« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
ogzo-Gre
<br> Vážení vlastnící a uživatelé pozemků <,>
<br> dovolte,abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č.458/2000 Sb.(energetický zákon) a povinnosti,které z něj plynou <.>
<br> Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 DODO—6.PNE 33 3300.PNE 33 3301,PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení <.>
<br> Odstranění.prosíme,proveďte podle níže uvedeného výpisu z před písů ta kr aby byla dodržena maximální výška porostu <.>
<br> Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
<br> Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 W 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m hiadzemnívedení jnapětí nad 35 “kV-do-ííOIIkV včetně 12 m od krajního-vodiče maximálně 3 rn _ ;odzemnívedeni-I- do napětí 110 vačetně * V.<.>.“l m od krajního kabelu ".nesmí být žádný prorost
<br> Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,kterou je nutné dodržet.a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
<br> Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedeni _ alespoň 2 m “* VedeníVN [vysoké napěi; (22 kV) 2 m od vedeni alespoň 35 m
<br> VedeníVVP-IMI—velmi vysokě napětí j'l'l0 kV).<.> 3 m od vedeni alespoň 4,5 m._-
<br> V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EGD,a.s <.>,nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedeni
<br> \! případě,že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy,mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D,a.s.<.>
<br> a to za podmínek pro tuto práci stanovených <.>
<br> Pokud stav stromoví nebud...

Načteno

edesky.cz/d/5181786

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz