« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - opravy komunikací 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP vv -OPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ROK 22.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-15872/2022-KENJI
<br>
USK s.r.o <.>
<br> IČ 27138551
Pod Borkem 319
<br> 293 01 XXXXX XXXXXXXX X
<br>
Naše sp.zn.: OD-3955/2022-KENJI
Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: jiri.kenda@brandysko.cz
Datum: 14.02.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 124 odst.(6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“) <,>
na základě návrhu,který dne 9.2.2022 podala spol.USK s.r.o <.>,IČ: 27138551,se sídlem Pod Borkem
319,29301 XXXXX XXXXXXXX (dále jen „Žadatel“) a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje,Dopravní inspektorát,Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD (dále jen
„Policie“),podle ustanovení § 77,odst.1) písm.c,zákona o silničním provozu
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy vedoucích územím obce s rozšířenou
působností Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,okres Praha - východ z důvodu označení pracovního
místa při realizaci akcí spojených s odstraňováním havárií a provádění běžné údržby pozemních
komunikací.Platnost je ode dne účinnosti tohoto stanovení nejdéle do 31.12.2022 <.>
<br>
Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení,dopravního
zařízení a světelného signalizačního zařízení v rozsahu předloženého dopravně inženýrského opatření
(DIO),odsouhlaseného policií ve vyjádření ze dne 2.12.2021,č.j.-KRPS-303517-1/ČJ-2021-011506 <.>
DIO (situace B/1; B/2; B/3; B4; B/5.1; B/5.2; B/6; B/7; B/8; B/14.2; B/14.3; B/24; B/25.1; C/1; C/2; C/3;
C/4; C/5; C/6; C/7; C/8; C/11...
atc2670402105384659326.pdf
kf fll-ÍlL'JA I'HC | I IŘMIÍNE F'HAI | IV?-1G || H[BI “NI JGJHIŽI N E[|.<.> \1_\]'.\.|"'|EHI:\.P.'\N:Z[Ž_'\.'IE'HAIIIL'XIG||.'Li[_\.'|_\.!['\1|lc:1|1]-_I
<br> Schéma CM— :_ _ SchémaCIS
<br> \ <.>
<br> slqnnamnl mnam-nl mlata.ZuIr-nlwzm'-.<.> átnndurdnl prncm'nl luh-10.zuze nl mim-- ky nn,adnn |[z-'::|| |:III.I|'|.Upa :| p'sdnoali __ Iq- na pdsrl ||zdnf 1uuh.Runa pm.-cun tluprgnnlmi mm::mml._.m'l'ftr-ingmi 5anle
<br> ©©\ G\G'Qí
<br> "5
<br> Uy.ilr.'|:n.- :laůllncl'lrpu \ nab.: matku unlmbrn !m Hmre-Euanmnalulua- mnam DZGLL'iduJ nulami-||| Shu—JW
<br> př.:“ ux'mu pamalrnnmm ananmcaml puma car: 50mm: :e.ilurá v_i,—x [T_OIŠUI'IICh do skinu _ ' Nl'bůllhů nebo tarw-Jc-mruw na
<br> Fén-Eru u::raera pamati-mmm.smalaaxmu usum;
<br> ů“—
<br> pcúe-ne.uzávára cmrmqum a'raruqmn'i desi—31.: cm:-.: man-.<.>.!C-m
<br> /_-.——.- <.>
<br> podal.—.a uzanára ummrnnrqml superman-|| ne:—aun taal-_.: man.JDm
<br> A\V ' ů“ &“
<br> pnnwrann,rn a'nárcmmmi
<br> "u
<br>.tygra-Ena suálla L'I'Du 1 na každá artémnm ;— ' _ dlůna-ra-árazahfanm desce mininuréawetraém BÉIIaTjDu |
<br> :ďiům čala sou-.in ze XXXXX XXX apraanlch kmfliw nebo ber-.n; Jcmm'ca na
<br>.“.I ma'-“ú.: x ; _mmůě Mana „:.h'u'r'f deus.na? EÚDm.Je „Fc-Jr.“ Sůů-r'
<br> u,“árnině s'aě1l.: l_c'íJJ 1 nebozraim turisté.-e na Ihr: stani: mm |:.: aliju,» pr—Jbsmě n.| shodné
<br> wtfxun'mnex
<br>.-
<br> ů -:
<br> I' ['"-i
<br> 15 Q.“
<br> | U
<br> \ : ©©\ 9 ©: '%-
<br> P: l$l
<br> [ma'-4 '
<br> '\l E[|-.<.> \!.\i i HU | | lň'H' M'
<br> '“ I'HU ||\-'.'\'[f ]].“th MN! ICJHICI
<br> 5—15-
<br> — BU- l'ůC'
<br> Schéma CPE
<br> 51mm.mlnl prac-wm mlatu.zminl 'mzm'- w |1'.1 pum ilzdnl [HUJ'L U|JfLH31fECII1Dhl| GLIDI'M'I'IŠI'I'H zmatkům.<.>
<br> vfslrmrm \'I-ILJ Ii.-p|| | nahainlikh ulnEhl'u r'.)1|uůi-<.-.c.1ť|:*-.Iu Hmmm- ln lu'um volum-Ju,u pult-|.ue-ru shodne
<br> pmna saam pm:—strnnryml amaroun-zm dašk-J'Tn
<br> on:-dám man-ara cozuxra'wmi nm:-unum dash-nn adsrup rmr.I'm
<br> piána aan-éra red-'.nmranrrfrn imáma-umi deskam-
<br> vfslražna Bra...

Načteno

edesky.cz/d/5183209

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz