« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - DSO Soběslavská pahorkatina - Návrh závěrečného účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hodnotici zprava obec DSO Sobeslavska pahorkatina r.2021.xls
hodnotící zpráva
DSO Soběslavská pahorkatina,Sedlečko 48,39201 Soběslav
IČO: 04619307
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA R.2021
<br> pro vypracování podkladů k návrhu stát.závěrečného účtu
za obce Jihočeského kraje
<br> Na základě dopisu ze dne 19.1.2022 Vám předkládáme podklady pro výše uvedený účel <.>
účetní výkazy za jednotku - rozvaha,výsledovka,příloha úč.závěrky a výkaz pro hodnocení plnění,vše ke dni 31.12.2021
byly již na Krajský úřad,odb.ekonomický,zaslány 12,1,2022
<br> 1.Souhrnné výsledky fin.hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoc.roce v porovnání
s výsledky roku předcházejícího <.>
Ukazatel rozpočtu 2020 2021 Rozd.skut.% plnění
( v tis.Kč) Upr.rozp.skutečn.Upr.rozp.skutečn.2021-2020 2021/2020
Nekonsolidované příjmy 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 100.00
Příjmy po konsolidaci 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 100.00
Nekonsolidované výdaje 58.0 46.0 69.0 69.0 23.0 150.00
Výdaje po konsolidaci 58.0 46.0 69.0 69.0 23.0 150.00
Financování-tř.8 18.0 6.0 29.0 29.0 23.0 483.33
Saldo-HV před konsolidací -18.0 -6.0 -29.0 -29.0 -23.0 483.33
Saldo-HV po konsolidaci -18.0 -6.0 -29.0 -29.0 -23.0 483.33
Ke dni 31.12.2021 jsou ke srovnání výsledky hospodaření - plnění za r.2020 a za r.2021 <.>
Třída 8-financování byla do hospodaření DSO zapojena v celkové výši 29.000,- Kč v r.2021,a to na položce 8115-Změna stavu krátkod <.>
prostředků na bank.účtech,kromě účtů státních fin.aktiv,které tvoří kapitolu OSFA.Ke konci účetního období byla pol.8115 ve výši 28.634,-
<br> 2.K předchozí tabulce uvádíme rozpis úprav schváleného rozpočtu s uvedením důvodů:
V r.2020 bylo provedeno celkem 12změn rozpočtu,a to u výdaj.stránky rozpočtu,realizované 4mi rozpočtovými opatřeními a to jak úpravou
na stánce výdajové-přesné určení a navýš.výdajů schváleného rozpočtu na r.2021 <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem plus objem RO ve výdajích 29.040,- Kč <.>
Ostatní příjmy DSO byly již v rozpočtu obsaženy,jedná se o čl.příspěvky jednotl.obcí ve výši 40.000,-Kč <.>
<br> 3.Zho...
Priloha k ucetni zaverce ke dni 31.12.2021 Sobeslavska pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 04619307
Název: Soběslavská pahorkatina
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozd.předpisů,novel ČÚS a v souladu s akutalizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
ÚJ používá tyto postupy: a)způsob účtování zásob B, b)tvorba opravných položek v průběhu roku při oprávněnosti jejich vzniku, c)zvolený způsob odepisování měsíční,rovnoměrný, d)ÚJ netvoří
žádné fondy, e)ohl.časového rozlišení je vždy časově rozlišována spotřeba energií, nájemné,dotace a transfery,poskytnuté na více období, f)součástí ocenění DM jsou i výdaje, související se
zajištěním financování a administrace přijatých transferů dle ČÚS č.703 a žádostí o poskytnutí těchto transferů, určených k zafinancování pořízení DM.Účetní metody, které ÚJ užívá, vycházejí ze
zák.č.593/1991 Sb <.>,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb <.>, ve znění pozd.předpisů, ČÚS č.701-710 a MP/28/OEKO <.>
<br> 31.12.2021 12h35m18s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátk...
zapis inventura 2021 DSO Sobeslavska pahorkatina.xls
zápis
DSO Soběslavská pahorkatina
Sedlečko 48
392 01 Soběslav
IČO: 04619307
<br> Z P R Á V A Z I N V E N T A R I Z A C E M A J E T K U A Z A V A Z K U D S O S O B Ě S L A V S K Á P A H O R K A T I N A
<br> Inventarizace byla provedena v souladu s §6,odst.3,§8,§29 a §30 zák.č.563/1991Sb.o účetnictví v pl.znění,vyhl.č.410/2009 Sb.<,>
ČÚS č.7xx a vyhl.č.270/ Sb.o inventarizaci majetku a závazků <.>
Dle §33a) zák.563/1991 Sb <.>,odst.9 ÚJ stanovila vn.předpisem oprávnění,povinnosti a odpovědnost osob
v této účetní jednotce,vztahující se k připojování podpisového záznamu,a to takovým způsobem,aby bylo
možno určit nezávisle na sobě odpovědnost jednotlivých osob za obsah účetního záznamu,ke kterému byly
uvedené záznamy připojeny <.>
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí <.>
Podpisy členů inv.komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu,koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termíny inventury byly dodrženy <.>
<br> 1.Inventarizace majetku a závazků ke dni : 31.12.2021
<br> 2.Průběh inventarizace:
Den zahájení inventarizace majetku: 1.1.2022
Den ukončení inventarizace majetku: 20.1.2022
<br> 3.Inventarizace byla provedena inv.komisí ve složení:
Inventurní komise:
Předseda - Ing.XXXXX XXXXX (osoba odpov.za proved.inventarizace)
Členové - XXXXX XXXX (osoba odpov.za zjištění skutečného stavu)
XXXXX XXXXXXX (osoba odpov.za zjištění skutečného stavu)
<br> X.Výsledky inventarizace
Invent.položka Invent.soupis Dod.inv.soupis Popis stav zjištěný účetní stav manko přebytek
(účet) (č.) (č.) inventarizací
netto netto
0220000 1 xx Sam.movité věci a soubory 346,609.40 346,609.40 0.00 0.00
346,609.40 346,609.40
0280000 2 xx Dr.dlouhod.hm.majetek 154,779.88 154,779.88 0.00 0.00
154,779.88 154,779.88
0820000 3 xx Oprávky k XXX.mov.věcem a s.XXX,XXX.00 164,922.00 0.00 0.00
164,922.00 164,922.00
0880000 4 xx Oprávky k dr.DHM 154,779.8...
Vykaz zisku a ztraty ke dni 31.12.2021 Sobeslavska pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 04619307
Název: Soběslavská pahorkatina 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 112 766,00    90 204,00   
<br> I.Náklady z činnosti 112 766,00    89 204,00   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501        
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 69 434,00    45 866,00   
<br> 13.Mzdové náklady 521        
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524        
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 31.12.2021 12h34m29s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548        
<br> 28.Odpisy dlouhodobého maje...
Uctovy rozvrh r.2021 Sobeslavska pahorkatina.pdf
Lic: DEIH *** U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRSB305 01012021
IČO: 04619307 - Soběslavská pahorkatina Čas: 12h42m 3s Datum: 31.12.2021
**********************************************************************************
* Ú Č T O V Ý R O Z V R H R O K U 2021 *
**********************************************************************************
T SU AU Popis z účtového rozvrhu
<br> 1 022 0000 sam.mov.věci
0 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.MV
<br> 1 028 0000 dr.HM HČ
0 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1 082 0000 Oprávky k XXX.mov.věcem a souborům
X XXX Oprávky k samost.HM věcem a souborům HM věcí
<br> 1 088 0000 oprávky dr.HM HČ
0 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
<br> 1 231 0000 Rozpočtový reprezentant
1 231 0001 BÚ KB
0 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků
<br> 1 314 0000 HČ
0 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 1 321 0000 HČ
0 321 Dodavatelé
<br> 1 348 0000 HČ
0 348 Pohledávky za vybranými místními vládními instituc
<br> 1 383 0000 Výdaje příštích období
0 383 Výdaje příštích období
<br> 1 403 0300 invest.transfery
1 403 0700 podíl transfer
0 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> 1 431 0320 HV za r.2020
0 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
<br> 1 432 0316 HV výsl.hospodaření min.let r.2016
1 432 0317 HV r.2017
1 432 0318 Schválený HV za r.2018
1 432 0319 HV za r.2019
1 432 0320 HV r.2020
0 432 Výsledek hospodaření předcház.účetních období
<br> 1 491 0000
0 491 Počáteční účet rozvažný
<br> 1 492 0000
0 492 Konečný účet rozvažný
<br> 1 493 0300 Hlavní činnost
0 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období
<br> 1 518 0300 HČ
1 518 0999 HČ - Závěrečný zápis
0 518 Ostatní služby
<br> 1 551 0300 odpisy DM
1 551 0999 HČ - Závěrečný zápis
0 551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 1 672 0500 přijaté transfery z územních rozpočtů
1 672 0700 ČR transferu na poř.dlouhod.majetku
1 672 0999 HČ - Závěrečný zápis
0 672 Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf
<br> H ME DE DOKLAD...
Sestava FIN 2-12 ke dni 31.12.2021 Sobeslavska pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Soběslavská pahorkatina 
Sedlečko 48
<br> 39201  Sedlečko u Soběslavě
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 0000 Bez ODPA 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 40 000,00  40 000,00  40 000,00 
<br> 31.12.2021 12h33m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3639 5139 Nákup materiálu j.n.500,00     
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 25 500,00  31 000,00  31 000,00 
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a
<br> kom.technol
1 500,00  2 000,00  1 907,00 
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00  34 540,00  34 539,00 
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.37 500,00  67 540,00  67 446,00 
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 2 500,00  1 500,00  1 188,00 
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 500,00  1 500,00  1 188,00 
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 40 000,00  69 040,00  68 634,00 
<br> 31.12.2021 12h33m 2s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 9
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGBA1A / A1A (01012021 / 01012021)
<br> III. FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111      
Uhrazené splátky kr...
Rozvaha ke dni 31.12.2021 Sobeslavska pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 04619307
Název: Soběslavská pahorkatina 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 548 087,28  319 701,88  228 385,40  300 351,40 
<br> A.Stálá aktiva 501 389,28  319 701,88  181 687,40  225 019,40 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 501 389,28  319 701,88  181 687,40  225 019,40 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 346 609,40  164 922,00  181 687,40  225 019,40 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 154 779,88  154 779,88     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 31.12.2021 12h33m45s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ...
priloha_1008686420_0_Zpráva z PH 2021 DSO Soběslavská pahorkatina (1).pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 8
<br>
KUCBX012CIDU
KUCBX012CIDU
<br>
<br>
<br>
<br> Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> dobrovolného svazku obcí Soběslavská pahorkatina,IČO 04619307
<br>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno:
v sídle DSO dne 17.09.2021 jako dílčí přezkoumání
na krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech od 21.02.2022 do 23.02.2022 jako konečné přezkoumání
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Soběslavská pahorkatina za rok 2021 ve
smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne
20.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.311/2021/OEKO-PŘ ze dne 13.07.2021 <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných
opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím
doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to
z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXXXXXX XXXXXXX - Předseda
<br> XXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
Spisová značka:...
Navrh Zaverecneho uctu za rok 2021 Sobeslavska pahorkatina.pdf
Licence: DEIH XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Soběslavská pahorkatina
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 04.02.2022 10h16m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04619307
<br> název Soběslavská pahorkatina
<br> ulice,č.p.Sedlečko 48
<br> obec Sedlečko u Soběslavě
<br> PSČ,pošta 39201
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br> Licence: DEIH XCRGBZUC / ZNC (21012021 / 01012021)
<br> 04.02.2022 10h16m55s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> Příjmy celkem 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 40 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> 4 Přijaté transfery (so...

Načteno

edesky.cz/d/5220756

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz