« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Zápis č. 19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 19
1
<br>
<br> Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
<br> rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o
<br> ochraně osobních údajů v platném znění <.>
<br>
Zápis
<br> ze 19.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy,konaného dne 14.03.2022
<br> od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Tučapech
<br>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Tučapy bylo zahájeno v 19:00 hodin panem starostou
<br> Pavlem Novákem (dále jen „předsedající“).Předsedající přivítal přítomné <.>
<br> Konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecních zřízení),v platném znění.Informace podle § 93 odst.1
<br> zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tučapy zveřejněna v souladu se
<br> zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 04.03.2022 do 14.03.2022.Současně byla
<br> zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha číslo 1)
<br> konstatoval,že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů ZO)
<br> omluveno 4,neomluven 0,což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce a
<br> zastupitelstvo je tak usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Předsedající oznámil,že zapisovatelem zápisu z 19.zasedání Zastupitelstva obce Tučapy je
<br> paní XXXXXX XXXXXXXX.Ověřovatelem dnešního zápisu zasedání zastupitelstva byli určeni ing <.>
<br> XXXX XXXXX a XXXXXXXX XXXXXXX,obě souhlasily <.>
<br>
<br>
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (příloha č.2).K návrhu programu vznesl
<br> předsedající návrh na doplnění " Darovací smlouva" - do programu jednání zařadit jako bod č <.>
<br> 3 programu <.>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o doplnění programu <.>
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
<br> Usnesení č.132/2022/ZO-19 bylo schváleno <.>
<br> Zastupitelstvo obce Tučap...

Načteno

edesky.cz/d/5242679

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz