« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Zápis z veřejného zasedání č.1 ze dne 4.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

210226 - zapis z VZ c.1.pdf [0,84 MB]
Zápis z veřejného zasedání č.1 Zastupitelstva obce Kbelnice,konaného dne 4.března 2022 od 19:30 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kbelnice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v19:30 starostou obce Filipem Smolikem (dále též jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze konstatoval,Že zasedání bylo řádné svoláno v souladu s 5 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích").Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kbelnice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 25 <.>
<br> února do 4.března 2022.Současně byla zveřejněna na „elektronická úřední desce“ <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (5 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> ***
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zapisu pana Ing.Jana Vávru a XXXX XXXXX Mařana a zapisovatelem Mgr.Lenku Sofii Smolíkovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani námitky.Před hlasovaním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům i přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kbelnice určuje ověřovateli zápisu pana lng.Jana Vávru & XXXX XXXXX Mařana a zapísovateíkou Mgr.Lenku Sofií Smolíkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7; Proti 0; Zdrželi se 0.Usnesení č.220304101 bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající navrhl do programu zařadit bod Dodatek (3.1 k SoD „Víceúčelové hřiště Kbelnice„ a smlouva na údržbu obecní zeleně.Další návrhy na doplnění či změnu programu zasedání nebyly vzneseny <.>
<br> Před hl...
210226 - příloha č.7 nabídka na údržbu veřejné zeleně.pdf [0,11 MB]
Příloha 1
<br> Nabídka Obec Kbelnice
<br> Práce: V jednom kalendářním měsíci v roce 2022
Pletí záhonů
Kontrola úvazků kotvení vysázených stromů
Prořez stromů
<br> Položka počet jednotka cena celkem
Údržba záhonů,údržba stromů 1 Kus 4 000 Kč 4 000 Kč
<br> Cena celkem bez DPH 4 000 Kč
<br> Vyhotoveno: 28.02.2022
<br>
<br> Příloha 2
<br> Nabídka Obec Kbelnice
<br> Výkaz výměr
<br> Položka
Pletí záhonů 210 m2 85 m2 8,5 m2
<br> Vyhotoveno: 28.02.2022
<br>
List1
210226 - příloha č.6 dodatek č.1 hřiště.pdf [0,11 MB]
1
<br> Dodatek č.1
Ke Smlouvě o dílo „Víceúčelové hřiště v obci Kbelnice“
<br> v souladu s ustanoveními § 2586 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),ve
znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
<br>
Článek 1 Dodatku č.1 k SoD
1.Smluvní strany
<br>
<br> Objednatel: Obec Kbelnice
<br> Sídlo: Kbelnice 1,560 01 Kbelnice
<br> IČO: 00578380
<br> DIČ: CZ00578380
<br> zastoupený: Bc.Filipem Smolíkem,starostou obce
<br> Bank.spojení: Komerční banka
<br> číslo účtu: 24024541/0100
<br> dále jen „objednatel“
<br> a
<br> Zhotovitel: S-Vision s.r.o <.>
<br> sídlo: Staňkov 16,507 82 Pecka
<br> zastoupená: Mgr.Štěpánem Velem
<br> bank.spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
<br> číslo účtu: 3958514329/0800
<br> IČO: 044 74 694
<br> DIČ: CZ04474694
<br> zápis: u okresního soudu v Hradci Králové,spisová značka C35922
<br> kont.osoba: Mgr.XXXXXX XXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> email: vele@s-vision.cz
<br> dále jen „zhotovitel“
<br>
<br> Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k výše uvedené Smlouvě o dílo na
provedení stavebních prací pro realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce obecního domu Kbelnice“ <,>
kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení původní smlouvy <.>
<br>
<br>
Článek 2 Dodatku č.1 k SoD
Předmět dodatku
<br>
a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst.6 ZZVZ,jejichž potřeba vznikla v důsledku
okolností,které Objednatel nemohl předvídat,a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky,na základě <,>
které byla smlouva o dílo uzavřena <.>
<br>
<br>
2
<br> Článek 3 Dodatku č.1 k SoD
Cena za dílo
<br>
<br> 3.1 Cena za dílo dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1,vymezeného v čl.3.1 tohoto Dodatku č.1 smluvními
<br> stranami se mění dle výkazu výměr oceněného zhotovitelem (viz příloha č.1 a 2 tohoto Dodatku
<br> č.1) <.>
<br> Cena za dílo dle Smlouvy o dílo vč.DPH: 1 989 165,73 Kč
Snížení ceny díla bez DPH o: - 6 166,60 Kč
Snížení ceny díla vč.DPH 21 %: - 7 461,59 Kč
Cena vč.tohoto Dodatku č.1 se snižuje na částku ...
210226 - příloha č.5 Časový plán obce Kbelnice - ovzduší.pdf [0,87 MB]
1/1
<br>
<br> Časový plán obce Kbelnice pro provádění opatření
<br> Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05
<br> dle aktualizace zveřejněné ve věštníku MŽP 24.ledna 2021
<br>
<br> Schváleno zastupitelstvem obce usnesením č.220304/05 dne 4.3.2022
<br>
<br> Kód opatření
dle PZKO
<br> Název opatření dle
PZKO
<br> Způsob naplnění opatření
<br> Náklady,zdroje financování Termín splnění
<br> Aktivita Dílčí kroky Interní gesce
<br> PZKO_2020_1
<br>
<br> Účinná kontrola
plnění požadavků
kladených na
provozovatele
spalovacích zdrojů
zákonem o ochraně
ovzduší (KTSP)
<br> Ověření provedení a
výsledků kontroly
technického stavu a provozu
spalovacích stacionárních
zdrojů na pevná paliva dle §
17 odst.1 písm.h) zákona o
ochraně ovzduší
<br> Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP
<br>  Vyhodnocení stížností na obtěžování kouřem dle
podnětu občanů
<br>  Vizuální kontrola kouře z komínů
<br>  Podávání podnětů orgánu ochrany ovzduší
OÚPRaŽP k řešení
<br>
<br> Obecní úřad Kbelnice
<br>
osobní náklady stávajících
zaměstnanců
<br>
Průběžně
<br>
Od Q4/2022,topná
sezóna
<br>
Finanční podpora (obec,kraj)  Informování veřejnosti o dotačních programech
kraje a státu (lokální tisk,web obce)
<br> Obecní úřad Kbelnice
<br>
osobní náklady stávajících
zaměstnanců
<br> náklady na zpracování a
distribuci osvětových
materiálů
<br> ihned po vyhlášení
<br> výzvy po celou
<br> dobu jejího trvání
<br> PZKO_2020_2 Zvýšení povědomí
provozovatelů o
vlivu spalování
pevných paliv na
kvalitu ovzduší <,>
významu správné
údržby a obsluhy
zdrojů a volby
spalovaného paliva
<br> Osvěta Šíření informací poskytnutých MŽP o správném
provozování zdrojů:
<br>  Témata osvětové činnosti:
- Jak správně provozovat domácí zdroje
vytápění
- Jaké je vhodné palivo (jaké je nevhodné <,>
jaké je zakázané)
- Jaké jsou povinnosti provozovatelů zdrojů
<br>  K osvětové činnosti bude využito:
- web obce,úřední deska
<br>
Obecní úřad Kbelnice
<br>
osobní náklady stávajících
zaměstnanců
<br> náklad...
210226 - příloha č.4 smlouva TDI .pdf [0,56 MB]
1 | S t r á n k a
<br>
<br> Obec Kbelnice
IČO: 00578380
se sídlem Kbelnice 1,506 01 Kbelnice
zastoupená: Bc.Filipem Smolíkem,starostou obce
<br> (dále jen „příkazce“)
<br> a
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXX
bytem Písečná XXX,XXX XX Hradec Králové
se sídlem Třtěnice 96,507 04 Třtěnice
IČO: 08876070 DIČ: CZ7762233050
bankovní spojení: 6104121349/0800
<br> (dále jen „příkazník“)
<br> („příkazce“ a „příkazník“ společně též jako „smluvní strany“)
<br>
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto:
<br>
<br> PŘÍKAZNÍ SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
dle ust.§ 2430 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen
<br> „občanský zákoník“)
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br>
1.Příkazce se na základě odborných znalostí a schopností příkazníka rozhodl pověřit jej obstaráním
<br> záležitostí,specifikovaných dále v této smlouvě <.>
<br>
2.Touto smlouvou se spravují právní poměry mezi příkazcem a příkazníkem,a to vymezením jejich
vzájemných práv a povinností,jež jsou obsahem závazku z této smlouvy <.>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Příkazce touto smlouvou uděluje příkazníkovi příkaz obstarat záležitosti,specifikované v čl.II.odst <.>
<br> 2 této smlouvy,a příkazník se touto smlouvou zavazuje jednak vyvíjet příslušnou činnost směřující
k obstarání záležitostí příkazce,a jednak tyto záležitosti příkazce obstarat <.>
<br>
2.Smluvní strany se dohodly,že záležitostmi,jejichž obstarání,jakož i vyvíjení činnosti příkazníka
směřující k jejich obstarání,je předmětem této smlouvy,se rozumí komplexní poskytování služeb
(výkon funkce) stavebního technika-dozor,spočívající zejména v přípravě a kontrolní činnosti,vč <.>
<br>
<br> 2 | S t r á n k a
<br>
<br> vedení kontrolních dnů,jednání s investorem ve věcech smluvních ( odpočty,přípočty,fakturace) a
technických při realizaci stavby „Víceúčelové hřiště v obci Kbelnice,parc.č.32“ <.>
<br>
<br>
Článek III <.>
Povinnosti příkazníka
<br>
1.Příkazník se zavazuje plnit příkaz poctivě a pečliv...
210226 - příloha č.3 prezenční listina - veřejnost.pdf [0,39 MB]
konaná dne 4.3.2022 od 19:30 hodin na obecním úřadě č.p.1
<br> Prezenční listina — Veřejná schůze č.1
<br> Jméno
<br> Podpis
210226 - příloha č.2 prezenční listina - zastupitelstvo.pdf [0,44 MB]
Prezenční listina — Veřejná schůze č.1 konaná dne 4.3.2022 od 19:30 hodin na obecním úřadě č.p.1
<br> \\
<br> Ing.XXX XXXXX — místostarosta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> !.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.r—f/ \ Bc.XXXXX XXXXXX — starosta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Jg'í—
<br> Mgr.Lenka SOflC Smolíková — členka zastupitelstva
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> !% /L//—————— Ing.Jan Vávra— člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> “.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Ing.J1r1 Bláha— člen zastupitelstva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.\\ »).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> \ Petr Mařan— člen zastupitelstva.v.<.> \.\.<.> r.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> »4 f.XXXXX XXXXXXXXX — člen zastupitelstva.<.>.<.>.;_,„fc“Í *.'/'ÍÝÝČZÝÝÍ'L L/ /
210226 - příloha č.1 Informace o programu verejneho zasedani 04_03_22.pdf [0,39 MB]
Obecní úřad
<br> KBELNICE
<br> Veřejné zasedání č.1 obce Kbelnice konané dne 4.3.2022
<br> Místo konání: Obec Kbelnice,obecní úřad,Kbelnice 1
<br> Doba konání: pátek 4.března 2022 od 19:30 hodin
<br> Navržený program:
<br> Smlouva o stavebním dozoru
<br> DPP se zastupitelkou p.Smolíkovou Časové plány PZKO cz 05
<br> Diskuse
<br> Závěr
<br> PPS-“N!“
<br> V Kbelnici dne 24.února 2022
<br> Vyvěšeno 25.2.2022
<br> Sejmuto
<br> XXX XXXXX
<br> Místostarosta obce
<br> OBEC KBELNICE XXX (» JIČÍN

Načteno

edesky.cz/d/5224619

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná zakázka   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz