« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2021
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle které-
ho musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem
stanovené údaje,předkládá obec Hodíškov tuto „Výroční zprávu za rok 2021“ <.>
<br>
<br>
a
počet písemně podaných žádostí o informace 0
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c
<br> opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci pře-
zkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o po-
skytnutí informace
<br> 0
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včet-
ně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní
zastoupení
<br> 0
<br> d
výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbyt-
nosti poskytnutí výhradní licence
<br> žádné
<br> e
počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> f další informace vztahující se k uplatňování zákona žádné
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním
informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informa-
cí <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 150 Kč / za každých 15 min
úkonu
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně
s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatň...

Načteno

edesky.cz/d/5171042

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz