« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých opatření 02/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých opatření 02/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.2/2022 ze dne 15.2.2022
Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 08/01/2022
<br> 18.01.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zadat výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Rakovice – kanalizace a vodovod Hluboká cesta“ firmě GPL-INVEST s.r.o <.>,České Budějovice – pobočka Strakonice <.>
<br>
12/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s doplněním bodů „Žádost o odprodej části pozemku“ a „Schválení smlouvy na nákup kompostérů“ do programu jednání <.>
<br>
13/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený program jednání doplněný podle usnesení 12/02/2022 <.>
<br> 14/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje komisi pro výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Výstavba dětského hřiště Rakovice“ ve složení p.XXXXXX XXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXX a p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br>
XX/XX/XXXX
XX.XX.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s vyvěšení záměru prodat část pozemku parc.č.1432/21 m2 v k.ú.Rakovice o výměře cca 20 m2 <.>
<br> 16/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) souhlasí se zněním „Smlouvy o prodeji kompostérů“ uzavřenou se Svazkem obcí regionu Písecko,se sídlem Velké náměstí  114/3,IČO 71213996,za celkovou cenu 373.527,- Kč s DPH (slovy: tři sta sedmdesát tři tisíce pět set dvacet sedm korun českých)
zmocňuje starostu obce ve smyslu bodu a) tohoto usnesení smlouvu podepsat
<br>
<br>
<br> Datum vyhotovení zápisu: 24.02.2022
<br> Zapsal: XXX XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> ……………………………………….<.> ……………………………………….<.>
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
<br>
<br> ……………………………………… <.>
XXXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkovým přístupem dne: 24.02.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> 4
<br> LJ

Načteno

edesky.cz/d/5207582


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz