« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/05479/2022/Vnk
<br> STRABAG a.s <.>
Kačírkova 982/4
Praha 5-Jinonice
158 00 Praha 58
<br>
<br> Č.j.: MS/05511/2022
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: vanek@musobeslav.cz
<br> Datum: 11.03.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a regionálního rozvoje,silniční hospodářství,jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je věcně a místně příslušným správním
orgánem ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu Městského
úřadu Soběslav dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podnětu právnické osoby
– STRABAG a.s <.>,Kačírkova 982/4,Praha 5-Jinonice,158 00 Praha 58 (dále jen „žadatel“) <,>
podaného dne 03.02.2022 <,>
<br>
r o z h o d l
o s t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím souhlasu KŘ Policie
Jčk,DI XXXXX ze dne XX.XX.XXXX pod č.j.KRPC – 160 – 166/ČJ – 2022 – 020806 a souhlasu
vlastníků komunikací - SÚS JčK,obec Tučapy,obec Přehořov,obec Dírná,obec Katov,obec
Zvěrotice <,>
<br>
na pozemních komunikacích: II/135,II/136,III/13521,III/13529,III/12841,III/12846 <,>
III/13531,III/13528,III/13533
<br>
v místě: – viz situace
<br>
z důvodu: „úprava křižovatky v obci Tučapy“
<br>
na dobu: od 28.03.2022 do 24.04.2022 (etapa 1)
<br> od 24.04.2022 do 22.05.2022 (etapa 2)
<br> od 22.05.2022 do 30.06.2022 (etapa 3)
<br>
popis PÚP: Uzavírk...

Načteno

edesky.cz/d/5234989

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz