« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo životního prostředí - Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Kopírovací stroj Di2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo životního prostředí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2
Příloha č.2 k Nabídce movitého majetku – 1.kolo – kopírovací stroj - č.j <.>
MZP/2022/230/974
<br> NABÍDKA MOVITÉHO MAJETKU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
INFORMACE DLE ČL.13
<br> NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
<br> směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“
Ministerstvo životního prostředí
(IČ: 00164801)
(dále jen „ministerstvo“)
<br> Adresa: Vršovická 1442/65 <,>
100 10 Praha 10,Česká republika <,>
Telefon: +420 267 121 111
Fax: +420 267 310 308
E-mail: info@mzp.cz
<br> INFORMACE O SPRÁVCI
<br> Pověřenec pro ochranu osobních
údajů:
Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Adresa: Vršovická XXXX/XX <,>
XXX XX Praha 10,Česká republika
Telefon: +420 267 122 189
E-mail: DPO@mzp.cz
<br> Zdroj osobních údajů:
 subjekt údajů (fyzická osoba)
<br> Účel zpracování:
 příprava smluv a plnění smlouvy,jejichž stranou je subjekt údajů <,>
 provedení řízení k nabídce nepotřebného majetku <,>
 uchování dokumentů a umožnění výběru dokumentů k archivaci
<br> (§3 a §6 zákona č.499/2004 Sb <.>,o archivnictví a spisové službě) <.>
Právní základ zpracování:
<br>  čl.6 odst.1 písm.c) GDPR,zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti,která se na správce vztahuje <,>
<br>  čl.6 odst.1 písm.b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy <,>
jejichž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů <.>
<br> Doba uložení osobních údajů:
 dle skartační lhůty stanovené spisovým řádem ministerstva <.>
<br> ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
<br> Poskytování osobních údajů a možné důsledky neposkytnutí:
 poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem podle
<br> jednotlivých právních předpisů (např.z.č.89/2012 Sb <.>,občanský
zákoník,z.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,z.č.250/2016 Sb <.>,o
majetku České republiky a jejím vystupování v právníc...
Příloha č. 1
Příloha č.1 - Seznam majetku k prodeji
MŽP ČR,Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
Nastavený filtr hlavní: Budova - kód=000000000A a zároveň Místnost - kód=375 Lokální filtr: Označené záznamy
Inventární Typ Druh Datum Způsob Datum Datum Datum Pořizovací
číslo majetku majetku Název pořízení pořízení zařazení návrhu vyřazení CZ-CPA celkem
<br> Původní inv.č.Výrobní číslo Dodavatel Budova Místnost Účetní zůst.cena
0000011355 ZAŘÍZENÍ 028 kopírovací stroj Di 2011 01/09/2008 41 01/09/2008 28.23.21 39 990,00
024257D0000 000000000A 922 0,00
Počet položek celkem 1 Pořizovací celkem 39 990,00
<br> --- KONEC SESTAVY --- © MÚZO Praha s.r.o.- www.muzo.cz
<br> Tisk 15.03.2022 13:24:04 Strana 1
Nabídka movitého majetku - 1. kolo - Kopírovací stroj Di2011
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
ředitelka odboru provozního
a správy majetku
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/2
<br> Praha dne 23.března 2022
Č.j.: MZP/2022/230/974
<br> Nabídka movitého majetku - 1.kolo - Kopírovací stroj Di2011
<br> Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“),je příslušné hospodařit s níže uvedeným
movitým majetkem státu,který nabízí k prodeji:
<br> evid.č <.>
položky popis položky
<br> prodejní
cena příloha číslo
<br> 1.Kopírovací stroj 1 000 Kč 1
<br> Kopírovací stroj je nefunkční a jeho stav odpovídá stáří a opotřebení.Lze využít na náhradní díly <.>
<br> Nabídku mohou podat fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické
osoby <.>
<br> Nabídka musí obsahovat: jméno,příjmení,podpis,datum narození,adresu trvalého pobytu (příp <.>
firma,IČO,sídlo),telefon nebo emailovou adresu,číslo a název položky a nabízenou výši kupní
ceny za vybranou položku <.>
<br> Přílohou č.2 této nabídky je Informace o zpracovávání osobních údajů dle čl.13 Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů <.>
<br> Movitý majetek je odprodáván jako samostatná položka majetku za minimální kupní cenu ve
výši 1 000 Kč.MŽP není plátcem DPH <.>
<br> V případě zájmu o výše uvedený majetek je možno podat nabídku s uvedením Vámi nabídnuté
kupní ceny.Nabídka musí být doručena na adresu: Ministerstvo životního prostředí,Vršovická
1442/65,100 10 Praha 10,a to nejpozději do 14.dubna 2022 do 15:00 hod.Nabídka musí být
v zalepené obálce s označením v levém horním rohu „Nabídka movitého majetku
č.j.MZP/2022/230/974 - 1.kolo - NEOTVÍRAT“
<br> Otevírání obálek je neveřejné a uskuteční se dne 19.dubna 2022 v 10:00 hod.v budově MŽP <.>
<br> Základním kritériem pro výběr kupujícího bude výše nabízené kupní ceny.Pokud však bude
ze strany dvou či více zájemců podána stejná ...

Načteno

edesky.cz/d/5256240

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo životního prostředí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz