« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - KÚKHK - Veřejná vyhláška ( Bobr)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (4.53 MB)
jíjjíjljjjjjjjjil lllll lllll lllll
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Dle rozdělovníku
<br> VÁŠ DOPlS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA (Č.j.): KU KHK-18ZOIZPř2022-1 ?
<br> VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
<br> ODBOR ) ODDELENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství ) odděleni ochrany přírody a krajiny LINKA | MOBIL: 727 949 53?
<br> E—MAIL: tnosek©kr—kralovehradeoky.cz
<br> DATUMLO4.03.2022
<br> Počet listů: 1 Počet příloh: „listů:
<br> Početsvazků:0 Sp.znak,sk.režim: 246.3 N10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Krajský úřad Králověhradecke'ho kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust.& 29 odst.1 a 5 67 odst.1 písm.9) zákona č.129í2000 Sb„ o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.575 odst.1 písm.d) a ust.5 77a odst.5 písm.0) zákona č.114ří 992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),v souladu s 5 25 a 5 172 odst.1 zákona č.5002004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),tímto
<br> zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckěhovkraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko,Orlické hory,Ceský ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a jejich ochranných pásem <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,vsouladu s ustanoveními š 56 odst.1 a odst.2 písm.b) a c) ZOPK,povoluje za stanovených podmínek v zájmu prevence závažných škod na rybolovu,vodách (vodních dílech),lesích a ostatních typech majetku a vzájmu veřejné bezpečnosti,výjimku ze zákazů uvedených v š 50 odst.2 ZOPK,tj.konkrétně ze zákazu rušit jedince sil...

Načteno

edesky.cz/d/5226981

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz