« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - ÚZSVM - Výzva občanům nedostatečně označení pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1005977135_4_Výzva občanům (1).dot [0,03 MB]
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
V Praze dne 6.3.2014
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
generální ředitel
priloha_1005977135_3_Prostejov 2022_02_01 (1).xls [2,48 MB]
tabProstějov Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Prostějov Hruška Hruška OFO Gotzlinger Kurt JUDr adresa neznámá 2216880709 1 3 11500 orná půda Hruška 648671,č.2054 207 Prostějov Hruška Hruška OFO Schenk Friderick Ing.adresa neznámá 2216881709 1 3 11500 orná půda Hruška 648671,č.2054 207 Prostějov Hruška Hruška OFO Kafman Isaias adresa neznámá 2216909709 2 56 353 orná půda Hruška 648671,č.2595 213 Prostějov Pavlovice u Kojetína Pavlovice u Kojetína OFO XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXX XX orná půda Pavlovice u Kojetína XXXXXX,č.1538 148 Prostějov Pavlovice u Kojetína Pavlovice u Kojetína OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXX zahrada Pavlovice u Kojetína XXXXXX,č.742/6 290 Prostějov Pavlovice u Kojetína Pavlovice u Kojetína OFO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X X XXX zahrada Pavlovice u Kojetína XXXXXX,č.742/7 290 Prostějov Pavlovice u Kojetína Pavlovice u Kojetína OFO Hromadova Anežka 2247237709 1 4 231 zahrada Pavlovice u Kojetína 718564,č.742/3 319 Prostějov Prostějov Prostějov OFO XXXXXXXXXX XXXXX Panama XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Prostějov XXXXXX,č.6907 4526 Prostějov Prostějov Žešov OFO XXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Žešov XXXXXX,č.312/1 172 Prostějov Prostějov Žešov OFO XXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Žešov XXXXXX,č.312/2 172 Prostějov Prostějov Žešov OFO XXXXX XXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Žešov XXXXXX,č.334/1 172 Prostějov Prostějov Žešov OFO XXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Žešov XXXXXX,č.314/2 204 Prostějov Prostějov Žešov OFO XXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Žešov XXXXXX,č.312/1 172 Prostějov Prostějov Žešov OFO XXXXXXX XXXXXXX adres...
priloha_1005977135_2_NIV_brozura (1).pdf [0,88 MB]
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
<br>
<br> | 2
<br> • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do konce června roku
<br> 2020 pomohl dohledat správné majitele u 35 198 položek zapsaných na nedostatečně
<br> identifikované vlastníky <.>
<br> • Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60 % případů) <.>
<br> • Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv.bezprizorní
<br> majetek přejde na stát <.>
<br> POVINNOSTÍ KAŽDÉHO VLASTNÍKA NEMOVITOSTI JE UDRŽOVAT ÚDAJE
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ V SOULADU SE SKUTEČNOSTÍ <.>
<br>
<br> | 3
<br> Vážení čtenáři <,>
<br> katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu,ale především vlastníkům nemovitostí.Bohužel stále
obsahuje řadu chyb,které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu.Kvůli tomu dnes existuje mnoho
nemovitostí,u nichž buď není zapsaný žádný vlastník,nebo u něj některý z podstatných údajů chybí <.>
<br> Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.Největší podíl v současné době zaujímá orná půda
a lesní pozemky,nejnižší pak chmelnice.V seznamech lze nalézt i rodinné nebo bytové domy,chaty
a garáže.Na pozemcích s nejasným vlastníkem je obtížné stavět vodovody,kanalizaci,cyklostezky a další
podobné veřejně prospěšné stavby <.>
<br> Navzdory časově i odborně náročné práci jsme mimořádně úspěšní v čištění katastru nemovitostí
od nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.Úzce spolupracujeme se subjekty místní
samosprávy,zejména na úseku evidence obyvatel a správy matrik,i státní správy,například se státními
okresními archivy.Do konce června roku 2020 se nám podařilo zahájit šetření u 67 940 položek,z nichž
bylo 35 198 již úspěšně ukončeno.Nejčastějším výsledkem prošetření bylo podání podnětu k obnovení
dědického řízení.Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek,o kterém vůbec nevěděli,ale také
například obcím,které mohou na převedených nemovitostech rozvíjet potřebnou infrastrukturu či budovat
volnočasové areály pro své občany <.>
<br> ...
priloha_1005977135_1_Informace pro veřejnost (1).docx [0,01 MB]
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM,jehož kontaktní údaje nalezne na téže w...
priloha_1005977135_0_ČJ - UZSVM_BPV_445_2022-BPVH(1) (2).pdf [0,38 MB]
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ PROSTĚJOV <,>
REJSKOVA 28,796 01 PROSTĚJOV
<br> 479/BPV/2022-BPVH
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/BPV/445/2022-BPVH
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 584
<br> E-MAIL: Radek.Skladal@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Rozdělovník
<br> DATUM: 21.2.2022
<br> Žádost o vyvěšení na úřední desce
<br> v příloze Vám zasíláme aktualizované informace k nedostatečně identifikovaným
vlastníkům nemovitostí,nacházejících se v územní působnosti Vašeho úřadu a prosíme Vás tímto
o zveřejnění těchto údajů na Vaší úřední desce <.>
<br> Jak jsme již dříve avizovali,budou tyto informace aktualizovány.V tomto případě se jedná
o aktualizaci k 1.2.2022 <.>
<br> Současně si Vás tímto dovolujeme požádat o spolupráci při dohledávání těchto
nedostatečně identifikovaných vlastníků,tedy o předání jakýchkoliv informací,které by mohly
přispět k doplnění evidence katastru nemovitostí <.>
<br> S pozdravem a děkujeme za spolupráci
<br> Ing.XXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br> Odloučené pracoviště Prostějov
<br> Veškeré informace jsou zveřejněny na stránkách Úřadu pro zastupování státu:
<br> https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici
<br> Přílohy:
<br> - Informace pro veřejnost
- Výzva občanům
- XXX obrožura
<br>
<br>
- Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2022
<br>
2022-02-21T15:12:02+0100

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz