« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 25.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu (47.05 kB)
k nahlédnutí (15.8 kB)
Zápis
z 1.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 25.2.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva(z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Zajíček J <.>,XXXX M <.>
Nepřítomna : Ing.Kořínková L.- omluvena
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou naúřední desce.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<.>
<br>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválení rozpočtu na rok 2022
<br> Rozpočtové opatření č.6/2021
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br>
<br>
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 2.Kontrolaplnění dříve přijatých usnesení
Ze schůze ZO ze dne 16.12.2021 nebyla přijata žádná usnesení k plnění <.>
<br> 3.Schválení rozpočtu na rok 2022
Předsedající předložil ZO rozpočet na rok 2022 jako rozpočet shodkový :
Celkové příjmy roz...

Načteno

edesky.cz/d/5212094

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
03. 10. 2022
25. 09. 2022
16. 09. 2022
08. 09. 2022
29. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz