« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - ÚZSVM - Výzva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace pro veřejnost.docx
Informace pro veřejnost ​Udržovat správný zápis v katastru nemovitostí má ze zákona povinnost každý vlastník nemovitosti.Přesto se v katastru nemovitostí nachází přes 166 tisíc pozemků a staveb,které nemají správně zapsaného vlastníka.Seznam těchto nemovitostí zveřejňuje ÚZSVM na svém webu dvakrát ročně ve formátu „xls“.Seznam obsahuje výhradně údaje,které ÚZSVM obdržel od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle zákona o katastru nemovitostí (§ 64 zákona č.256/2013 Sb.).K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft Excel,ale např.aplikaci OpenOffice.org,která je k dispozici bezplatně na adrese http://www.openoffice.cz/stahnout.Údaje o nemovitostech předává ÚZSVM také obecnímu úřadu,na jehož území se daná nemovitost nachází.Obecní úřad následně tyto údaje zveřejní na své úřední desce.  K 31.10.2021 ÚZSVM evidoval zahájené šetření u 78 475 nemovitých položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky,z toho 42 930 položek již prošetřil.Nejčastějším výsledkem šetření (63 % případů) bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení.V 9 % případů bylo zjištěno,že vlastníkem nemovitosti je stát,a v 6 % případů vlastník sám doložil své vlastnictví a doplnil chybějící údaje do katastru nemovitostí.Další informace naleznete v tiskové zprávě.  Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31.12.2023,uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem,a tento majetek přejde na stát.  Jak postupovat při hledání možného vlastnictví nemovitosti?   Informace o XXX,zda Vámi shromážděné doklady můžete předložit pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí,Vám poskytnou kolegové z regionálních pracovišť ÚZSVM,do jejichž působnosti nemovitost spadá.Případně Vám také poradí,jaké další doklady je třeba hledat a kde.Kontakty na pracoviště ÚZSVM naleznete zde.Upozorňujeme,že samotné posouzení právní dostatečnosti shromážděných listin přísluší katastrálnímu úřadu,anebo soudu,kterému bude podán návrh na projednání dědictví ...
Tučapy.xls
tabTábor Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Tábor Dobronice u Bechyně Dobronice u Bechyně 43 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Dobronice u Bechyně 627372,č.630/9 305 Dobronice u Bechyně stavba pro rodinnou rekreaci č.e.47,část obce Dobronice u Bechyně,na parcele 630/9 Tábor Sudoměřice u Tábora Sudoměřice u Tábora 218 zastavěná plocha a nádvoří Sudoměřice u Tábora 758884,st.č.29/1 176 Sudoměřice u Tábora jiná stavba č.p.142,část obce Sudoměřice u Tábora,na parcele st.29/1 Tábor Košice Doubí nad Lužnicí 18 lesní pozemek lesní pozemek,na kterém je budova Doubí nad Lužnicí 670804,č.483/9 288 Doubí jiná stavba č.e.37,část obce Doubí,na parcele 483/9 Tábor Ratibořské Hory Ratibořské Hory 137 zastavěná plocha a nádvoří Ratibořské Hory 739880,st.č.252 441 Ratibořské Hory rodinný dům č.p.167,část obce Ratibořské Hory,na parcele st.252 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Katov Katov u Budislavi OFO XXXXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Katov u Budislavi 615439,č.183 165 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.622/29 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Nadějkov 701084,č.27/15 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.194/39 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Nadějkov XXXXXX,č.473/2 273 Tábor Nadějkov Nadějkov OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Nadějkov ...
výzva.pdf
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||II||||Il|I|||II|||I||||||||||i|||||l
<br> 1839/CTA/2022-CTAH čj.: UZSVMICTA/1867/2022-CTAH
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Územní pracoviště České Budějovice,odbor Odloučené pracoviště Tábor Roháčova 2614,390 02 Tábor Výzva
<br> podle 5 65 odst.3 zákona č.25612013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitosti a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle 5 65 odst.3 zákona č 258/2013 Sb katastrální zákon vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictvi uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,včásti „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastnicí“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené vg 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu 5 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> Kontaktní osoba za odbor Odloučené pracoviště Tábor:
<br> ' Mgr.Vladimíra Hrušková,tel.: 381 416 115,737 281 979,e-mail: Vladimira.Hruskcva©uzsvmcz
<br> V Táboře 18.02.2022
<br> L'Ř AD PRO ZASTUPOVÁSÍ STÁTU \"1-'.VĚCECH MAJ-ETKOVÝCH Lzemuí pracm iště České Budějoxice
<br> odbor Odloučené pracoviště Tábor,-1- /
<br> Ing.XXXXXX XXXX
<br> ředitel odboru Odloučené pracoviště Tábor URAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU ve VÉCECi—l MAJETKOVÝCH

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz