« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 24. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> gasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin,starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedajícíl).Přítomno je 6 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXXX
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zágisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Ing.Jana Kubernáta a Jaroslave Kareše,zapisovatele Lenku Get'kovou.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1: ZO Děpoltovice schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Jana Kubernáta a XXXXXXXXX Kareše,zapisovatele Lenku Geťkovou <.>
<br> X.) Schválení programu
<br> !
<br> Program zasedán :
<br> 1.) Zahájení —— určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření 01/22 4.) Smlouvy
<br> S.) Žádosti,záměry
<br> 6.) Dotace
<br> 7.) Různé
<br> 8.) Diskuse
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti:0 zdržel se:0
<br> Usnesení č.2: ZO Děpoltovice projednalo a schvaluje program jednání
<br> 3.Roz očtovéo atření č.1 2022
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1/22: - změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli — těžba dřeva,lesní hospodář DPP,dotace propustek,oprava vodovod,vánoční osvětlení,koš s popelníkem,hasiči pohonné hmoty,SP organizace,voda čp.44,pomoc Ukrajina <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 6 proti:0 zdržel se:
<br> Usnesení č.3: ZO Děpoltovice bere na vědomí bez připomínek a schvaluje rozpočtové opatření č.I/2022 <.>
<br> M&M
<br> 4/ 1.Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých činností městské policie.Smluvní strany: Město Nejdek se sídlem náměstí Karla IV.239,362 21 Nejdek a Obec Děpoltovice,Děpoltovice 44,362 25 Nová Role.Smluvní rozsah činnosti a...

Načteno

edesky.cz/d/5243001

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz