« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Pozvánka na zasedání OZ - 30.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVANKA 30.3.2022
POZVANKA
<br> Dle zékona é.128/2000 Sb.0 obcich § 38,svolévém na den 30.3.2022 zasedéni obecniho zastupitelstva oboe
Hvozdnice.Vefejné zasedéni se uskuteénl’ v malém séle oboe Hvozdnice 0d 18—00 hodin <.>
<br> V prostoru sélu bude zajifitén minimélni bezpeény odstup 2 m a moinost dezinfekce <.>
<br> Program:
1.Zahéjem’,uréeni zapisovatele a ovéfovatele Zépisu,schvéleni programu
<br> 2.Kontrola usneseni z minulého zasedéni
<br> 3.Vyhodnoceni vybérového Fizem’ 6.1/2022,<,> Oprava mistnich komunikaci v obci Hvozdnice“ 7 rozhodnuti o
vybéru nejvhodnéjéi nabidky
<br> 4.Schvéleni,<,> Ak6n1’ho plénu rozvoje na rok 2022“
<br> 5.Schvéleni smlouvy o zh’zem’ Vécného bfemene — vodovod a kanalizace RD Jih
<br> 6.Schvéleni smlouvy o spolupréci pfi intenzifikaci COV Libéany
<br> 7.Vyhodnocem’ zéméru é.1/2022 — Pronéjem budovy pohostinstvi se dvéma bytonmi jednotkami V obci
Hvozdnice
<br> 8.Schvéleni fakturace za zpracovéni geometrického plénu pro vécné bfemeno — vodovod a kanalizace RD J ih
9.Rfizné
<br> 10.Diskuze
<br> 11.Usnesem’,zévér
<br> Ve Hvozdnicich 23.3.2022 starosta obce Jan Spicar v.r <.>
<br> OBEC
HVIOZDNICE
64:59 78 662
<br> 707)
/ 7“

Načteno

edesky.cz/d/5251306


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz