« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Veřejná vyhláška o změně č.1 územního plánu Nučic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01_Nučice_PV_Z1_ÚP_návrh_pro_VP_komplet_01-2022_internet.pdf (48.64 MB)
ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY:
<br>
1.ZMĚNA č.1 ÚP NUČIC
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
1 – VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
2 – HLAVNÍ VÝKRES - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
3 – VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ - VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
<br>
<br>
2.ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP NUČIC
TEXTOVÁ ČÁST
GRAFICKÁ ČÁST:
OD1 – KOORDINAČNÍ VÝKRES – SAMOSTATNÝ VÝKRES 1: 5 000
OD2 – VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1: 10 000
OD3 – VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU- VÝŘEZ Č.1 1: 5 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POŘIZOVATEL
OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
<br> NUČICE 2,281 63 NUČICE
STAROSTKA: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,IČO XXXXXXXX
e-mail info@obec-nucice.cz,www.obec-nucice.cz
<br>
<br> VÝKONNÝ POŘIZOVATEL
PRISVICH s.r.o <.>
<br> JEDNATEL: ING.XXXXXXXX XXXX
TEL.+XXX XXX XXX XXX
<br> NAD ORIONEM 140,252 06 DAVLE,IČ 271101053
e-mail prisvich@prisvich.cz
<br>
<br> PROJEKTANT ZMĚNY
<br>
KUBIŠTOVA 6/1101,PRAHA 4,IČ 66473021
<br> KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386,128 00 PRAHA 2
VED.PROJEKTANT ING.AKAD.ARCH.XXXX XXXXXX
<br> ING.ARCH.ZUZANA FOGLAROVÁ
ING.ARCH.XXXXX XXXXX
<br> TEL <.>,FAX XXX XXX XXX
e-mail foglar@foglar-architects.cz
<br>
<br> PŘÍSLUŠNÝ KRAJSKÝ ÚŘAD
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE,IČ 70891095
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
ODD.ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ,VED.ING.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL.XXX XXX XXX,FAX XXX 280 775
<br>
<br>
<br> 1
NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚP NUČIC 01/2022
<br>
<br> 1.ZMĚNA č.1 ÚP NUČIC
TEXTOVÁ ČÁST
<br> 1) Změnou č.1 není dotčena textová část ÚP Nučic v kapitolách:
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
<br> C.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
<br> D.KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
<br> E.KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY,VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY
V JEJICH VYUŽITÍ,ÚSES,PROSTUPNOST KRAJINY,PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ,OCHRANA PŘED
POVODNĚMI,REKREACE,DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN
<br> H.VYM...
00_Nučice_PV_Z1_ÚP_návrh_vyhláška_VP_internet.pdf (240.85 kB)
OBECNÍ ÚŘAD NUČICE
Nučice 2,281 63 Nučice; okres Praha-východ,kraj Středočeský; IČO 00235598; IDS: 4hdbzjk
<br> Tel.: 321 697 344; e-mail: info@obec-nucice.cz; http://www.obec-nucice.cz
<br>
čj.OUNU/0156/2022 V Nučicích dne: 18.února 2022
Vyřizuje: Ing.Vich,PRISVICH,s.r.o <.>
tel.241 444 053,mobil 606 638 956
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Nučice,jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č.1 územního plánu Nučic (dále také jen
„změna č.1 ÚP Nučic“) podle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),zajišťující územně plánovací činnost podle § 24
odst.1 stavebního zákona prostřednictvím Ing.XXXXXXXXX XXXXX,výkonného pořizovatele,na základě smlouvy se
společností PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053,v souladu s § 55b odst.2,s použitím § 52 odst.1 a 2 stavebního
zákona,a § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
o z n a m u j e zahájení řízení o
<br>
změně č.1 územního plánu Nučic
ve zkráceném postupu pořizování změny územního plánu podle § 55a a 55b stavebního zákona
<br>
<br> Návrh změny č.1 ÚP Nučic,zpracovaný v lednu 2022 (zhotovitel PRISVICH,s.r.o <.>,IČO 27101053; projektant
Ing.arch.Akad.arch.XXXX XXXXXX,autorizovaný architekt ČKA XXXXX) na základě rozhodnutí Zastupitelstva
obce Nučice usnesením č.3a/7/2020 ze dne 9.listopadu 2020 o pořízení změny č.1 ÚP Nučic z vlastního podnětu <,>
a usnesením č.2a/3/2021 ze dne 25.června 2021 o schválení zadání změny č.1 ÚP Nučic,a jejím zkráceném
postupu pořizování podle § 55a odst.1 stavebního zákona,bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu
stanovenou touto veřejnou vyhláškou,a to
<br> od 24.února 2022 do 12.dubna 2022
na Ø Obecním úřadu Nučice v listinné podobě;
Ø internetu obce Nučice,na adrese: https:// www.obec-nucice.cz/urad-3/uredni-deska/
<br> a společnosti PRISVICH,s.r.o <.>,na adrese: http://www.prisvich.cz/up.html,v elektronické podobě <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/5195815

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Nučice (Praha-východ)
22. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz