« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výroční zpráva dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrocni-zprava-2021-5eecb.pdf
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BOJANOVICE
Horní Bojanovice č.p.96,693 01
<br>
<br>
Telefon:
Fax :
<br> 519 414 233
519 414 227
<br> IČ: 00283169
<br>
Bank.spojení:
Číslo účtu:
<br> KB a.s.Břeclav
65 22 – 651 / 0100
<br> E-mail : info@hornibojanovice.cz podatelna@hornibojanovice.cz Internet : www.hornibojanovice.cz
<br>
<br>
<br> Výroční zpráva dle § 18,zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k
informacím za rok 2021
<br>
Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů <,>
zveřejňuje Obecní úřad Horní Bojanovice výroční zprávu za rok 2021 o své činnosti v oblasti
poskytování informací,podle citovaného zákona:
<br>
<br> Počet podaných žádostí o informace 9
<br> Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2
<br> Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> 0
<br> Přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br> 0
<br> Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence
<br> 0
<br> Počet stížností podaných podle § 16a,důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
<br>
Hrazení nákladů dle § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím – ve sledovaném období nebyly
žádné úhrady účtovány <.>
Nebylo zahájeno a z tohoto důvodu ani ukončeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona <.>
<br> Tato výroční zpráva je zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce www.hornibojanovice.cz
<br> V Horních Bojanovicích 28.2.2022
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX -starosta
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 1.3.2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 1.3.2022

Načteno

edesky.cz/d/5211834

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz