« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Schválený závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9._priloha.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Dražůvky; IČO 00488429; Dražůvky 114,Dražůvky,696 33
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v násldujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,ČÚS č.701 - č.710 a metodiky JMK <.>
- o zásobách se účtuje způsobem B
- účetní a finanční výkazy - jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.410/2009 Sb <.>
- opravné položky,rezervy - o opravných položkách XXX o rezervách se do doby úč.Závěrky neúčtovalo
-odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku provádí úč.jednotka na základě odpisového plánu - odpisy se provádí čtvrtletně
- přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby nebyly v cizí měně realizovány
- reálná hodnota - účetní jednotka stanovila hranici významnosti na částku 100 tis <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 7 769,55 7 769,55
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 7 769,55 7 769,55
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0...
8._rozvaha.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Dražůvky; IČO 00488429; Dražůvky 114,Dražůvky,696 33
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 16.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 41 633 339,43 13 155 449,63 28 477 889,80 24 785 357,85
A.Stálá aktiva 36 895 004,05 13 155 449,63 23 739 554,42 19 465 605,57
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 529 191,00 194 624,00 334 567,00 356 539,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 89 991,00 89 991,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 439 200,00 104 633,00 334 567,00 356 539,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 36 364 813,05 12 960 825,63 23 403 987,42 19 108 066,57
<br> 1.Pozemky 3 270 737,28 0,00 3 270 737,28 3 234 641,28031
<br> 2.Kulturní předměty 588 000,00 0,00 588 000,00 588 000,00032
<br> 3.Stavby 28 594 881,12 11 288 334,46 17 306 546,66 13 378 327,29021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 006 682,98 294 990,00 711 692,98 638 340,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 377 501,17 1 377 501,17 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 527 010,50 0,00 1...
7._fin_2-12_m.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Obec Dražůvky; IČO 00488429; Dražůvky 114,Dražůvky,696 33
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 18.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 790 000,00 770 000,00 618 635,24Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 80,34
<br> 1112 10 000,00 41 000,00 40 522,07Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 98,83
<br> 1113 80 000,00 106 000,00 105 090,57Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 99,14
<br> 1121 670 000,00 887 000,00 886 660,81Daň z příjmů právnických osob 99,96
<br> 1122 0,00 89 000,00 88 160,00Daň z příjmů právnických osob za obce 99,06
<br> 1211 1 700 000,00 2 050 000,00 1 983 117,38Daň z přidané hodnoty 96,74
<br> 1334 3 000,00 3 000,00 20,40Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,68
<br> 1340 140 000,00 140 000,00 120 825,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 86,30
<br> 1341 3 600,00 3 900,00 3 882,00Poplatek ze psů 99,54
<br> 1343 1 000,00 1 000,00 630,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 63,00
<br> 1356 95 000,00 100 000,00 98 393,00Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.práce 98,39
<br> 1361 1 500,00 1 500,00 250,00Správní poplatky 16,67
<br> 1381 20 000,00 30 000,00 29 255,88Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 97,52
<br> 1382 0,00 1 000,00 1,49Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 0,15
<br> 1511 450 000,00 450 000,00 424 885,98Daň z nemovitých věcí 94,42
<br> 4111 0,00 117 000,00 82 287,08Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 70,33
<br> 4112 70 800,00 70 800,00 70 800,00...
6._vypis_z_cnb_k_31.12.2021.pdf
Ze dne : 31.12.2021
Poř.č.: 36
K účtu: 94-4716671/0710 CZK Strana : 1 z 1
Četnost: denní
<br> Typ účtu: Dotace
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ91 0710 0000 9400 0471 6671
Obec Dražůvky
767 - Pobočka Brno
221/0354/1778 Dražůvky 114
696 33 Archlebov
Zůstatek předchozího výpisu
ze dne 02.12.2021 118 789,13
Debetní obrat (2) 10,80
Kreditní obrat (0) 0,00
Konečný zůstatek
ze dne 31.12.2021 118 778,33
Počet položek celkem: 2
Limit debetního zůstatku: 0,00
<br> -----------------------------------------------------------------------------------------
Účtováno Druh položky Interní ident.VS Částka (CZK)
Valuta Protipartner - číslo účtu,název KS
Odepsání Externí identifikátor SS
-----------------------------------------------------------------------------------------
31.12.2021 Poplatky 21C31P0011823 1 -0,80
488429
AV: 1123 - Příchozí úhrada/inkaso - k účtu 94-4716671,počet: 1
<br> 31.12.2021 Poplatky 21C31P0011822 1 -10,00
488429
AV: 1013 - Vedení účtu v Kč - k účtu 94-4716671
<br> Konečný zůstatek 118 778,33
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_____________________________________________________________________________________________________
Zkontrolujte laskavě návaznost počátečního zůstatku a správnost provedení plateb.Oznamte bance neprodleně závady v zúčtování <.>
<br> Výpis z účtu
<br>
2021-12-31T20:26:06+0100
Vedení účtů a platební styk (ABO)
5._vypis_ze_sporiciho_uctu_kb_k_31.12.2021.pdf
Komerční banka,a.s <.>
KOMBCZPPXXX
<br> VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
<br> k účtu: 107-1508010247
IBAN: CZ07 0100 0001 0715 0801 0247
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK
<br> číslo výpisu: 8
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2021
<br> Vytištěno dne 18/02/2022 pro účet 107-1508010247 Strana 1
<br> Předchozí výpis ze dne: 04.10.2021
Počáteční zůstatek: 1 026 721,19
Konečný zůstatek: 1 026 747,02
Připsáno: 25,83
Odepsáno 0,00
Počet transakcí: 1
<br> OBEC DRAŽŮVKY
DRAŽŮVKY
696 33 ARCHLEBOV
<br> Datum zúčtování
Datum transakce
<br> Popis platby
Název protiúčtu
Protiúčet a kód banky
Identifikace transakce
<br> VS
KS
SS
<br> Připsáno
Odepsáno
<br> 31.12.2021
31.12.2021
<br>
<br> Připsaný úrok
PŘIPSANÝ ÚROK
-
000-31122021 060-060-001804558
<br> 0
0
0
<br>
25,83
<br>
<br>
Komerční banka,a.s <.>,se sídlem: Praha 1,Na Příkopě 33,čp.969,PSČ 114 07,IČO: 4531 7054 <,>
4._vypis_z_uctu_kb_k_31.12.2021.pdf
Komerční banka,a.s <.>
KOMBCZPPXXX
<br> VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
<br> k účtu: 23829671
IBAN: CZ81 0100 0000 0000 2382 9671
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK
<br> číslo výpisu: 178
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2021
<br> Vytištěno dne 18/02/2022 pro účet 23829671 Strana 1
<br> Předchozí výpis ze dne: 29.12.2021
Počáteční zůstatek: 531 573,03
Konečný zůstatek: 531 408,03
Připsáno: 0,00
Odepsáno 165,00
Počet transakcí: 2
<br> OBEC DRAŽŮVKY
DRAŽŮVKY
696 33 ARCHLEBOV
<br> Datum zúčtování
Datum transakce
<br> Popis platby
Název protiúčtu
Protiúčet a kód banky
Identifikace transakce
<br> VS
KS
SS
<br> Připsáno
Odepsáno
<br> 31.12.2021
<br>
<br>
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
-
000-31122021 060-060-001015308
<br> 0
0
0
<br>
-99,00
<br>
<br>
31.12.2021
<br>
<br>
POPLATEK ZA POLOŽKY
-
000-31122021 060-060-001015309
<br> 0
0
0
<br>
-66,00
<br>
<br>
Komerční banka,a.s <.>,se sídlem: Praha 1,Na Příkopě 33,čp.969,PSČ 114 07,IČO: 4531 7054 <,>
3._inventarizacni_zprava_za_rok_2021.pdf
Obec Dražů vky Dražůvlqy 1 14,6 96 33 Archlebev
<br> Inventarizační zpráva za rok 2021
<br> Obec: Dražůvky IC: 00488429 Datum zpracování: 18.1.2022
<br> V souladu s 5 6 odst.3.?; 8,5 29,© 30 zákona563/ 1991 Sb.o účetnictví,v plném znění,s vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetnímu standardy č.708 a vyhláškou č.207/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků & směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena inventarizace majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena k 31.12.2021 <.>
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu
<br> s vyhláškou a směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> Proškolení inventarizační komise proběhlo v budově obecního úřadu dne 21.12.2021.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou <.>
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení: Předseda: XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Člen: XXXXXX XXXXX Cullen: Ing.XXXXXX XXXXX Clen: XXXXXXXX XXXX
<br> Osoba odpovědná za majetek: starostka obce XXXXXXXXXX XXXXX Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly <.>
<br> Zpráva byla předána starostce obce <.>
<br> Den zahájení inventarizace: 3.l.2022
<br> Den ukončení inventarizace: 18.l.2022
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2021 <.>
<br> S touto zprávou byli seznámeni všichni členové komise a souhlasí s jejím zněním,což stvrzují svými podpisy <.>
<br> V Dražůvkáeh dne 18.l.2022
<br> l
<br> Inventarizační komise: Osoba zodpovědná za majetek (starostka obce) Cudrnáková Klára
<br> Předseda komise XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Člen komise XXXXXX XXXXX
<br> Člen komise Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Člen (účetní obce) XXXXXXXX XXXX
<br> Telefon: E—mait: Bankovní spojení: Účet č.: ičo: Datová schránka:
<br> 518 633 526 obcedrazuvkermaích KB Kyjov 23829671/0100 00488429 83nbkn9
2._zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2021.pdf
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje deor kontrolní a právní Zerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S -JMK21451/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 obce DRAŽÚVKY,okres Hodonín
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 3.srpna 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 1.února 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.IZSIZOUO Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samOSprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Dražůvky Dražůvky 114,696 33 Archlebov
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.Radomir Zímek „„ pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> I'ří přezkoumání byly přítomny: XXXXX XXXXXXXXXX — starostka
<br> XXXX XXXXXXXX -úěetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hOSpodařeni,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.<.> 3' zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaj c,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 20.července 2021,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání.A.Výsledek přezkoum...
schvaleny_zaverecny_ucet_obce_za_rok_2021.doc
P‘fijmy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1114: 1 11mm: mm 51111111511151 511511519117 15 4111:5191; 15 M4
1111 11.111 2 1111111111 Iyznsmze 25111: 5111 535.24 7110 111111111 75.31 7711001100 9034 151 354,75
<br> 1112 Dan 2 1111111111 mm 115115 1115111115 1111111111111” 40 52207 10 1111111111 40522 410011.00 911,93 477,93
<br> 1113 11.111 2 1111111111 mm: 11.10115 1115 1191157 911 1111111111 131.35 105 0011.00 99.14 9119.43
<br> 1121 Dan 2 1111111111 11151111511951 09m 9115 5511111 570 1111111111 132.34 1157 0011.00 99,95 359,19
<br> 1122 11.111 2 1111111111 51511111511951 09m mm 911 1511011 111111 0.00 119 0011.00 99.05 940,011
<br> 1211 Dan 2 11111151111 Mummy 1 9121 117,39 1 7110 111111011 115.55 20511000.00 95,74 55 1112.52
<br> 1114 Onvnny 13 111111511 pinyzezanm 211,411 3 1111111111 0511 30011.00 2 979,511
<br> 1340 11111151111115 pmvnz 51151111111 51115015211015" smm,pfewavy 120 95,011 140 111111111 55.30 1411001100 95311 19 175,011
<br> 1341 111111111111sz psi 3 992,011 3 5119,1111 107,113 3901100 99.54 15,1111
<br> 1343 11111151111115 11211511111912.1515 51115115119111 534,011 1 111111111 53.00 10011.00 53.1111 310.1111
<br> 1:55 Pfimy 111-511 za 1111119115111 111911311 551151,15911111595152 99 393,011 95 1111111111 10357 1011001100 911,39 1 5117,1111
<br> 1351 51111111111 my 511,011 1 5119,1111 15.57 1 5011.00 15.51 1 350.1111
<br> 13111 11.111 2 1151511111511 1151 29 £5,119 20 1111111111 14525 311001100 97,52 744.12
<br> 1392 211511119 111111111 1 1111111115 111111.551 11199115111152.111151111'1 1,49 111111 0.00 10011.00 0.15 9911.51
<br> 1511 11.111 2 1151111111551 424 9.9599 450 111111111 94.42 4511001100 94,42 25 114,02
maxnaflovtnmuvmmu 44111152952 395411111411 mm 4575mm 94.14 211419.14
<br> ma: 2 MEDAIKWE Péimv
<br> 2111 Plipny z paskyrméni 151211115 1 11911011 4 911111111 21.02 49011.00 21,02 3 1110,1111
<br> 2112 Pfimy z 111111111111 25 11 11515111111111.1011 13 11511111111 111111111111 11011 4 111111111 0.00 40011.00 0.011 4 0110,1111
<br> 2131 Plipny ...

Načteno

edesky.cz/d/5249386

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz