« Najít podobné dokumenty

Obec Žerůtky (Blansko) - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Býkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerůtky (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Býkovice_zadání_ÚP_k_projednání.pdf (PDF 508.82 kB)
NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Býkovice Návrh k projednání V Blansku dne 03.03.2022 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko,ve smyslu §6 odst.1) písm.c) a §47 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),§ 11 vyhl.č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,v rozsahu Přílohy č.6 této vyhlášky.Obsah I.Vymezení řešeného území,důvody pořízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 II.Zadání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1.Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,územně plánovací dokumentace vydané krajem,případně dalších dokumentů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 1.1 Politika územního rozvoje České republiky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 1.2 Územně plánovací dokumentace vydané krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5 1.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje (A).<.>.<.>.<.>.<.>.5 I.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí,rozvojových os a center osídlení (B).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6 I.2.3 Zpře...
Oznámení o zahájení projednání návrhu Zadání Územního plánu Býkovice.pdf (PDF 194.1 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
<br> pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br>
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
SSMBK35029/20
19-SÚ/Ře -
35029/2019-
SÚ/Ře
<br> SMBK 11469/2022 SÚ/Ře
<br> Naše čj.: MBK 11471/2022
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.arch.Zita Řehůřková
<br> Tel.: 516 775 712
<br> E-mail: rehurkova@blansko.cz
<br> ID XXX.schránky: ecmbXXX
<br>
<br> Datum: XX.03.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce města Blansko,nám.Svobody
3,a úřední desce obce Býkovice
<br> Vyvěšeno dne ……………….<.>
<br> Sejmuto dne.<.>.<.> …………….<.>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ……………….<.>
<br> OZNÁMENÍ
<br> Městský úřad Blansko,odbor stavební úřad,který je prostřednictvím oddělení územního plánování
a regionálního rozvoje příslušný,podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“),k pořizování územně plánovací
dokumentace obcí (dále jen „Pořizovatel),zpracoval na základě žádosti obce Býkovice,ve
spolupráci s určeným zastupitelem,návrh Zadání Územního plánu Býkovice (dále jen „návrh
Zadání“).Pořizovatel,v souladu s ustanovením §47 odst.2) stavebního zákona,oznamuje
zveřejnění
<br>
návrhu Zadání Územního plánu Býkovice
<br>
 v listinné podobě v kanceláři č.307,oddělení územního plánování a regionálního rozvoje <,>
odboru stavební úřad Městského úřadu Blansko,nám.Republiky 1,a na Obecním úřadu
Býkovice,zejména v době úředních hodin
<br>  na webových stránkách obce Býkovice:
<br> https://www.obecbykovice.cz/
<br>  na webových stránkách města Blansko na odkazu „projednává se“:
<br> https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581461#obsah
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> čj.MBK 11471/2022 - 2-
<br>
<br> Poučení:
<br>
<br>  Návrh Zadání podle § 47 odst.2) stavebního zákona pořizovatel zasílá dotčeným...

Načteno

edesky.cz/d/5224666

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerůtky (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz