« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

drazuvky.xls
tabHodonín Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Dražůvky XXXXXX,č.761 252 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXX XXX Gastelecgasse XX,Vídeň,Rakousko XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Dražůvky 632368,č.991 255 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXX XXX Gastelecgasse XX,Vídeň,Rakousko XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Dražůvky 632368,č.992 255 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXX XXXXXXXXX Gastelecgasse XX,Vídeň,Rakousko XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Dražůvky 632368,č.991 255 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXX XXXXXXXXX Gastelecgasse XX,Vídeň,Rakousko XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Dražůvky 632368,č.992 255 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXXX XXXXXX č.p.XX,XXXXX Dražůvky XXXXXXXXXX X 1 174 orná půda Dražůvky 632368,č.149/26 493 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXXX XXXXXX č.p.XX,XXXXX Dražůvky XXXXXXXXXX X 1 216 orná půda Dražůvky 632368,č.1376 493 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX,Praha XX XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Dražůvky 632368,č.583/34 234 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX,Praha XX XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Dražůvky 632368,č.651 234 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX,Praha XX XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Dražůvky 632368,č.684/1 234 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXXX XXXXXX Úvoz XXX,XXXXX Brno XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Dražůvky 632368,č.952/13 398 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXXX XXXXXX Úvoz XXX,XXXXX Brno XXXXXXXXXX X X XX orná půda Dražůvky 632368,č.970/11 398 Hodonín Dražůvky Dražůvky OFO XXXXXXXXX XXXXXX Úvoz XXX,XXXXX Brno XXXXXXXXXX X X XXX orná půda Dražůvky 632368,č.975 398 Hodonín Dražůvky Dražů...
zadost_ou.jpg
URAp PRO ZASTUPOVANi STATU VE vépEgH MAJETKOWCH
BASINQVO NABREzl 5390/42,12s 00 NOVE MESTO,PRAHA 2
UZEMNI PRACOVISTE BRNO
<br> ODBQR ODLOUCENE PRACOVISTE HODONiN <,>
STEFANIKOVA 28,695 01 HODONIN
<br>
<br> IllIIIIIIIIIHIllllllllllll||||||||||I|I|||I||l|I||||||l|||||l||||||l|
<br> 1965/BHO/2022-BHOM
<br> VAS DOPIS ZN.:
PRIJATO DNE:
Dle rozdélovm’ku _ pouze email NASE C.J.: UZSVM/BHO/1746/2022—BHOM
WRIZUJE: XXXX XXXXXX
UTVAR: XXXX
TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
EMAIL: Martin.Vach@uzsvm.cz
DAT.SCHRANKA: rq6f59a
DATUM: 22.2.2022
<br> Zédost o zvefejnéni fldajfi na L’Ifedni desce
<br> V souladu s ust.§ 65 odst.1 zékona é.256/2013 3b <.>,katastrélniho zékona,v platném znéni (déle
jen katastrélni zékon),Vém piedévéme aktualizovany seznam nemovitostl',nachézejicich se na
azemi Vaéi obce,u nichi osoba dosud zapsané v katastru nemovitosfi jako vlastnik nebo jiny
oprévnény neni oznaéena dostateéné uréité,jak to vyiaduje zékon.a tedy neni umoinéna jeji
dostateéné identifikace,aktualizovany k 1.2.2022 <.>
<br> Zédéme Vés,aby uvedené adaje byly zvefejnény na flfedni desce obecniho L'JFadu v souladu
s ust.§ 65 odst.2 a 3 katastrélniho zékona (a to i formou délkového pfistupu) do 31.12.2023 <,>
nebo do vymény za dalél’ aktualizovany seznam.Souéésti zvefejném’ je i vyzva,aby se vlastnik
pfihlésii ke svému vlastnictvi uvedené nemovitosti u Ufadu pro zastupovéni stétu ve vécech
majetkovych (déle jen UZSVM).Ve vyzvé se uvédi pouéem’ o dflsledcich,které nastanou,pokud
se vlastnik nepfihla’si ve lhflté stanovené jinym prévnim pfedpisem pro to,aby nemovitost byla
povaiovéna za opuéténou <.>
<br> Veékeré dalél’ informace k uvedené proplematice,véetné vyzvy generélniho feditele UZSVM,jsou
zvefejnény na internetovych strénkéch UZSVM www.uzsvm.cz
<br> Podrobnéjéi informace Ize ziskat na telefonnim Cisle 518 398 433 — p.Petfikové Viadimira <.>
<br> S pozdravem a podékova’nl’m za souéinnost URADPRO ZASTUPOVANI' STATI
<br> VE VECECH MAJETKOW'CH
Uzemm pracon'hé Brno
odbot Ogiloukné pmoviflé Hodonir
Sufimkova...

Načteno

edesky.cz/d/5193164

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz