« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - ROZHODNUTÍ č. 27 /2022 ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č. 166/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZHODNUTÍ č. 27 /2022 ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č. 166/2018
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2021/189467/STAV/SU/SiK Přerov,dne 01.03.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/040733/2022/SiK
<br> Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXX Brzobohatá
<br> XXX XXX XXX
<br> karla.simarova@prerov.eu
<br>
<br>
Žadatel:
<br> Obec Výkleky,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
<br>
<br> ROZHODNUTÍ č.27/2022
<br> ZMNĚA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ č.166/2018
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,oddělení stavební úřad,jako
<br> stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil
<br> podle § 84 až 94 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č <.>
<br> 166/2018 vydaného dne 29.11.2018 pod č.j.MMPr/192210/2018/SiK (sp.z.2015/141178/STAV/SU/Kl)
<br> (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 15.09.2021 podal
<br> Obec Výkleky,IČO 00850659,Výkleky 72,751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou <,>
<br> kterého zastupuje AGPOL s.r.o <.>,IČO 28597044,Jungmannova 153/12,Hodolany,779 00
<br> Olomouc 9
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79,92 a 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
<br> úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o z m ě n ě územního rozhodnutí
<br> Výkleky - splašková kanalizace a ČOV
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích v katastrálním území Výkleky <.>
<br>
<br> Předmětem změny je změna v části trasy splaškové kanalizace.Dojde k prodloužení splaškové
<br> kanalizační stoky "A" v km 0,92-1,0475 a v jejím propojení do stoky A5-3.Prodloužení bude realizováno
<br> v délce 127,5m,PE D/63.Tlaková kanalizac...

Načteno

edesky.cz/d/5210456

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz