« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Statutární město ČB - Nařízení obce a veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 1/2022 [0,66 MB]
digit ln podepsal:
<br> XXXXXX XXXXX lng.XX.XX.XXXXXX:XX
<br> cert: PostSignum Qualified CA 4 sn: 1 57 9 A3
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE
<br> NAŘÍZENÍ
<br> o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> ze dne 7.3.2022
<br> účinnost ode dne 24.4.2022
<br> Rada města České Budějovice svým usnesením č.297/2022 ze dne 7.3.2022 vydává v souladu s ustanovením & 25 odst.2 a 5 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „lesní zákon“),a v souladu s ustanovením š 11 a 5 102 odst.2 písm.(1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozděj ších předpisů podle toto nařízení:
<br> Článek 1
<br> Statutární město České Budějovice (dále jen „Město“) vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle ustanovení 5 25 odst.1 lesního zákona.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu,který tvoří následující katastrální území: Branišovice u Římova,Dolní Stropnice,Komařice,Mokrý Lom,Pašinovice,Sedlo u Komaříc,Strážkovice (část),Střížov nad Malší (část),Římov (část) <.>
<br> Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby,které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch,kteří si dle 5 24 odst.3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu <.>
<br> Článek 2
<br> Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u příslušného orgánu státní správy lesů,jímž je Magistrátu města České Budějovice,odboru ochrany životního prostředí,nám.Přemysla Otakara II.č._1/1,370 92 České Budějovice,písemně (popř.ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov,včetně záměru hospodářských opatření.Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář <.>
<br> Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou up...
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy [0,19 MB]
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212
Č.j.: 41508/2019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.Věra Sobotková,CSc <.>
Telefon: 221812748
E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 30.8.2019
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br>
I <.>
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,který zní:
„2.5.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně od
ustanovení § 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin
z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování
reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem
lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa
a k zalesňování,a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br>
<br>
<br>
<br> 41508/2019-MZE-16212 2
<br> s reprodukčním materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím
dotčena.“
<br>
II <.>
<br>
Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se
nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy ...

Načteno

edesky.cz/d/5232059

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz