« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021 (2.8 MB)
Haifský úřad Stř'edučařakěhů kraj?
<br> |.<.> le íi-ě—iIZ'ÍIF" !|"'-l'|':'_.l1':f"-l|="'i.-Í' :1 <.>,|__-r;;.",r|__.ů.<.> |-:::_'.|r-.j TF-:t.'Zť-: "r"
<br> Lhuruu—Lká ] ] ISÚ 21 Praha 5
<br> Čj.: m HEWEUEEIKUSK Stejnnpis &.2 spzn; 532_1365 3592112 ] IKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezknumání huspndaření
<br> DSO stHZEwK chi OKREFSU RAKQVNÍK PRO ZAJISTENI DOPRAVNI OBSLUZNOSTI
<br> IČ: „ulusu—1 za rok 2821
<br> Přeskoumání hcrspudařeni DEU Svamk chi DkI'ůSLl Rakm-ník pm zaiíštěni dupruvní mbalužnnati m mk 21321 byla raháienn dm: 233224321 dumůťnim ůmámení n zahájení přezkůumání hůspůdařcní iaalanéhu přcakůumávajícím urgánem <.>
<br> Přezkoumání m: uskutečnila ve tim.—ch:
<br> ' 221123322
<br> ' [33112132] na rákIadÉ zákúna ČL 42-[H2ÚÚ4 Sb.<.> CI- přcíkuumáváuí hospúdařcní Elia-mnich sanmspráwných ceiků a důbm'fůll'lýůh H\Jaaků abcí.w: mění puxdšišich předpigů & 1.: muladu se zákonem č.255.533 | 2 Sb.<.> a kuntrnlť [knutmlni řádi <.>
<br> Přtlkuumávané nhdnhi: [ll.ůllůll - 31.12.2021
<br> PřEIImumáni proběhla &' aidlc HSD: Humax-“+3 nám.255 2159 U! Rambam-“ník
<br> Přezknumání vyhnu aly:
<br> - knntrulnr pwčřený firm—nim přezkůumáni: Hc.Anežku Hvížďaluvá - knntmluří: Markéta Vejraikmrá Zástupci DEU: Jiří Laska! - přcdaeda
<br> Ramira 1ťaha-rmň — účetní
<br> Pcvěícní kpřezkuumáni pndle Š? 5 cdst.[ za'knna č 42Úí2úú4 Sb.? & 4 a ěj č zákana č.2533212 Shi vše ve znění pczdějěích předpisů výclaía vedcucí Gdb-cru interního auditu & kantrclý Krajskěha úřadu Středačeskehc kraje Mgr.Štěpánka Dvufáknvá Týccvá dne 23.2.3221 pad č.j.Ú95448F2U2HKUSl-L <.>
<br> Předmětem přezkoumání jscu dle ust.% 2 zák.č.42Úí2flíí4 Sb.<.> ve znění pczdějěich předpisíít údaje a ručním hnspcdařeni územnihc celkta tvcfici snučást závěreěněha účtu pudle zákcna ě.ÉSÚIZÚDÚ Sha ve znění pczdějěích předpisů,a tu: — plnění příjmů a výdajů rezpnětu.včetně peněžních uperaei týkajících se rczpcčtcvýclt prustředků.- finanční uperace,týkající se tvurhý a pcužití peněžních fnndtl - nákladý a výncsý pndnikateísk...
Tabulka - úvěr 2021 (399.39 kB)
Tabulka F:.1: Přehled úvěrů,lápůjčak a náuratných finančních výpomocí přijatých nd iinančnich in5tituci' ajinírch asc-h
<br> Suaaak obcí okresu Haknunik pra zajištění dopravni nhslužnnati Haagu-:: náměati ET,Rakovník.259 D1,IČD 47020504 Sestava:-ia k: 31.12.3321
<br> Urie-ní <,>
<br> iůn | adam
<br> poskytnu-at HÉIE'HI' panhrtavatala Éra; ale úvěru.<.> :.—am audia-rr "Eb“ iúpi'činir :ipůjůkll' "FV 4:1 iii.-ha
<br> nebo HF'H' : HH! INF“ 1 _ i 3
<br> Vypramual: Renata val—žravá,724515949
<br> [u- Hč na dvě deaEftinna mís-tai
<br> Účel úvěru.zápůjčka; naha HF'u'
<br> Kód měny
<br> Siadnana víša úvěru <.>
<br> úpůjůky neba HFi-F
<br> XXXXXXX XXXX úvěru <.>
<br> tipůičltr naha I'IIF'U'
<br> Splavu-ni výše jiatinr úvěru <.>
<br> Hpůjčh'jf I'I-Eiilů HF'H'
<br> F_i-še zaplaaaníah ůruků a pnplathů
<br> [Iraku-wi XXX v %
<br> Ghal-užili uxavřenr Emi-aury & úvěru nebo smlauw :! můj-Ene.uařajnnpráunl xml-uuu? :: poskytl-INE HPI.nebo okamžik wdánl razhadnuu' :: paskvil-nutí NF'U'
<br> TEN'I'IÍT'I
<br> Spam Ipůaah ručení
<br> (jména a přúmani.taiafanl
<br> Hantmlnval: Jiří Lnakat.EDBEEIELDE
<br> 1|.'l
<br> :L1 <.>
<br> [ímé-nu & příjmem tele-fa n]
<br> Datum: 31.1„2022
<br> 1.i'1
Ekonomické tabulky 2021 (1.11 MB)
Svazek ohol' okroau Rakovník pro zajišlěnl' dopravní
<br> KEEN.1-9-5 LICEDI
<br> ohsluinosú.ICU 470211504 Porovnání nákladových & výnosových účtů Období: 132021 Nůkiadovů účty El.-' Mírov 2019 3120 2521 501 Spotreba majoriálu 1 433on CIDD lil-„DÚ 515 Ústatrai služby 3 905 THEN! 3 BEE 255.115 3 EEE EEE-„53 542 Jiné pokut.I a penále EDD DAT-ID E ooooo EEE Noldadý : drobného dlouhodobé.-ho mojolku D.III 12 CIE-4.DD D.CIÚ ETE Hůl-ciaoý Wanýoh mistnich viáoníoh institucí na Honorarv 353 504.24 o.oo o_oo
<br> Svácck olocí okrasu Rakovník pro zajištění dopravní ohslužnncli,IČD d?lJÉůBůá
<br> Porovnání nákladových á výnocových účtů
<br> KEE-ů 1.9.5 UCEUI
<br> Dhúůhf : 132021 1I.ltý'ncucllznmá úlůtýr SU Nuer 2019 EMD 2021 EEE Úroky 1 454.29 1 ú55.23 114,53 WE I|.-"'_';|'malt-'.ývýkonných mtátnfch vládních inotttucí : Hanálciů 3 325 Dúůůů 2 TTB iEQ.-DD 4 151 ElDtDU
<br> Počet ááznamů: ?
<br> E!E
<br> Svalok obcí okraau Rakovník pro aajlátání dopravní obslužnosti.Ico arocoaoet
<br> Porovnání příjmů a výdajů dla tříd
<br> KEU! 1.9.5 UHL'IEJL'I
<br> Třída 2015 coca acc.-t Ffflmír
<br> 2 NEDAFIDvÉ PŘIJM'í-f 1 454.29 1 maca 113,52: 4 PŘíJáTÉ mmarcav a cca Bacco ; THE 42cm 4 145 rcocc Přijmy celkem 3 325 014.29 2 ??5 515,23 :! 1-15 594153 výdaje
<br> 5 aEírvÉ WEJ-ME 4 aaa coat.-42 & 529 54132 4 155 ET.-'.Bl výdaj: celkom 4 zac nama : cca aura 4 155 cara?
<br> Počet záznamů: 3
<br> lí'1
<br> Evaaek obcí oíoecu Rakovník pro eajíátání dopravní podužnoali.tůú emotion
<br> Počet záznamů: 12
<br> thohí: 132021
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů
<br> Měsíc Bežná výdaje Kapíráíove výdaje earn exxx Leden 51 ú45.úú ú,úú úner campo o,oo Efecen 852 133.45 D,úú Duben eetr 139,42 o.oo Květen a?.oc— o.oo Červen enaoo o.oo Červenec eee leaoo o.oo Srpen 355 maca o.oo září emo o.oo Říjen eee cena-1 o.oo Lietepad nooo o.oo Prosinec ED? 125.39 ú,úú CELKEM 4 1:55 E?T.BI o.oo
<br> HEDL-ů 1.5.6 UHDEE
<br> lí'l
<br> Evaáelt obcí okreeu Rakovník pro zajištění dopravní
<br> obýván-celi.ICE: „02...
Příloha - za rok 2021 (83.35 kB)
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o omezení nebo ukončení své činnosti v dohledné době <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změna předmětu podnikání nebo jiné činnosti nenastala.Zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídající schopnosti účetní závěrky nenastalo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se
upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 3 944,00 3 944,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3 944,00 3 944,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,...
Výkaz zisku a ztrát - za rok 2021 (68.64 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 3 980 866,53 0,00 3 814 353,00 0,00
I.Náklady z činnosti 3 980 866,53 0,00 3 814 353,00 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 3 975 866,53 0,00 3 802 289,00 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 5 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání...
Rozvaha - za rok 2021 (87.67 kB)
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 4 599 293,35 47 936,50 4 551 356,85 4 239 069,46
A.Stálá aktiva 47 936,50 47 936,50 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 18 435,00 18 435,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 435,00 18 435,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 29 501,50 29 501,50 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 29 501,50 29 501,50 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0....
Fin 2-12 - za rok 2021 (126.75 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Zajištění dopravní obslužnosti
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti; IČO 47020504; Husovo náměstí 27,Rakovník,269 01
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 9.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 4 161 510,00 4 161 510,00 4 146 780,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 99,65
<br> 4 161 510,00Bez paragrafu 4 161 510,00 4 146 780,00 99,65XXXX
<br> 6310 2141 2 000,00 2 000,00 114,53Příjmy z úroků (část) 5,73
<br> 2 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 114,53 5,736310 XXXX
<br> 99,604 163 510,004 163 510,00Celkem 4 146 894,53
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2292 5168 50 000,00 50 000,00 45 643,00Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 91,29
<br> 2292 5175 5 000,00 5 000,00 0,00Pohoštění 0,00
<br> 2292 5193 4 358 510,00 4 358 510,00 3 893 671,39Výdaje na dopravní územní obslužnost 89,33
<br> 2292 5323 400 000,00 400 000,00 219 923,42Neinvestiční transfery krajům 54,98
<br> 2292 5363 5 000,00 5 000,00 5 000,00Úhrady sankcí jiným rozpočtům 100,00
<br> 4 818 510,00Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková 4 818 510,00 4 164 237,81 86,422292 XXXX
<br> 6310 5163 5 000,00 5 000,00 1 440,00Služby peněžních ústavů 28,80
<br> 5 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 1 440,00 28,806310 XXXX
<br> 86,364 823 510,004 823 510,00Celkem 4 165 677,81
<br> 11Strana 2 /
<br>
<br> III.Financování
<br> ...
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 (137.81 kB)
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění
dopravní obslužnosti
<br>
<br> Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br> Husovo nám.27,269 01 Rakovník
<br> e-mail: odorak@seznam.cz
<br> Členské obce Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br>
Rakovník 7.3.2022
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
<br> obslužnosti za rok 2021
<br>
<br> Rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2021 byl
<br> schválen na jednání Valné hromady,dne 15.06.2021 v Rakovníku,a byl sestaven jako
<br> schodkový <.>
<br> Rozpočtové příjmy běžného roku činily Kč 4 163 510,--,výdaje činily Kč 4 823 510,--
<br> schodek ve výši Kč 660 000,-- byl kryt ze zůstatku na BÚ v roce 2020 <.>
<br>
<br> Plnění příjmů a výdajů
<br> Plánované příjmy svazku činily 4 163 510,- Kč.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové
<br> části činilo 4 146 894,53 Kč,což je 99,60 %.Příjmy tvořily především členské příspěvky
<br> obcí a úroky <.>
<br> Svazek v roce 2021 neobdržel žádné dotace <.>
<br>
<br> Plánované výdaje svazku činily 4 823 510,- Kč.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové
<br> části činilo 4 165 677,81 Kč,což je 86,36 %.Výdajová část v roce 2021 zaznamenala
<br> rovnoměrný vývoj a nebylo přijato žádné rozpočtové opatření.V roce 2021 Svazek
<br> nepřijal žádný úvěr a neposkytl žádnou půjčku.Čerpání probíhala v souladu se
<br> schváleným rozpočtem <.>
<br>
<br>
<br> Během roku 2021 svazek poskytl příspěvek za dopravní obslužnost Plzeňskému kraji
<br> ve výši Kč 219 923,42,- Kč což jsou náklady za druhé pololetí roku 2020 <.>
<br> Příspěvky IDSK - Středočeský kraj byly ve výši 3 893 671,39 Kč <.>
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové
<br> skladby jsou uvedeny v příloze Ekonomické tabulky 2021 <.>
<br>
<br> Rozdíl mezi příjmy a výdaji netvoří hospodářský výsledek.Ten je tvořen rozdílem mezi
<br> náklady a výnosy.V roce 2021 byly nákl...

Načteno

edesky.cz/d/5223119

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz