« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zasedání zastupitelstva - zápis 9.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva - zápis 9.3.2022
Zápis č.1/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko,které se konalo dne 9.března 2022
<br> od 18 hodin v kulturním domě
<br>
Do budovy byl umožněn vstup pouze v respirátorech,které bylo nutné mít po celou dobu konání
zastupitelstva <.>
Přítomni: XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,Vratislav Morda <,>
XXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX <.>
<br> Program zasedání:
<br> X.Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů <.>
2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
3.Program zasedání <.>
4.Válka na Ukrajině <.>
5.Hospodaření obce v roce 2021 <.>
6.Rozpočtové opatření č.2/2022 <.>
7.Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti městské policie <.>
8.Smlouva o dílo č.1/22 s firmou Šťastný asfalt s.r.o <.>
9.Odpadové hospodářství <.>
10.Různé <.>
11.Diskuse <.>
12.Závěr <.>
<br>
1.Zahájení,jmenování zapisovatele <.>
Starostka obce přivítala přítomné zastupitele a veřejnost.Konstatovala,že zastupitelstvo se sešlo
v počet 7 zastupitelů,může tedy přijímat usnesení.V 18:07 přišel zastupitel Ing.XXXXX XXXXX,od bodu
X.schvaluje X zastupitelů.Jmenovala zapisovatelku paní Evu Krumphanzlovou <.>
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu: p.Vratislava Mordu a p.Michala Juriše <.>
Dotázala se přítomných zastupitelů,zda mají námitky nebo připomínky.Nebylo tomu tak,nechala
hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje ověřovatele zápisu p.Vratislava Mordu a p.Michala Juriše <.>
<br>
Výsledek hlasování PRO 6
<br> PROTI 0
<br> ZDRŽEL SE 1
<br> Usnesení č.1-1/2022 bylo schváleno <.>
<br> 2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
Starostka obce uvedla,že zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko č.5/2021 je podepsán
zapisovatelem i oběma ověřovateli zápisu.Dotázala se,zda se zastupitelé seznámili se zápisem,který
je vyvěšen na webu obce a zda mají námitky k zápisu.Nebylo tomu tak,proto nechala hlasovat o
tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbsko schvaluje zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko č.5/2021 ...

Načteno

edesky.cz/d/5239191

Meta

Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz