2022-HJC
<br> OBEC KOZOJEDY VAS DOPIS ZN.:
NASE C.J.: UZSVM/HJC/891/2022-HJC
WRIZUJE: Jindrova’ Lenka
UTVAR; 5060
TELEFON: +420 493 580 301
EMAIL: Lenka.Jindrova@uzsvm.cz
DAT.SCHRANKA: x3eftbz
DATUM: 18.3.2022
<br> Zédost o zvei'ejnéni na I'IFedni desce
Vééeni <,>
<br> Cesky uFad zeméméFicky a katastrélni pFedal v souladu s ustanovem’m § 64 odst.2 zékona c <.>
256/2013 Sb.katastrélni zakon UFadu pro zastupovéni stétu ve vécech majetkovych (déle jen
<,>,UFad“) aktualizované udaje k1.2.2022 0 nemovitostech jejichz vlastnici nebo jini oprévnéni
nejsou oznaceni dostatecné urcité v katastru nemovitosti <.>
<br> Podle ust.§ 65 odst.1 zékona é.256/2013 Sb.vznikla,<,> UFadu“ povinnost pFevzaté Udaje vést
v evidenci a zveFejnit na svych internetovych strénkéch zpflsobem umoZFIujicim délkovy pFI'stup a
zérover'I tyto L’Idaje pFedat obecnimu L'IFadu obce,na jejI’mi L'JzemI’ se nemovitosti nacha’zi.Obecni
I'JFad mé dle ust.§ 65 odst.2 zékona é.256/2013 Sb.povinnost pFevzaté L'Idaje zveFejnit na L'IFedni
desce <.>
<br> S ohledem na vyée uvedené zasiléme pFI'Iohou ke zveFejnénI' na IJIFedni desce pFevzaté L'Idaje o
nemovitostech s nedostateéné identifikovanym vlastnikem které se nachézeji na uzemI’ Vasi obce <.>
Seznam nemovitosti s nedostatecné identifikovanym vlastnikem,zveFejnény na webovych
strénkach,<,> UFadu“ spolu s vyzvou a informaCI pro obcany:
<br> https: //www.uzsvm.cz/up hradec-kralove,v tFI’déni podle Uzemnich pracoviéf,<,> UFadu“ a okresfl <,>
bude pravidelné pololetné aktualizovén <.>
<br> V pFI'padé dotazfl se na nés kdykoliv obrat’te <.>
Dékujeme za spolupréci <.>
S pozdravem
<br> lng.Sérka Kodydkové
povéFena zastupovénim pracovniho mista
Feditele odboru Odlouéené pracoviété Jiéin

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz