« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Usnesení - zahájení přezkumného řízení z moci úřední

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - zahájení přezkumného řízení z moci úřední
strana 1 / 3 Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 11.2.2022 Spisová značka: KUUK/163264/2021/3 Číslo jednací: KUUK/026770/2022 UID: kukes861cc232 Vyřizuje/linka: Köhr/906 Počet listů/příloh: 2/0 USNESENÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK,UPS“),jako příslušný nadřízený správní orgán dle § 192 odst.2 zákona č.183/2006 S <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 178 odst.1 č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v souladu s § 174 odst.2 správního řádu a § 95 odst.1 téhož zákona zahajuje z moci úřední přezkumné řízení ve věci územního opatření o stavební uzávěře vydaného usnesením Zastupitelstva obce Modlany č.10/3/2021 dne 16.6.2021 jako opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) č.2/2021 „Územní opatření o stavební uzávěře Modlany A“ ODŮVODNĚNÍ Obec Modlany vydala dne 16.6.2021 usnesením zastupitelstva obce č.10/3/2021 územní opatření o stavební uzávěře podle § 97 a násl.stavebního zákona,ve kterém zakázala provádění veškerých staveb,ve smyslu § 2 odst.3 stavebního zákona,provádění změn dokončených staveb v rozsahu § 2 odst.5 písm.a) a b) stavebního zákona,provádění změn v účelu užívání staveb ve smyslu § 126 odst.4 stavebního zákona v rozsahu § 2 odst.5 písm.a) a b) stavebního zákona a změn staveb před dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona,které jsou spojeny se změnou jejich půdorysu nebo výšky,v jím vymezeném území: p.č.: 115/1,115/24 – 33,115/36 – 52 v k.ú.Žichlice u Modlan – vymezeném v platném ÚP Modlany pod ozn.Z1/R17; p.č.: 100/4,100/7,102/1 a 102/2v k.ú.Modlany – v platném ÚP Modlany pod ozn.Z1/R25; p.č.211/1 v k.ú.Modlany – v platném ÚP Modlany pod ozn.Z1/R29; p.č.210/1 v k.ú.Modlany – v platném ÚP Modlany pod ozn.Z1/R33; p.č.: 229/1,302/1,302/2 a 302/3 v k.ú.Modlany – v platném ÚP Modlany pod ozn.Z1/R33 a na p.č.: 189/1,189/7,189/6,189/9,...

Načteno

edesky.cz/d/5180587

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz