« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství ČR 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1 [1,61 MB]
Příloha č.1 k č.j.33784/2020-MZE-16212
<br>
Kraj Obec s rozšířenou působností (ORP) Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
Datum
zařazení
do přílohy č <.>
1 OOP
<br>
<br> Stránka 1 z 127
<br>
Jihočeský kraj Blatná Bělčice 601870 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Bezdědovice 603457 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Blatenka 605212 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Blatná 605247 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Bratronice 789291 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Březí u Blatné 613894 27.07.2020
Jihočeský kraj Blatná Buzice 616401 06.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Čečelovice 618781 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Čekanice 619060 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Drahenický Málkov 631558 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Hajany u Blatné 636533 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Hněvkov u Mačkova 689726 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Holušice u Mužetic 700495 06.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Hornosín 644765 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Hostišovice 645796 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Chlum u Blatné 651494 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Chobot 775754 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Jindřichovice u Blatenky 605221 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Kadov u Blatné 661929 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Kocelovice 667579 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Kožlí u Myštic 700835 27.07.2020
Jihočeský kraj Blatná Lažánky 605239 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Lažany u Doubravice 631256 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Lnáře 686247 06.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Lnářský Málkov 661937 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Lom u Blatné 686549 27.07.2020
Jihočeský kraj Blatná Mačkov 689734 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Metly 693537 27.07.2020
Jihočeský kraj Blatná Milčice u Čekanic 619078 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Míreč 686557 27.07.2020
Jihočeský kraj Blatná Mračov 661945 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Mužetice 700509 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Myštice 700851 30.08.2019
Jihočeský kraj Blatná Němčice u Sedlice 746886 06.12.2019
Jihočeský kraj Blatná Pacelice 76275...
Opatření obecné povahy [0,21 MB]
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
<br> Spisová značka.: 14LH18295/2020-16212
Č.j.: 33784/2020-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne : 27.7.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
pod č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:
<br>
I <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020
se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
33784/2020-MZE-16212 2
<br> Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,které
je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního
poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit
z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné
po...

Načteno

edesky.cz/d/5224544

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz