« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Návrh závěrečného účtz Svazku obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodaření- -plynofikace oblasti Bransouze.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 22674/2022 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí
<br> se sídlem Kouty 11,675 08 Kouty,IČO: 70435227 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.listopadu 2021 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 17.března 2022 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 17.března 2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí Kouty 11 675 08 Kouty
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXX XXXXXXX - předseda XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
<br> a obsahu přezkoumání.Při posuzovaní jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,lČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí nebyly zjištěny chyby a nedos...
Návrh závěrečného účtz Svazku obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí za rok 2021.pdf
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí za rok 2021
<br> (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění)
<br> Stavv účtů k 31.12.2021:
<br> Základní běžný účet u KB: 1.075.922,13 Kč
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2021 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti svazku obcí a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 12.11.2021 jako dílčí přezkoumání a dne 17.3.2022 jako konečné přezkoumání pracovníkem odboru kontroly Krajského úřadu pro Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě ing.Šárkou Simandlovou <.>
<br> Závěr: Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je nedílnou přílohou závěrečného účtu (příloha č.2) <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně ode dne vyvěšení na úřední desce nebo ústně na zasedání výboru svazku,ve smyslu 5 39 zákona č.25012000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Návrh závěrečného účtu musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před dnem zahájeníjeho projednávání na zasedání výboru svazku až do zveřejnění schváleného závěrečného účtu <.>
<br> Přílohy: č.1 — Detailní rozpis plnění rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení vlastních úspor (VÝKAZ - Návrh závěrečného účtu za rok 2021) č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2021 Jsou vyvěšeny na internetových stránkách svazku (http:/lsoppob.8u.cz) a úředních deskách členských obcí <.>
<br> Přílohy: Výkaz FIN 2-12 M za období 12/2021 Rozvaha za období 12/2021 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2021 Výkaz Příloha Zápisy o provedených inventurách Vše je k nahlédnutí u účetní svazku v kanceláři obecního úřadu Kouty v úředních hodinách <.>
<br> Sestavila: XXXXXX XXXXXXXX,účetní svazku V Koutech dne XX.X.2022
<br> XXXXX XXXX...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021.pdf
Licence: D7Kl
<br> XCRGBZUC/ZN1 (21012021 /O1012021)
<br> Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč) sestavený ke dni 17.03.2022
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů Il.Plnění rozpočtu výdajů
<br> 70435227
<br> Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí 11
<br> Kouty
<br> 675 08
<br> 568 881 228
<br> kouty©cbox.cz
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 1 7.03.2022 14h53m54s
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.a <.>
<br> strana 1 / 6
<br> Licence: D7Kl
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC/ZN1 (21012021/01012021)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 696 100,00 696 100,00 696 051 '00 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery
<br> Příjmy celkem 696 100,00 696 100,00 696 051,00 Detailnl výpis položek dle odvětvového a druhového třlděnl rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 696 100,00 696 100,00 696 051 „00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 696 100,00 696 100,00 696 051,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 696 100,00 696 100,00 696 051,00 1703.2022 14h53m54s Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol,s r.0.strana 2 / 6
<br> Licence: D7KI
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> XCRGBZUC/ZN1 (21012021/01012021)
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5256903

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz