« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - Pachtovní smlouva parkoviště Antýgl

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pachtovní smlouva parkoviště Antýgl
Pachtovní smlouva
uzavřená ve smyslu § 2332 a násl.občanského zákoníku,mezi těmito smluvními stranami:
<br>
Město Kašperské Hory <,>
IČO : 00255645
se sídlem Náměstí 1,341 92 Kašperské Hory
zastoupené Bohuslavou Bernardovou,starostkou města
dále jen „propachtovatel“ na straně jedné
<br>
a
<br> Obec Srní
se sídlem Srní 113,341 92 Kašperské Hory
IČO: 00256081
zastoupená Ing.Václavem Veselým,starostou obce
<br> dále jen „pachtýř“ na straně druhé
<br>
<br> I <.>
Úvodní ustanovení
<br> 1.1.Propachtovatel prohlašuje,že je výlučným vlastníkem pozemkové parcely parc <.>
č.1368 - ostatní plocha,ostatní dopravní plocha,o výměře 1855 m²,v katastrálním
území Vchynice-Tetov I,zapsané na listu vlastnictví číslo 146 pro obec Srní
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrálního pracoviště Klatovy <.>
<br> 1.2.Součástí uvedeného pozemku je i zpevněná plocha parkoviště,která se nachází na
povrchu tohoto pozemku <.>
<br>
<br> II <.>
Předmět a účel pachtu
<br> 2.1.Předmětem pachtu,který je upraven touto smlouvou,je pozemek,uvedený v článku
I.této smlouvy,včetně zpevněné plochy parkoviště <.>
<br> 2.2.Propachtovatel přenechává pachtýři předmět pachtu do užívání a požívání (pachtu)
za účelem jeho využití pro provozování parkoviště na Antýglu a pachtýř předmět
pachtu přebírá a zavazuje se platit propachtovateli za jeho užívání a požívání sjednané
pachtovné <.>
<br> 2.3.Pachtýř je oprávněn užívat předmět pachtu pouze k účelům vymezeným touto
smlouvou,tedy výlučně jako parkoviště pro zpoplatněné provozování vozidel <.>
<br> 2.4.Pachtýř není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu propachtovatele
předmět pachtu ani jeho část dále propachtovat,nebo jinak přenechávat do užívání
třetím osobám,vyjma osob,které zde dočasně odstaví vozidlo ke zpoplatněnému
stání <.>
<br>
<br>
<br>
III <.>
Pachtovné
<br> 3.1.Na základě dohody smluvních stran se pachtýř zavazuje platit propachtovateli za
užívání předmětu pachtu roční pachtovné ve výši 320.000 Kč + DPH v zákonné výši,tj <.>
21% <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5170841

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz